صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۵,۲۰۱ ۵.۶۵ ۸۱,۸۸۷ ۵.۸۴ ۹۱,۲۵۹ ۶.۶۴ ۹۳,۸۵۹ ۷.۵۱
اوراق ۷۲۵,۰۸۸ ۹۰.۶۳ ۱,۲۵۶,۷۳۳ ۸۹.۶۶ ۱,۱۸۸,۳۴۰ ۸۶.۵۱ ۱,۱۲۶,۵۶۰ ۹۰.۱۷
وجه نقد ۲۷,۳۷۴ ۳.۴۲ ۵۶,۵۹۶ ۴.۰۴ ۸۱,۲۰۳ ۵.۹۱ ۲۵,۸۵۶ ۲.۰۷
سایر دارایی ها ۲,۳۸۲ ۰.۳ ۶,۴۳۵ ۰.۴۶ ۱۲,۹۰۵ ۰.۹۴ ۳,۰۴۱ ۰.۲۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۶,۸۱۴ ۴.۶ ۴۷,۳۸۶ ۳.۳۸ ۵۲,۴۳۸ ۳.۸۲ ۵۳,۱۹۹ ۴.۲۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد