صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۶,۹۰۴ ۳.۹۱ ۱۷۶,۸۵۹ ۵.۰۲ ۲۳۷,۲۵۵ ۶.۰۶ ۲۵۴,۸۸۳ ۶.۳۳
اوراق ۱,۲۸۳,۴۲۹ ۸۸.۲۹ ۳,۲۰۵,۹۶۳ ۹۰.۹۳ ۳,۵۳۱,۷۴۲ ۹۰.۱۵ ۳,۶۰۳,۳۲۲ ۸۹.۵۳
وجه نقد ۱۰۸,۷۵۴ ۷.۴۸ ۱۳۲,۰۶۶ ۳.۷۵ ۱۲۹,۸۲۲ ۳.۳۱ ۱۴۷,۲۶۰ ۳.۶۶
سایر دارایی‌ها ۴,۵۰۷ ۰.۳۱ ۱۱,۰۲۰ ۰.۳۱ ۱۸,۹۲۸ ۰.۴۸ ۱۹,۲۳۲ ۰.۴۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۷,۷۱۳ ۳.۲۸ ۱۷۴,۰۵۶ ۴.۹۴ ۲۳۳,۷۲۰ ۵.۹۷ ۲۵۰,۸۶۳ ۶.۲۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد