صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۳۵۳,۹۲۲ ۵.۳۸ % ۱۳۲,۲۶۳ ۲.۰۱ % ۵,۴۲۳,۶۴۱ ۸۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۱۹,۰۶۲ ۶.۳۷ % ۳,۳۹۶ ۰.۰۵ % ۲۴۴,۸۹۰ ۳.۷۲ %
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۳۵۳,۹۲۲ ۵.۲۹ % ۱۳۲,۲۶۳ ۱.۹۸ % ۵,۵۳۵,۴۴۲ ۸۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۴۱۶,۱۲۱ ۶.۲۲ % ۳,۳۹۴ ۰.۰۵ % ۲۴۴,۸۹۰ ۳.۶۶ %
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۳۵۳,۹۲۲ ۵.۵۸ % ۱۳۲,۲۶۲ ۲.۰۸ % ۵,۵۳۴,۴۰۹ ۸۷.۲ % ۰ ۰ % ۷۸,۱۶۵ ۱.۲۳ % ۳,۳۹۳ ۰.۰۵ % ۲۴۴,۸۹۰ ۳.۸۶ %
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۳۵۶,۳۶۴ ۵.۵۹ % ۱۳۴,۳۲۲ ۲.۱۱ % ۵,۵۳۰,۶۳۳ ۸۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۸۸ ۰.۴ % ۸۱,۸۶۱ ۱.۲۸ % ۲۴۶,۴۵۹ ۳.۸۷ %
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۳۵۹,۶۴۰ ۵.۵۷ % ۱۳۶,۳۱۷ ۲.۱ % ۵,۶۶۴,۹۹۰ ۸۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۴۹,۸۸۹ ۰.۷۷ % ۳,۳۹۰ ۰.۰۵ % ۲۴۸,۲۵۶ ۳.۸۴ %
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۳۵۹,۵۷۷ ۵.۵۳ % ۱۳۵,۸۷۹ ۲.۱ % ۵,۶۶۱,۹۵۵ ۸۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۸۹,۰۹۳ ۱.۳۷ % ۳,۳۸۸ ۰.۰۵ % ۲۴۷,۷۹۱ ۳.۸۱ %
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۳۶۰,۳۸۱ ۵.۴۹ % ۱۳۸,۲۸۲ ۲.۱ % ۵,۷۲۸,۵۷۶ ۸۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۹۴,۳۳۱ ۱.۴۴ % ۱۸۰ ۰ % ۲۴۸,۳۹۳ ۳.۷۸ %
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۳۶۲,۳۱۱ ۵.۵۱ % ۱۳۹,۶۴۴ ۲.۱۳ % ۵,۷۲۱,۵۰۴ ۸۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۹۹,۱۲۷ ۱.۵۱ % ۱۸۱ ۰ % ۲۵۰,۳۵۸ ۳.۸۱ %
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۳۶۲,۳۱۱ ۵.۵۱ % ۱۳۹,۶۴۳ ۲.۱۳ % ۵,۷۲۰,۴۷۶ ۸۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۹۷,۴۴۶ ۱.۴۸ % ۱۸۲ ۰ % ۲۵۰,۳۵۸ ۳.۸۱ %