صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۷۶,۶۹۱,۲۶۹ ۲۱۵ ۱۶,۴۸۸,۶۲۲,۸۳۵ ۳۰.۷
۲ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۸۱,۱۵۰,۶۶۶ ۲۱۸ ۱۷,۶۹۰,۸۴۵,۱۸۸ ۳۰
۳ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۸۱,۴۲۲,۴۵۷ ۲۱۸ ۱۷,۷۵۰,۰۹۵,۶۲۶ ۳۰
۴ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۸۳,۹۰۲,۳۶۴ ۲۱۶ ۱۸,۱۲۲,۹۱۰,۶۲۴ ۲۹.۶۹
۵ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۸۵,۵۵۲,۹۸۵ ۲۲۱ ۱۸,۹۰۷,۲۰۹,۶۸۵ ۳۰.۴۷
۶ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۸۲,۵۸۴,۸۰۹ ۲۳۴ ۱۹,۳۲۴,۸۴۵,۳۰۶ ۳۲.۵
۷ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۸۷,۷۷۷,۵۱۱ ۲۲۱ ۱۹,۳۹۸,۸۲۹,۹۳۱ ۲۹.۳۵
۸ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۸۷,۶۰۲,۷۶۰ ۲۱۸ ۱۹,۰۹۷,۴۰۱,۶۸۰ ۲۸.۹۱
۹ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۸۸,۹۵۳,۰۸۲ ۲۱۵ ۱۹,۱۲۴,۹۱۲,۶۳۰ ۲۸.۴۶
۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۹۲,۵۷۰,۹۱۴ ۱۹۳ ۱۷,۸۶۶,۱۸۶,۴۰۲ ۲۵.۲۴