صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱,۱۹۶ ۰.۰۴ % ۲,۹۵۶,۳۸۹ ۹۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۶۴,۰۴۴ ۲.۱۲ % ۱,۰۰۷ ۰.۰۳ % ۱,۱۹۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۲,۹۴۵ ۰.۱ % ۲,۹۵۶,۳۸۷ ۹۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۶۲ ۰.۹۶ % ۸۲۰ ۰.۰۳ % ۲,۹۴۵ ۰.۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱,۲۳۹ ۰.۰۴ % ۲,۹۵۴,۱۵۰ ۹۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۹,۸۸۹ ۱ % ۸۲۲ ۰.۰۳ % ۱,۲۳۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۱,۲۳۹ ۰.۰۴ % ۲,۹۵۳,۴۴۸ ۹۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۹,۸۱۵ ۱ % ۸۲۴ ۰.۰۳ % ۱,۲۳۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱,۲۳۹ ۰.۰۴ % ۲,۹۵۲,۷۴۶ ۹۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۳۸۲ ۰.۸۵ % ۸۲۶ ۰.۰۳ % ۱,۲۳۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱,۲۶۰ ۰.۰۴ % ۲,۹۵۱,۲۹۱ ۹۹ % ۰ ۰ % ۲۷,۶۶۶ ۰.۹۳ % ۸۲۸ ۰.۰۳ % ۱,۲۶۰ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱,۲۷۸ ۰.۰۴ % ۲,۹۴۸,۸۶۴ ۹۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۰۶ ۰.۹۱ % ۸۳۰ ۰.۰۳ % ۱,۲۷۸ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱,۲۹۲ ۰.۰۴ % ۲,۹۵۸,۳۴۴ ۹۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۲۵ ۰.۷۸ % ۹۸۷ ۰.۰۳ % ۱,۲۹۲ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱,۳۰۵ ۰.۰۴ % ۲,۹۵۷,۷۲۱ ۹۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۵,۷۴۷ ۱.۱۹ % ۱,۳۹۵ ۰.۰۵ % ۱,۳۰۵ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۱,۴۶۹ ۰.۰۵ % ۲,۹۵۵,۶۸۵ ۹۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۹۵ ۱.۵ % ۱,۲۴۲ ۰.۰۴ % ۱,۴۶۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %