صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۸ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ تصمیمات مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ تصمیمات مجمع -تغییرات اساسنامه جابه جایی وجه ۱۴۰۰.۰۳.۰۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ -تغییرات اساسنامه -ذخیره ارزش- افزایش سقف موسسان ۹۹.۰۲.۲۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ افزایشزمان صدور و ابطال تا ساعت ۲۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ افزایش سقف سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز تغییرات اساس نامه