صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۱,۷۵۸ ۵.۹۱ ۲۴,۰۲۶ ۱.۹۸ ۲۳,۴۶۷ ۲.۲۴ ۲۳,۸۶۴ ۲.۲۸
اوراق ۷۵۷,۲۷۳ ۸۶.۴۹ ۸۵۷,۶۲۹ ۷۰.۵۹ ۹۲۴,۶۳۸ ۸۸.۴۱ ۸۷۶,۴۰۳ ۸۳.۶۹
وجه نقد ۶۲,۹۷۹ ۷.۱۹ ۳۳۰,۳۲۵ ۲۷.۱۹ ۹۶,۶۹۳ ۹.۲۴ ۱۴۵,۷۲۱ ۱۳.۹۲
سایر دارایی ها ۳,۵۲۸ ۰.۴ ۲,۹۳۸ ۰.۲۴ ۱,۱۰۱ ۰.۱۱ ۱,۱۹۸ ۰.۱۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۹,۴۱۰ ۴.۵ ۲۲,۹۸۶ ۱.۸۹ ۲۲,۳۶۲ ۲.۱۴ ۲۲,۳۶۶ ۲.۱۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد