صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۲۴,۲۰۶ ۵.۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر سهام ۴۵,۵۲۸ ۱.۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۲,۱۳۷,۲۵۱ ۸۷.۲۸ ۸۷۹,۸۹۵ ۹۷.۲۲ ۸۷۳,۶۴۲ ۹۷.۹۵ ۸۶۴,۷۶۴ ۹۸.۶۸
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۰۳,۷۷۲ ۴.۲۴ ۲۰,۹۸۳ ۲.۳۲ ۱۵,۸۰۴ ۱.۷۷ ۹,۲۸۳ ۱.۰۶
سایر دارایی‌ها ۱۱,۶۴۱ ۰.۴۸ ۴,۱۸۷ ۰.۴۶ ۲,۴۷۸ ۰.۲۸ ۲,۳۱۶ ۰.۲۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۵۵,۲۴۷ ۲.۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد