صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۱,۳۱۷ ۰.۰۴ % ۲,۸۷۷,۷۷۷ ۹۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۶۹,۱۶۱ ۲.۲۶ % ۲,۴۹۳ ۰.۰۸ % ۱۰۶,۲۶۶ ۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۱,۳۱۷ ۰.۰۴ % ۲,۸۷۷,۰۷۲ ۹۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۶۸,۷۵۰ ۲.۲۵ % ۲,۴۹۴ ۰.۰۸ % ۱۰۶,۲۶۶ ۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱,۳۱۷ ۰.۰۴ % ۲,۸۷۶,۳۶۷ ۹۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۶۶,۸۲۸ ۲.۱۹ % ۲,۴۹۵ ۰.۰۸ % ۱۰۶,۲۶۶ ۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱,۳۲۱ ۰.۰۴ % ۲,۸۶۶,۹۶۲ ۹۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۶۴,۵۵۳ ۲.۱۲ % ۲,۴۹۶ ۰.۰۸ % ۱۰۶,۰۷۱ ۳.۴۹ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱,۲۹۵ ۰.۰۴ % ۲,۸۶۰,۶۷۵ ۹۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۸۵,۳۶۰ ۲.۸ % ۲,۴۹۸ ۰.۰۸ % ۱۰۲,۷۳۲ ۳.۳۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱,۲۷۶ ۰.۰۴ % ۲,۸۴۱,۹۳۳ ۹۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۹۰,۹۲۱ ۲.۹۹ % ۲,۴۹۹ ۰.۰۸ % ۱۰۰,۲۱۶ ۳.۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱,۲۹۵ ۰.۰۴ % ۲,۸۳۷,۹۰۰ ۹۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۳۲,۰۷۸ ۴.۲۹ % ۲,۵۰۰ ۰.۰۸ % ۱۰۲,۱۸۷ ۳.۳۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۱,۳۰۸ ۰.۰۴ % ۲,۸۷۵,۵۳۰ ۹۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۹۱,۲۱۸ ۲.۹۷ % ۲,۵۰۱ ۰.۰۸ % ۱۰۲,۷۰۴ ۳.۳۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۱,۳۰۸ ۰.۰۵ % ۲,۸۷۴,۷۸۵ ۹۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۸۹,۲۷۱ ۲.۹۱ % ۲,۵۰۳ ۰.۰۸ % ۱۰۲,۷۰۴ ۳.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱,۳۰۸ ۰.۰۴ % ۲,۸۷۴,۰۴۰ ۹۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۵۳ ۲.۸ % ۲,۵۰۴ ۰.۰۸ % ۱۰۲,۷۰۴ ۳.۳۵ % ۰ ۰ %