صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۲۹,۳۹۴ ۲.۲۹ % ۴,۷۶۵,۷۶۰ ۸۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۲۵,۰۰۶ ۳.۹۸ % ۱۵۶,۴۷۶ ۰.۱۱ % ۳۷۲,۲۷۲ ۶.۵۹ % ۱۵۰,۲۰۰ ۲.۶۶ %
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۲۹,۸۱۳ ۲.۳ % ۴,۷۶۲,۳۴۹ ۸۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۱۰۹ ۳.۶۵ % ۱۶۷,۸۸۴ ۰.۲۸ % ۳۷۷,۰۷۲ ۶.۶۸ % ۱۵۱,۸۵۵ ۲.۶۹ %
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱۲۹,۹۷۳ ۲.۲۸ % ۴,۷۵۶,۲۹۳ ۸۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۶۹,۵۱۳ ۴.۷۳ % ۱۶۸,۴۴۶ ۰.۲۸ % ۳۷۹,۵۶۰ ۶.۶۵ % ۱۵۲,۴۱۴ ۲.۶۷ %
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۱۲۹,۹۷۳ ۲.۲۸ % ۴,۷۵۵,۴۱۰ ۸۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۶۸,۹۶۴ ۴.۷۲ % ۱۶۸,۴۴۹ ۰.۲۸ % ۳۷۹,۵۶۰ ۶.۶۶ % ۱۵۲,۴۱۴ ۲.۶۷ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱۲۹,۹۷۳ ۲.۲۸ % ۴,۷۵۴,۵۲۷ ۸۳.۵ % ۰ ۰ % ۲۵۹,۶۸۴ ۴.۵۶ % ۱۷۰,۰۵۲ ۰.۳۱ % ۳۷۹,۵۶۰ ۶.۶۷ % ۱۵۲,۴۱۴ ۲.۶۸ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۲۹,۹۶۶ ۲.۲۸ % ۴,۷۳۷,۰۱۷ ۸۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۸۶,۰۷۶ ۵.۰۲ % ۱۷۰,۵۹۱ ۰.۳۱ % ۳۷۸,۴۱۲ ۶.۶۴ % ۱۵۲,۹۵۱ ۲.۶۸ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۳۰,۴۱۷ ۲.۲۹ % ۴,۷۱۳,۵۱۰ ۸۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۰۸,۰۰۱ ۵.۴۱ % ۱۷۰,۰۵۲ ۰.۳۱ % ۳۷۶,۲۳۱ ۶.۶ % ۱۵۲,۴۰۸ ۲.۶۷ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۳۰,۹۸۸ ۲.۳۲ % ۴,۷۰۱,۸۶۵ ۸۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۶۲,۷۴۲ ۴.۶۶ % ۱۷۰,۵۳۲ ۰.۳۱ % ۳۷۶,۷۱۵ ۶.۶۸ % ۱۵۲,۸۸۶ ۲.۷۱ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱۳۵,۳۳۰ ۲.۳۸ % ۴,۶۹۵,۶۸۸ ۸۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۹۹,۴۷۸ ۵.۲۶ % ۱۷۳,۹۵۵ ۰.۳۱ % ۳۸۸,۷۵۰ ۶.۸۳ % ۱۵۶,۳۰۵ ۲.۷۵ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۱۳۵,۴۶۶ ۲.۳۷ % ۴,۶۷۰,۲۱۹ ۸۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۳۵۶,۴۳۸ ۶.۲۳ % ۱۷۴,۰۶۰ ۰.۳۱ % ۳۸۹,۰۱۹ ۶.۷۹ % ۱۵۶,۴۰۸ ۲.۷۳ %