صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۲۶,۱۹۰ ۲.۰۴ % ۱,۳۸۹ ۰.۱۱ % ۱,۲۴۰,۵۹۶ ۹۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۷۵ ۰.۹۵ % ۳,۲۹۷ ۰.۲۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۲۶,۱۰۰ ۲.۰۴ % ۱,۴۰۸ ۰.۱۱ % ۱,۲۳۸,۶۵۴ ۹۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۲,۳۴۹ ۰.۹۶ % ۳,۳۰۶ ۰.۲۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۲۶,۱۰۰ ۲.۰۴ % ۱,۴۰۸ ۰.۱۱ % ۱,۲۳۸,۵۸۱ ۹۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۱۳ ۰.۹۵ % ۳,۳۱۵ ۰.۲۶ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۲۶,۱۰۰ ۲.۰۴ % ۱,۴۰۸ ۰.۱۱ % ۱,۲۳۸,۵۰۷ ۹۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۱۹ ۰.۹۱ % ۳,۳۲۴ ۰.۲۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۲۶,۲۰۵ ۲.۰۵ % ۱,۴۱۱ ۰.۱۱ % ۱,۲۳۶,۵۷۱ ۹۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۵۸ ۰.۹۶ % ۳,۳۳۳ ۰.۲۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۲۶,۲۰۵ ۲.۰۵ % ۱,۴۱۱ ۰.۱۱ % ۱,۲۳۶,۴۹۸ ۹۶.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۲۷ ۰.۹۲ % ۳,۳۴۲ ۰.۲۶ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۲۶,۲۰۵ ۲.۰۵ % ۱,۴۱۱ ۰.۱۱ % ۱,۲۳۶,۴۲۵ ۹۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۳۹ ۰.۷۵ % ۳,۳۵۰ ۰.۲۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۲۶,۴۲۹ ۲.۰۷ % ۱,۴۲۲ ۰.۱۱ % ۱,۲۳۵,۷۳۶ ۹۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۶۹ ۰.۸۲ % ۳,۳۵۹ ۰.۲۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۲۵,۷۲۵ ۲ % ۱,۴۲۷ ۰.۱۱ % ۱,۲۳۵,۰۵۹ ۹۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۷,۶۲۸ ۰.۵۹ % ۱۷,۳۰۸ ۱.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۲۶,۰۶۹ ۲.۰۳ % ۱,۴۱۸ ۰.۱۱ % ۱,۲۴۸,۳۶۶ ۹۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۷,۸۲۹ ۰.۶۱ % ۳,۳۷۶ ۰.۲۶ % ۰ ۰ %