صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۵,۸۲۵ ۴۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۵۰۹,۰۴۲ ۴۹.۲۷ % ۸,۳۹۱ ۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۵,۴۰۰ ۵۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۵۰۴,۹۲۱ ۴۹.۰۹ % ۸,۲۸۲ ۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۴,۸۱۵ ۴۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۵۱۸,۸۴۷ ۴۹.۷۷ % ۸,۹۳۲ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۴,۶۱۰ ۴۹.۳۹ % ۰ ۰ % ۵۱۸,۸۴۱ ۴۹.۷۹ % ۸,۵۳۶ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۴,۴۰۶ ۴۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۵۰۹,۵۴۸ ۴۹.۱ % ۱۳,۸۶۲ ۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۳,۸۰۰ ۴۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۵۰۵,۹۷۸ ۴۸.۸۶ % ۱۵,۸۵۰ ۱.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۳,۲۱۲ ۴۹.۶ % ۰ ۰ % ۵۰۵,۹۸۴ ۴۸.۹ % ۱۵,۴۴۸ ۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۳,۰۰۸ ۴۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۵۰۴,۹۷۶ ۴۸.۸۸ % ۱۵,۰۴۷ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۲,۶۱۳ ۴۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۵۰۵,۴۵۸ ۴۸.۹۴ % ۱۴,۶۴۷ ۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %