صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۴,۵۶۰ ۳.۷۴ ۲,۳۲۴ ۰.۰۸ ۱,۷۳۰ ۰.۰۶ ۱,۱۹۶ ۰.۰۴
اوراق ۱,۰۳۶,۵۴۹ ۸۶.۹۷ ۲,۷۵۷,۲۴۶ ۹۳.۶۳ ۲,۹۵۴,۷۴۰ ۹۷.۷۳ ۲,۹۵۶,۳۸۹ ۹۷.۸۱
وجه نقد ۱۰۶,۸۲۱ ۸.۹۶ ۱۸۲,۸۶۲ ۶.۲۱ ۶۵,۲۷۹ ۲.۱۶ ۶۴,۰۴۴ ۲.۱۲
سایر دارایی ها ۳,۸۹۴ ۰.۳۳ ۲,۴۵۵ ۰.۰۸ ۱,۷۱۷ ۰.۰۶ ۱,۰۰۷ ۰.۰۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۴,۳۷۸ ۲.۸۸ ۲,۳۲۴ ۰.۰۸ ۱,۷۳۰ ۰.۰۶ ۱,۱۹۶ ۰.۰۴
صندوق سرمایه گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد