صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۷۰,۹۱۱ ۵.۳۱ % ۱,۲۴۱,۱۰۳ ۹۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۰۸ ۱.۶۶ % ۱,۳۸۸ ۰.۲ % ۴۳,۱۲۴ ۳.۲۳ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۶۸,۳۰۳ ۴.۴۴ % ۱,۴۶۷,۲۵۶ ۹۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۷۷ ۰.۱ % ۱,۳۸۹ ۰.۱۷ % ۴۲,۸۲۹ ۲.۷۸ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۶۸,۶۹۴ ۴.۰۷ % ۱,۴۶۶,۷۷۲ ۸۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۵۱,۲۰۵ ۸.۹۶ % ۱,۳۹۰ ۰.۱۶ % ۴۳,۰۰۹ ۲.۵۵ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۶۵,۷۲۲ ۴.۹۳ % ۱,۱۳۳,۶۵۹ ۸۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۸۳۳ ۹.۸۹ % ۱,۵۳۶ ۰.۲۱ % ۴۱,۰۳۶ ۳.۰۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۶۵,۷۲۲ ۴.۹۳ % ۱,۱۳۳,۶۲۳ ۸۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۱۰۲ ۹.۸۴ % ۱,۵۳۸ ۰.۲۱ % ۴۱,۰۳۶ ۳.۰۸ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۶۵,۷۲۲ ۴.۹۴ % ۱,۱۳۳,۵۸۶ ۸۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۳۰,۷۷۲ ۹.۸۲ % ۱,۵۳۹ ۰.۲۱ % ۴۱,۰۳۶ ۳.۰۸ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۶۵,۷۲۲ ۴.۹۴ % ۱,۱۳۳,۵۵۰ ۸۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۵۳۹ ۹.۶۷ % ۱,۵۴۰ ۰.۲۱ % ۴۱,۰۳۶ ۳.۰۹ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۶۵,۴۲۹ ۵.۰۴ % ۱,۱۳۲,۶۴۹ ۸۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۹۸,۲۵۹ ۷.۵۷ % ۱,۳۹۵ ۰.۲۱ % ۴۰,۸۴۴ ۳.۱۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۶۶,۰۸۱ ۵.۱۴ % ۱,۱۲۵,۹۲۴ ۸۷.۵۹ % ۰ ۰ % ۹۲,۰۲۷ ۷.۱۶ % ۱,۳۹۶ ۰.۲۱ % ۴۱,۱۴۵ ۳.۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۶۶,۱۴۸ ۵.۱۹ % ۱,۱۱۳,۸۱۵ ۸۷.۴ % ۰ ۰ % ۹۲,۹۵۸ ۷.۲۹ % ۱,۳۹۸ ۰.۲۱ % ۴۱,۲۸۶ ۳.۲۴ %