صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۴۲,۴۰۲ ۵.۴۷ % ۷۲۰,۲۱۶ ۹۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۹,۰۱۳ ۱.۱۶ % ۲,۸۶۲ ۰.۳۹ % ۴۱,۱۲۶ ۵.۳۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۴۲,۲۶۹ ۵.۴۳ % ۷۱۹,۸۰۹ ۹۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۶۴ ۱.۶۹ % ۲,۸۶۲ ۰.۳۸ % ۴۰,۹۷۹ ۵.۲۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۴۲,۷۳۵ ۵.۵۱ % ۷۲۶,۰۰۴ ۹۳.۶ % ۰ ۰ % ۵,۵۸۲ ۰.۷۲ % ۱,۲۹۳ ۰.۱۷ % ۴۱,۴۹۹ ۵.۳۵ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۴۲,۵۴۲ ۵.۴۷ % ۷۲۸,۵۳۶ ۹۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۵,۰۴۰ ۰.۶۵ % ۱,۲۹۴ ۰.۱۷ % ۴۱,۳۵۱ ۵.۳۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۴۲,۵۴۲ ۵.۴۸ % ۷۲۸,۵۳۶ ۹۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۴,۱۳۲ ۰.۵۳ % ۱,۲۹۶ ۰.۱۷ % ۴۱,۳۵۱ ۵.۳۳ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۴۲,۵۴۲ ۵.۴۸ % ۷۲۸,۵۳۶ ۹۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۳,۵۳۵ ۰.۴۶ % ۱,۲۹۷ ۰.۱۷ % ۴۱,۳۵۱ ۵.۳۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۴۲,۶۰۸ ۵.۵۴ % ۷۲۴,۵۴۲ ۹۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۷ ۰.۱۶ % ۱,۲۹۹ ۰.۱۷ % ۴۱,۳۸۷ ۵.۳۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۴۳,۵۱۶ ۵.۶۳ % ۷۲۴,۴۳۰ ۹۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۳,۴۵۳ ۰.۴۵ % ۱,۰۳۴ ۰.۱۳ % ۴۲,۲۳۴ ۵.۴۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۴۳,۷۴۸ ۵.۳۱ % ۷۲۴,۱۱۱ ۸۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۳,۱۷۱ ۰.۳۹ % ۵۲,۶۳۲ ۶.۳۹ % ۴۲,۴۴۰ ۵.۱۵ %