صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۲۵,۴۸۹ ۰.۷۶ % ۲,۵۸۴,۴۷۶ ۷۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۷۲۲,۳۹۲ ۲۱.۶۷ % ۱,۰۴۷ ۰.۰۳ % ۲۵,۴۸۹ ۰.۷۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۲۵,۴۸۹ ۰.۷۶ % ۲,۵۸۳,۹۹۹ ۷۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۷۲۲,۰۸۸ ۲۱.۶۷ % ۱,۰۴۸ ۰.۰۳ % ۲۵,۴۸۹ ۰.۷۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۲۵,۴۸۹ ۰.۷۷ % ۲,۵۸۳,۵۲۳ ۷۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۷۰۹,۷۷۷ ۲۱.۳۸ % ۱,۰۴۹ ۰.۰۳ % ۲۵,۴۸۹ ۰.۷۷ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۲۵,۲۹۳ ۰.۸۱ % ۲,۵۸۱,۲۰۲ ۸۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۵۳۱,۵۲۵ ۱۶.۹۳ % ۱,۰۵۰ ۰.۰۳ % ۲۵,۲۹۳ ۰.۸۱ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۲۶,۵۹۱ ۰.۸۸ % ۲,۶۲۷,۸۹۰ ۸۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۳۵۲,۸۵۵ ۱۱.۷۳ % ۱,۰۵۱ ۰.۰۳ % ۲۶,۵۹۱ ۰.۸۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۲۷,۵۴۳ ۰.۸۸ % ۲,۵۳۱,۴۲۴ ۸۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۶۴,۶۳۴ ۱۸.۰۷ % ۱,۰۵۲ ۰.۰۳ % ۲۷,۵۴۳ ۰.۸۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۲۸,۴۵۹ ۰.۹۹ % ۲,۲۸۰,۳۹۷ ۷۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۵۵۶,۲۸۱ ۱۹.۴۱ % ۱,۰۵۳ ۰.۰۴ % ۲۸,۴۵۹ ۰.۹۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۲۸,۴۵۹ ۰.۹۹ % ۲,۲۷۹,۹۲۳ ۷۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۵۵۶,۲۶۸ ۱۹.۴۱ % ۱,۰۵۴ ۰.۰۴ % ۲۸,۴۵۹ ۰.۹۹ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۲۸,۴۵۹ ۰.۹۹ % ۲,۲۷۹,۴۴۹ ۷۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۵۵۶,۲۴۹ ۱۹.۴۱ % ۱,۰۵۵ ۰.۰۴ % ۲۸,۴۵۹ ۰.۹۹ %