صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1221 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/31 10,015 10,000 9,861 -139 488,847 94,112,497 261,421 35,441,259 58,671,238 586,717,032,362
1222 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/31 10,179 10,164 10,026 -138 488,847 94,112,497 261,421 35,441,259 58,671,238 596,339,115,394
1223 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/30 10,173 10,159 10,024 -135 0 93,623,650 309,266 35,179,838 58,443,812 593,704,504,393
1224 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/29 10,158 10,144 10,030 -114 0 93,623,650 0 34,870,572 58,753,078 595,967,830,022
1225 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/28 10,158 10,144 10,030 -114 493,786 93,623,650 0 34,870,572 58,753,078 595,969,960,384
1226 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/27 10,158 10,144 10,029 -115 116,837 93,129,864 139,531 34,870,572 58,259,292 590,956,232,652
1227 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/26 10,151 10,137 9,996 -141 764,467 93,013,027 112,085 34,731,041 58,281,986 590,784,716,827
1228 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/25 10,146 10,132 9,999 -133 572,421 92,248,560 6,273,818 34,618,956 57,629,604 583,913,193,509
1229 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/24 10,142 10,127 9,994 -133 235,646 91,676,139 259,127 28,345,138 63,331,001 641,375,727,961
1230 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/23 10,137 10,122 9,997 -125 0 91,440,493 599,279 28,086,011 63,354,482 641,278,453,406
1231 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/22 10,116 10,101 9,990 -111 0 91,440,493 0 27,486,732 63,953,761 646,015,789,442
1232 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/21 10,116 10,101 9,990 -111 192,675 91,440,493 0 27,486,732 63,953,761 646,014,392,198
1233 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/20 10,116 10,101 9,991 -110 254,806 91,247,818 312,351 27,486,732 63,761,086 644,063,938,882
1234 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/19 10,115 10,100 9,989 -111 0 90,993,012 800,961 27,174,381 63,818,631 644,582,415,350
1235 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/18 10,106 10,091 9,991 -100 420,413 90,993,012 0 26,373,420 64,619,592 652,064,232,945
1236 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/17 10,105 10,091 9,991 -100 2,179,236 90,572,599 676,842 26,373,420 64,199,179 647,808,266,308
1237 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/16 10,099 10,084 9,994 -90 0 88,393,363 3,272,596 25,696,578 62,696,785 632,264,746,779
1238 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/15 10,084 10,069 10,007 -62 0 88,393,363 0 22,423,982 65,969,381 664,269,960,626
1239 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/14 10,084 10,069 10,007 -62 528,570 88,393,363 0 22,423,982 65,969,381 664,256,031,733
1240 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/13 10,083 10,069 10,006 -63 601,709 87,864,793 15,366 22,423,982 65,440,811 658,912,585,652