ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/31 72,926 8.56 % 741,816 87.03 % 0 0 % 1,390 0.16 % 36,189 4.28 % 60,230 7.07 %
2 1398/02/30 72,263 8.42 % 777,709 90.66 % 0 0 % 7,206 0.84 % 610 0.11 % 59,668 6.96 %
3 1398/02/29 72,681 8.48 % 774,616 90.36 % 0 0 % 9,348 1.09 % 611 0.11 % 60,098 7.01 %
4 1398/02/28 72,585 8.34 % 792,755 91.12 % 0 0 % 4,022 0.46 % 612 0.11 % 59,979 6.89 %
5 1398/02/27 72,626 8.31 % 788,800 90.26 % 0 0 % 11,903 1.36 % 613 0.11 % 59,906 6.85 %
6 1398/02/26 72,626 8.31 % 788,785 90.29 % 0 0 % 11,632 1.33 % 613 0.11 % 59,906 6.86 %
7 1398/02/25 72,626 8.33 % 788,770 90.46 % 0 0 % 9,929 1.14 % 614 0.11 % 59,906 6.87 %
8 1398/02/24 73,063 8.13 % 787,084 87.56 % 0 0 % 13,910 1.55 % 24,807 2.8 % 60,268 6.7 %
9 1398/02/23 72,491 8.04 % 811,209 90.02 % 0 0 % 16,784 1.86 % 616 0.11 % 59,970 6.66 %