صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۴۰,۴۲۸ ۵.۳۷ ۳۴۶,۵۱۲ ۸.۱۷ ۲۷۷,۴۹۲ ۷.۱۹ ۷۹,۷۲۷ ۲.۵۹
سایر سهام ۵۲,۰۰۳ ۱.۹۸ ۲۲۳,۳۳۲ ۵.۲۷ ۱۴۸,۸۰۱ ۳.۸۵ ۵۵,۷۲۵ ۱.۸۲
اوراق مشارکت ۲,۲۶۴,۵۳۶ ۸۶.۵۳ ۳,۵۷۰,۸۲۲ ۸۴.۲۳ ۳,۳۵۷,۹۷۳ ۸۶.۹۵ ۲,۹۰۳,۲۵۸ ۹۴.۴۲
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۱۷,۸۷۴ ۴.۵ ۴۶,۵۸۴ ۱.۱ ۲۰,۹۴۹ ۰.۵۴ ۱۱,۳۲۸ ۰.۳۷
سایر دارایی‌ها ۱۱,۳۵۵ ۰.۴۳ ۴۰,۷۷۶ ۰.۹۶ ۵۶,۵۷۷ ۱.۴۷ ۲۴,۹۱۷ ۰.۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۸۰,۸۶۴ ۳.۰۹ ۱۱,۲۹۶ ۰.۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد