صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۳۵,۸۷۰ ۵.۲۵ ۷۲,۰۰۷ ۳.۹۳ ۲۷,۷۱۵ ۲.۱۱ ۲۶,۱۹۰ ۲.۰۴
سایر سهام ۴۹,۸۷۲ ۱.۹۳ ۴,۹۸۸ ۰.۲۷ ۱,۳۹۸ ۰.۱ ۱,۳۸۹ ۰.۱۱
اوراق مشارکت ۲,۲۴۸,۹۱۷ ۸۶.۹۲ ۱,۷۱۰,۶۴۹ ۹۳.۲۵ ۱,۲۶۶,۳۹۹ ۹۶.۱۹ ۱,۲۴۰,۵۹۶ ۹۶.۶۵
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۱۱,۷۷۶ ۴.۳۲ ۲۲,۶۰۴ ۱.۲۳ ۱۴,۱۰۵ ۱.۰۷ ۱۲,۱۷۵ ۰.۹۵
سایر دارایی‌ها ۱۲,۲۶۹ ۰.۴۷ ۲۴,۲۵۵ ۱.۳۲ ۶,۹۰۷ ۰.۵۲ ۳,۲۹۷ ۰.۲۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۶۷,۷۶۴ ۲.۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد