صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۰۹,۷۲۳ ۴.۸۵ ۳۸۵,۵۱۴ ۶.۱۳ ۳۷۰,۷۲۸ ۵.۶۲ ۳۵۳,۹۲۲ ۵.۳۸
سایر سهام ۲۸,۶۰۴ ۱.۲۶ ۱۴۸,۹۸۳ ۲.۳۷ ۱۴۳,۱۴۶ ۲.۱۷ ۱۳۲,۲۶۳ ۲.۰۱
اوراق مشارکت ۱,۹۷۵,۰۴۴ ۸۷.۳ ۵,۳۵۷,۹۲۵ ۸۵.۲۲ ۵,۶۴۸,۹۸۵ ۸۵.۶۱ ۵,۴۲۳,۶۴۱ ۸۲.۴۶
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۲۲,۶۴۴ ۵.۴۲ ۱۹۰,۰۲۴ ۳.۰۲ ۲۱۰,۲۶۶ ۳.۱۹ ۴۱۹,۰۶۲ ۶.۳۷
سایر دارایی‌ها ۷,۲۵۶ ۰.۳۲ ۹,۷۰۵ ۰.۱۵ ۷,۰۹۶ ۰.۱۱ ۳,۳۹۶ ۰.۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۶۴,۱۵۷ ۲.۸۴ ۱۹۵,۲۳۲ ۳.۱۱ ۲۱۸,۰۲۹ ۳.۳ ۲۴۴,۸۹۰ ۳.۷۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد