صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۰.۰۳ ۱.۳۱ ۱۱.۴۹ ۱۱,۳۵۲.۰۵
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۰.۰۷ (۰.۱۷) ۲۸.۹۱ (۴۶.۸۲)
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۰.۰۶ ۰.۶۵ ۲۴.۳۳ ۹۵۳.۳۱
۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۰.۰۶ ۲.۶۶ ۲۴.۳۵ ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۴ ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۴ ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۰.۱۶ ۰.۱۲ ۷۸.۹۷ ۵۵.۶۷
۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۰.۰۳ (۰.۶۴) ۱۱.۵۴ (۹۰.۳۴)
۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰.۱۷ ۰.۹۲ ۸۵.۸۲ ۲,۷۱۷.۴۱
۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۵ ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۵ ۰
۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰.۰۸ ۰.۶۵ ۳۳.۳۴ ۹۵۸.۳۶
۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۰.۰۶ (۰.۶۴) ۲۴.۱ (۹۰.۳۸)
۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۰.۱۳ ۰.۴۴ ۵۹.۷۳ ۳۹۶.۷۱
۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۸ ۰