صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵ ۰
۲۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۰.۰۷ ۰.۶۹ ۲۸.۸ ۱,۱۴۹.۵۸
۲۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۰.۰۷ ۱.۱۶ ۲۸.۸۲ ۶,۶۳۳.۸۹
۲۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۰.۰۷ ۰.۲۹ ۲۸.۸۵ ۱۸۲.۷۲
۲۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۰.۱۷ ۰.۰۵ ۸۵.۲ ۱۸.۱۳
۲۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۳ ۰
۲۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۳ ۰
۲۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۰.۰۷ ۰.۴۶ ۲۸.۹۴ ۴۳۳.۷۴
۲۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۰.۰۷ ۰.۵۲ ۲۸.۹۶ ۵۶۸.۹۵
۳۰ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۰.۰۷ ۱.۵۹ ۲۸.۹۸ ۳۲,۰۰۲.۶۲
۳۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۰.۰۷ ۲.۹۳ ۲۹.۰۱ ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷
۳۲ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ ۰.۱۸ ۲.۳۹ ۹۲.۶۶ ۵۵۲,۴۷۹.۹۹
۳۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۳۴ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۳۵ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۰.۰۷ ۰.۴۳ ۲۹.۱ ۳۷۹.۳۴
۳۶ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۰.۰۷ (۰.۹۳) ۲۸.۴۲ (۹۶.۶۹)
۳۷ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۲۸.۴۴ ۵۶.۸۶
۳۸ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۰.۰۷ (۰.۱۸) ۲۸.۴۶ (۴۷.۷۷)
۳۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ ۰.۱۸ (۰.۸۲) ۹۰.۵۸ (۹۴.۹۶)