صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۹,۹۲۲ ۵.۲۱ ۲۵,۵۴۰ ۱.۴۲ ۲۶,۷۱۴ ۱.۰۸ ۲۵,۴۸۹ ۰.۷۶
اوراق ۸۰۹,۰۶۷ ۸۴.۵۱ ۱,۳۵۰,۷۲۰ ۷۵.۱۹ ۱,۸۵۰,۰۹۶ ۷۴.۶۳ ۲,۵۸۴,۴۷۶ ۷۷.۵۳
وجه نقد ۹۴,۹۶۲ ۹.۹۲ ۴۱۸,۰۲۹ ۲۳.۲۷ ۶۰۱,۰۰۴ ۲۴.۲۴ ۷۲۲,۳۹۲ ۲۱.۶۷
سایر دارایی ها ۳,۴۴۰ ۰.۳۶ ۲,۰۳۲ ۰.۱۱ ۱,۳۶۰ ۰.۰۵ ۱,۰۴۷ ۰.۰۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۸,۴۱۰ ۴.۰۱ ۲۴,۷۵۰ ۱.۳۸ ۲۶,۶۶۱ ۱.۰۸ ۲۵,۴۸۹ ۰.۷۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد