صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۸,۰۸۴ ۳.۶۸ ۸۲,۸۱۲ ۲.۷۵ ۱۰۵,۸۴۰ ۳.۴۸ ۱۰۷,۵۸۳ ۳.۵۲
اوراق ۱,۱۴۸,۹۲۲ ۸۷.۸۵ ۲,۸۳۵,۱۱۴ ۹۴ ۲,۸۶۰,۴۴۲ ۹۴.۰۳ ۲,۸۷۷,۷۷۷ ۹۴.۱۴
وجه نقد ۱۰۶,۷۵۵ ۸.۱۶ ۹۳,۲۱۹ ۳.۰۹ ۷۳,۴۹۷ ۲.۴۲ ۶۹,۱۶۱ ۲.۲۶
سایر دارایی ها ۳,۹۸۹ ۰.۳۱ ۴,۸۷۸ ۰.۱۶ ۲,۴۱۳ ۰.۰۸ ۲,۴۹۳ ۰.۰۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۸,۴۶۹ ۲.۹۴ ۸۱,۷۹۲ ۲.۷۱ ۱۰۴,۵۲۵ ۳.۴۴ ۱۰۶,۲۶۶ ۳.۴۸
صندوق سرمایه گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد