صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1361 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/18 10,101 10,087 10,076 -11 0 17,367,510 0 1,629,930 15,737,580 158,742,163,592
1362 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/17 10,101 10,086 10,075 -11 292,677 17,367,510 0 1,629,930 15,737,580 158,734,950,430
1363 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/16 10,100 10,086 10,075 -11 311,523 17,074,833 0 1,629,930 15,444,903 155,771,728,081
1364 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/15 10,095 10,081 10,073 -8 1,326,698 16,763,310 99,433 1,629,930 15,133,380 152,552,339,820
1365 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/14 10,089 10,074 10,083 9 66,910 15,436,612 15,034 1,530,497 13,906,115 140,086,218,242
1366 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/13 10,084 10,069 10,084 15 286,488 15,369,702 0 1,515,463 13,854,239 139,496,444,070
1367 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/12 10,078 10,063 10,078 15 0 15,083,214 0 1,515,463 13,567,751 136,538,026,742
1368 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/11 10,063 10,049 10,069 20 0 15,083,214 0 1,515,463 13,567,751 136,344,762,056
1369 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/10 10,063 10,049 10,069 20 732,204 15,083,214 0 1,515,463 13,567,751 136,337,149,786
1370 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/09 10,062 10,047 10,069 22 1,860,522 14,351,010 1,515,463 1,515,463 12,835,547 128,962,117,334
1371 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/08 10,057 10,044 10,062 18 2,229,154 12,490,488 0 0 12,490,488 125,451,947,672
1372 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/07 10,052 10,036 10,054 18 26,108 10,261,334 0 0 10,261,334 102,979,373,539
1373 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/06 10,046 10,030 10,045 15 50,714 10,235,226 0 0 10,235,226 102,664,125,496
1374 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/05 10,040 10,026 10,045 19 0 10,184,512 0 0 10,184,512 102,108,419,038
1375 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/04 10,026 10,012 10,039 27 0 10,184,512 0 0 10,184,512 101,965,587,478
1376 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/03 10,025 10,011 10,038 27 29 10,184,512 0 0 10,184,512 101,958,463,120
1377 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/02 10,025 10,010 10,037 27 0 10,184,483 0 0 10,184,483 101,951,069,988
1378 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/01 10,015 10,001 10,024 23 31,001 10,184,483 0 0 10,184,483 101,855,866,597
1379 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/11/30 10,038 10,023 10,046 23 0 10,153,482 0 0 10,153,482 101,770,877,179
1380 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/11/30 10,015 10,000 10,023 23 0 10,153,482 0 0 10,153,482 101,537,347,093