صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۲۵,۸۵۱ ۵.۰۴ ۳۸۳,۶۷۲ ۶.۲۸ ۴۰۷,۳۷۲ ۷.۰۶ ۴۰۸,۷۵۷ ۷.۵۸
سایر سهام ۳۹,۳۷۳ ۱.۵۸ ۲۱۷,۲۶۰ ۳.۵۵ ۲۵۹,۴۷۶ ۴.۵ ۳۱۴,۷۲۹ ۵.۸۳
اوراق مشارکت ۲,۱۶۸,۹۸۵ ۸۶.۹۴ ۵,۱۶۸,۸۶۷ ۸۴.۵۸ ۴,۶۹۴,۴۷۸ ۸۱.۴ ۴,۲۱۸,۱۳۹ ۷۸.۲۱
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۲۱,۰۸۹ ۴.۸۵ ۹۴,۳۷۵ ۱.۵۴ ۱۱۸,۷۰۸ ۲.۰۶ ۱۷۹,۰۱۳ ۳.۳۲
سایر دارایی‌ها ۹,۳۵۰ ۰.۳۷ ۴۶,۸۵۴ ۰.۷۷ ۴۷,۵۰۵ ۰.۸۲ ۳۷,۹۷۶ ۰.۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۸۸,۷۸۵ ۳.۵۶ ۲۰۰,۴۶۸ ۳.۲۸ ۲۳۹,۲۸۴ ۴.۱۵ ۲۳۴,۹۲۸ ۴.۳۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد