صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۵,۸۸۶ ۵.۲۱ ۴۳۹,۰۴۹ ۸.۳۸ ۵۲۱,۰۱۱ ۹.۲۲ ۵۰۱,۶۶۷ ۸.۸۸
اوراق ۱,۶۱۴,۸۹۵ ۸۷.۸۱ ۴,۵۴۱,۱۶۹ ۸۶.۶۳ ۴,۷۱۷,۵۰۲ ۸۳.۴۸ ۴,۷۶۵,۷۶۰ ۸۴.۳۷
وجه نقد ۱۱۶,۵۰۴ ۶.۳۳ ۱۶۱,۰۵۴ ۳.۰۷ ۲۲۸,۶۱۶ ۴.۰۵ ۲۲۵,۰۰۶ ۳.۹۸
سایر دارایی‌ها ۶,۸۸۱ ۰.۳۷ ۲۶,۵۲۲ ۰.۵۱ ۲۸,۰۷۵ ۰.۵ ۶,۲۷۶ ۰.۱۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۰,۶۹۲ ۴.۳۹ ۳۵۰,۹۸۳ ۶.۷ ۳۸۶,۲۳۲ ۶.۸۳ ۳۷۲,۲۷۲ ۶.۵۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۲۲,۵۵۹ ۱.۲۳ ۷۴,۴۲۳ ۱.۴۲ ۱۵۵,۹۱۲ ۲.۷۶ ۱۵۰,۲۰۰ ۲.۶۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد