صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۳ ۰
۸۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۰.۰۴ ۰.۶۸ ۱۵.۶۴ ۱,۰۷۶.۸۴
۸۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۰.۱۱ ۰.۳۸ ۴۹.۱۵ ۲۹۶.۶۴
۸۴ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۰.۰۴ ۰.۴۳ ۱۵.۶۶ ۳۷۸.۷۴
۸۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۰.۰۸ ۰.۳۸ ۳۳.۸ ۳۰۶.۴۶
۸۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۰.۰۸ ۱.۷۱ ۳۳.۸۳ ۴۷,۷۶۹.۵۲
۸۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۶ ۰
۸۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۶ ۰
۸۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۰.۰۶ ۲.۲ ۲۴.۴۶ ۲۸۳,۲۳۶.۰۶
۹۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ (۱.۵۸) ۱.۵۶ (۹۹.۷) ۲۸,۵۵۶.۰۲
۹۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱.۷ ۰.۲۹ ۴۷,۲۸۷.۰۷ ۱۸۹.۱۱
۹۲ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۰.۰۷ ۰.۲۸ ۲۸.۵۹ ۱۷۶.۱۵
۹۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۰.۰۸ ۱.۲۵ ۳۳.۳۳ ۹,۲۴۷.۵۱
۹۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۶ ۰
۹۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۶ ۰
۹۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۰.۰۸ (۰.۲۱) ۳۳.۳۷ (۵۴.۱۵)
۹۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۰.۰۷ (۰.۰۱) ۲۸.۶۸ (۲.۳۳)
۹۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۰.۰۴ ۰.۷۹ ۱۵.۵۱ ۱,۶۴۶.۳۱
۹۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۰.۰۶ (۰.۳۳) ۲۴.۱۵ (۶۹.۶)