صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۴,۲۸۲ ۶.۳۹ ۱۰۸,۴۰۳ ۹.۷۳ ۸۵,۱۶۴ ۶.۷۶ ۲۱,۶۴۰ ۱.۴۶
اوراق ۷۴۴,۹۵۳ ۸۷.۷۱ ۷۸۵,۹۹۵ ۷۰.۵۸ ۷۱۱,۱۱۲ ۵۶.۴۲ ۶۹۱,۶۲۵ ۴۶.۵۸
وجه نقد ۴۶,۳۸۰ ۵.۴۶ ۲۰۸,۲۱۲ ۱۸.۷ ۴۴۰,۹۰۱ ۳۴.۹۸ ۷۶۹,۱۹۸ ۵۱.۸۱
سایر دارایی ها ۳,۷۴۶ ۰.۴۴ ۱۱,۰۰۳ ۰.۹۹ ۲۳,۱۲۵ ۱.۸۳ ۲,۲۴۵ ۰.۱۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۰,۹۰۸ ۴.۸۲ ۶۶,۶۲۹ ۵.۹۸ ۶۰,۴۹۸ ۴.۸ ۲۱,۱۸۳ ۱.۴۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد