صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر سهام ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۲,۰۵۶,۷۰۳ ۸۷.۱۰ ۵۹۳,۹۸۶ ۷۲.۱۹ ۴۱۳,۳۹۰ ۵۲.۱۳ ۴۰۰,۵۲۱ ۵۱.۷۱
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۰۸,۰۹۴ ۴.۵۸ ۲۲۴,۴۸۴ ۲۷.۲۸ ۳۷۴,۱۸۲ ۴۷.۱۹ ۳۶۱,۳۰۵ ۴۶.۶۵
سایر دارایی‌ها ۱۱,۲۲۵ ۰.۴۸ ۴,۳۷۳ ۰.۵۳ ۵,۳۶۷ ۰.۶۸ ۱۲,۷۴۰ ۱.۶۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد