صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۲,۳۳۳ ۴.۵۱ ۳۱۸,۰۲۸ ۷.۶۶ ۳۷۴,۶۹۴ ۸.۱۸ ۳۸۰,۷۶۲ ۷.۹۵
اوراق ۱,۴۱۳,۸۹۶ ۸۸.۰۶ ۳,۶۲۰,۴۲۸ ۸۷.۲۲ ۳,۸۸۳,۳۷۰ ۸۴.۷۵ ۴,۲۵۷,۴۹۵ ۸۸.۸۷
وجه نقد ۱۱۳,۵۱۱ ۷.۰۷ ۱۸۶,۸۱۴ ۴.۵ ۲۹۷,۰۴۲ ۶.۴۸ ۱۲۴,۹۲۸ ۲.۶۱
سایر دارایی‌ها ۵,۵۳۶ ۰.۳۴ ۲۲,۰۹۵ ۰.۵۳ ۱۹,۵۳۹ ۰.۴۳ ۱۹,۵۴۱ ۰.۴۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۲,۱۲۱ ۳.۸۷ ۲۹۴,۸۲۸ ۷.۱ ۳۲۶,۸۵۸ ۷.۱۳ ۳۳۱,۴۸۸ ۶.۹۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۴۶۲ ۰.۰۹ ۳,۵۸۴ ۰.۰۹ ۷,۶۸۴ ۰.۱۷ ۷,۷۵۳ ۰.۱۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد