صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۴,۴۵۳ ۵.۱۶ ۵۶,۳۲۹ ۶.۷۸ ۴۳,۶۰۰ ۵.۳۷ ۴۲,۴۰۲ ۵.۴۷
اوراق ۶۱۴,۸۷۶ ۹۲.۲۱ ۷۵۷,۲۰۷ ۹۱.۱۴ ۷۵۰,۵۸۶ ۹۲.۴۷ ۷۲۰,۲۱۶ ۹۲.۹۹
وجه نقد ۱۵,۵۲۸ ۲.۳۲ ۱۱,۶۶۶ ۱.۴ ۱۳,۳۰۰ ۱.۶۳ ۹,۰۱۳ ۱.۱۶
سایر دارایی ها ۱,۹۱۱ ۰.۲۸ ۵,۳۳۷ ۰.۶۴ ۲,۸۸۷ ۰.۳۵ ۲,۹۹۲ ۰.۳۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۲,۷۳۷ ۴.۹ ۵۰,۵۳۴ ۶.۰۸ ۴۲,۲۶۰ ۵.۲ ۴۱,۱۲۶ ۵.۳۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد