صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۰,۲۲۸ ۶.۰۶ ۹۸,۵۹۸ ۸.۴۱ ۱۰۲,۴۷۷ ۹.۵۹ ۱۱۱,۹۷۳ ۱۰.۶۲
اوراق ۷۴۴,۲۱۰ ۸۹.۸۵ ۹۸۶,۹۳۱ ۸۴.۲۱ ۸۲۴,۶۰۰ ۷۷.۱۳ ۸۰۰,۱۱۶ ۷۵.۸۶
وجه نقد ۳۰,۸۱۷ ۳.۷۲ ۷۶,۵۳۹ ۶.۵۳ ۱۳۶,۰۴۹ ۱۲.۷۳ ۱۴۱,۵۶۶ ۱۳.۴۲
سایر دارایی ها ۲,۹۸۳ ۰.۳۶ ۹,۹۷۲ ۰.۸۵ ۵,۹۸۱ ۰.۵۶ ۱,۰۹۸ ۰.۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۸,۸۰۱ ۴.۶۸ ۵۷,۳۷۰ ۴.۸۹ ۵۹,۴۴۴ ۵.۵۶ ۶۴,۰۳۰ ۶.۰۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد