صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۷,۵۱۰ ۵.۴۹ ۵۷,۳۲۶ ۷.۰۱ ۸۱,۴۴۰ ۹.۸۳ ۸۳,۴۴۳ ۹.۴۳
اوراق ۶۲۶,۰۰۹ ۹۱.۷۲ ۷۳۳,۴۰۰ ۸۹.۶۹ ۷۳۰,۲۰۵ ۸۸.۱۵ ۷۵۹,۷۰۷ ۸۵.۸۸
وجه نقد ۱۶,۳۱۴ ۲.۳۹ ۱۹,۸۳۳ ۲.۴۲ ۱۲,۷۵۰ ۱.۵۳ ۳۹,۰۹۵ ۴.۴۱
سایر دارایی ها ۲,۱۲۴ ۰.۳۱ ۳,۶۲۱ ۰.۴۴ ۳,۹۸۸ ۰.۴۸ ۳,۹۳۹ ۰.۴۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۴,۳۸۵ ۵.۰۳ ۴۶,۶۴۶ ۵.۷ ۵۵,۱۲۷ ۶.۶۵ ۵۵,۹۴۷ ۶.۳۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد