صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۴۰۸,۷۵۷ ۷.۵۸ % ۳۱۴,۷۲۹ ۵.۸۳ % ۴,۲۱۸,۱۳۹ ۷۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۰۱۳ ۳.۳۲ % ۳۷,۹۷۶ ۰.۷ % ۲۳۴,۹۲۸ ۴.۳۶ %
۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۴۰۷,۳۹۸ ۷.۳۲ % ۳۱۳,۵۰۸ ۵.۶۳ % ۴,۴۵۶,۳۲۰ ۸۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۹۸۵ ۲.۰۷ % ۳۷,۹۶۰ ۰.۶۸ % ۲۳۴,۷۷۷ ۴.۲۲ %
۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۴۰۸,۲۲۲ ۷.۲۴ % ۳۱۵,۵۱۸ ۵.۵۹ % ۴,۴۵۳,۴۰۸ ۷۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۳۲,۹۲۴ ۰.۵۸ % ۱۹۴,۰۳۰ ۳.۴۴ % ۲۳۵,۹۷۳ ۴.۱۸ %
۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۴۱۵,۲۳۳ ۷.۱۴ % ۲۹۷,۳۳۲ ۵.۱۱ % ۴,۷۸۹,۸۰۹ ۸۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۸,۵۶۸ ۰.۶۶ % ۳۷,۹۲۹ ۰.۶۵ % ۲۳۹,۶۴۵ ۴.۱۲ %
۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۴۱۵,۲۰۰ ۷.۱۴ % ۲۹۷,۳۳۷ ۵.۱۱ % ۴,۷۸۸,۷۵۹ ۸۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۳۷,۵۹۹ ۰.۶۵ % ۳۷,۹۱۳ ۰.۶۵ % ۲۳۹,۶۴۵ ۴.۱۲ %
۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۴۱۵,۱۷۸ ۷.۱۵ % ۲۹۷,۳۳۹ ۵.۱۱ % ۴,۷۸۷,۷۲۰ ۸۲.۴ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۷۱ ۰.۵۶ % ۳۷,۸۹۸ ۰.۶۵ % ۲۳۹,۶۴۴ ۴.۱۲ %
۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۴۱۲,۶۵۶ ۷.۱ % ۲۸۳,۷۸۵ ۴.۸۷ % ۴,۷۸۳,۴۶۴ ۸۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۶۱,۸۲۴ ۱.۰۶ % ۳۷,۸۸۲ ۰.۶۵ % ۲۳۶,۳۷۵ ۴.۰۶ %
۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۴۱۲,۶۳۴ ۷.۱ % ۲۸۳,۷۸۸ ۴.۸۸ % ۴,۷۸۲,۴۲۷ ۸۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۵۹,۸۳۲ ۱.۰۳ % ۳۷,۸۶۶ ۰.۶۵ % ۲۳۶,۳۷۳ ۴.۰۷ %
۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۴۰۸,۵۳۰ ۶.۸۸ % ۲۷۸,۰۴۷ ۴.۶۷ % ۴,۷۶۶,۸۶۱ ۸۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۶۳۶ ۳.۶۳ % ۳۷,۸۵۱ ۰.۶۴ % ۲۳۵,۱۹۷ ۳.۹۶ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۴۰۸,۵۰۸ ۶.۸۸ % ۲۷۸,۰۵۰ ۴.۶۸ % ۴,۷۶۵,۸۲۷ ۸۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۰۲۸ ۳.۵۹ % ۳۷,۸۳۵ ۰.۶۴ % ۲۳۵,۱۹۶ ۳.۹۶ %