صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۰,۴۰۴ ۵.۵۷ ۷۴,۰۹۶ ۷.۱ ۶۵,۹۱۹ ۴.۹۸ ۷۰,۹۱۱ ۵.۳
اوراق ۶۵۸,۱۳۷ ۹۰.۷۹ ۸۸۸,۸۶۳ ۸۵.۱۷ ۱,۱۰۸,۵۰۴ ۸۳.۹۱ ۱,۲۴۱,۱۰۳ ۹۲.۹۳
وجه نقد ۲۴,۴۱۶ ۳.۳۶ ۷۸,۶۷۴ ۷.۵۳ ۱۴۵,۰۹۳ ۱۰.۹۸ ۲۲,۱۰۸ ۱.۶۵
سایر دارایی ها ۲,۲۱۶ ۰.۳ ۳,۵۶۰ ۰.۳۴ ۲,۸۱۰ ۰.۲۱ ۲,۶۵۷ ۰.۱۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۵,۳۹۳ ۴.۸۸ ۴۹,۳۴۸ ۴.۷۲ ۴۱,۵۱۴ ۳.۱۴ ۴۳,۱۲۴ ۳.۲۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد