ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 29,534 4.7 51,356 4.86 61,108 5.48 62,769 5.86
اوراق 581,444 92.54 986,131 93.42 1,039,550 93.29 999,163 93.37
وجه نقد 16,401 2.61 17,292 1.63 13,131 1.17 7,697 0.71
سایر دارایی ها 919 0.14 797 0.07 465 0.04 418 0.03
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 28,736 4.57 47,613 4.51 54,488 4.89 55,548 5.19
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد