امیدنامه

امیدنامه


اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/11/07 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/21 افزایشزمان صدور و ابطال تا ساعت 20 تغییرات اساس نامه
1397/09/17 افزایش سقف سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
1397/01/27 خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز تغییرات اساس نامه