صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۲۳,۸۶۴ ۲.۲۸ % ۸۷۶,۴۰۳ ۸۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۷۲۱ ۱۳.۹۲ % ۱,۱۹۸ ۰.۱۱ % ۲۲,۳۶۶ ۲.۱۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۲۳,۸۶۴ ۲.۲۸ % ۸۷۶,۱۲۴ ۸۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۶۷۶ ۱۳.۹۲ % ۱,۱۹۹ ۰.۱۱ % ۲۲,۳۶۶ ۲.۱۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۲۳,۸۶۴ ۲.۲۹ % ۸۷۵,۸۴۶ ۸۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۳۹,۸۴۷ ۱۳.۴۴ % ۱,۲۰۰ ۰.۱۲ % ۲۲,۳۶۶ ۲.۱۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۲۴,۰۰۸ ۲.۳۳ % ۸۸۹,۲۰۷ ۸۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۶۳۷ ۱۱.۱۴ % ۱,۲۰۱ ۰.۱۲ % ۲۲,۵۶۹ ۲.۱۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۲۴,۳۱۲ ۲.۳۴ % ۸۸۸,۷۰۲ ۸۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۶۵۱ ۱۲.۰۸ % ۱,۲۰۲ ۰.۱۲ % ۲۲,۸۸۷ ۲.۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲۵,۰۵۰ ۲.۴ % ۸۸۸,۳۷۶ ۸۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۶۸۷ ۱۲.۳۳ % ۱,۲۰۳ ۰.۱۲ % ۲۳,۲۲۸ ۲.۲۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲۴,۵۲۹ ۲.۳۶ % ۸۸۷,۹۳۸ ۸۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۲۷۰ ۱۱.۹۷ % ۱,۲۰۴ ۰.۱۲ % ۲۳,۱۹۳ ۲.۲۳ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۲۴,۵۲۹ ۲.۳۵ % ۸۹۳,۴۴۳ ۸۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۲۳۴ ۱۱.۹۱ % ۱,۲۰۵ ۰.۱۲ % ۲۳,۱۹۳ ۲.۲۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۲۴,۵۲۹ ۲.۳۵ % ۸۹۳,۱۶۰ ۸۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۶۵۳ ۱۱.۸۶ % ۱,۲۰۶ ۰.۱۲ % ۲۳,۱۹۳ ۲.۲۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲۴,۵۲۹ ۲.۳۷ % ۸۹۲,۸۷۷ ۸۶.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۲۸۴ ۱۱.۳۲ % ۱,۲۰۳ ۰.۱۲ % ۲۳,۱۹۳ ۲.۲۴ %