صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۸۲ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۰.۰۸ ۰.۲۱ ۳۳.۷۳ ۱۱۲.۳۲
۸۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۰.۰۵ (۰.۲۸) ۱۹.۹۴ (۶۳.۹۲)
۸۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۰.۱۴ (۰.۴۲) ۶۶.۴۴ (۷۸.۶۶)
۸۵ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۸۶ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۶ ۰
۸۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۰.۰۵ ۰.۲۷ ۱۹.۹۸ ۱۶۴.۹۳
۸۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۰.۰۴ ۰.۲۶ ۱۵.۷ ۱۵۴.۶۹
۸۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۰.۰۶ ۰.۵۷ ۲۴.۴۶ ۷۰۰.۹۳
۹۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۶۲) ۲۰.۰۲ (۸۹.۴۸)
۹۱ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۰.۰۷ (۰.۰۲) ۲۸.۶۴ (۶.۰۹)
۹۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۹۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۷ ۰
۹۴ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۰.۱۴ (۰.۰۷) ۶۵.۶ (۲۲.۸۷)
۹۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۸ ۰
۹۶ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۰.۰۴ ۰.۵۷ ۱۵.۵۲ ۷۰۸.۶۷
۹۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ۰.۰۴ (۰.۶۳) ۱۵.۵۳ (۸۹.۹۷)
۹۸ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۰.۰۸ (۰.۰۱) ۳۳.۴۹ (۲.۷۵)
۹۹ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰