صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱۱۱,۹۷۳ ۱۰.۶۲ % ۸۰۰,۱۱۶ ۷۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۴۱,۵۶۶ ۱۳.۴۲ % ۱,۰۹۸ ۰.۱ % ۶۴,۰۳۰ ۶.۰۷ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۰۹,۸۳۱ ۱۰.۲ % ۸۰۱,۱۰۰ ۷۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۱۶۱ ۱۵.۳۳ % ۱,۱۰۸ ۰.۱ % ۶۲,۶۳۲ ۵.۸۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱۱۰,۶۰۶ ۱۰.۱۵ % ۷۹۹,۸۵۰ ۷۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۷۸,۰۰۳ ۱۶.۳۴ % ۱,۱۲۱ ۰.۱ % ۶۳,۳۶۶ ۵.۸۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱۰۸,۸۷۸ ۹.۸ % ۸۰۱,۲۵۱ ۷۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۹۹,۵۶۳ ۱۷.۹۷ % ۱,۱۲۲ ۰.۱ % ۶۲,۴۲۱ ۵.۶۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۰۴,۹۳۰ ۹.۴۶ % ۸۰۳,۴۳۲ ۷۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۹۹,۵۰۱ ۱۷.۹۹ % ۱,۱۲۶ ۰.۱ % ۶۰,۳۴۸ ۵.۴۴ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱۰۴,۹۳۰ ۹.۴۷ % ۸۰۳,۱۴۳ ۷۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۹۹,۲۲۱ ۱۷.۹۷ % ۱,۱۲۶ ۰.۱ % ۶۰,۳۴۸ ۵.۴۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱۰۴,۹۳۰ ۹.۴۷ % ۸۰۲,۸۵۴ ۷۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۹۹,۰۸۷ ۱۷.۹۷ % ۱,۱۲۷ ۰.۱ % ۶۰,۳۴۸ ۵.۴۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱۰۴,۹۳۰ ۹.۴۷ % ۸۰۲,۵۶۵ ۷۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۹۸,۸۸۰ ۱۷.۹۶ % ۱,۱۲۷ ۰.۱ % ۶۰,۳۴۸ ۵.۴۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۰۴,۹۳۰ ۹.۴۸ % ۸۰۲,۲۷۷ ۷۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۹۸,۷۰۹ ۱۷.۹۵ % ۱,۱۲۸ ۰.۱ % ۶۰,۳۴۸ ۵.۴۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۰۳,۳۳۰ ۹.۴۶ % ۸۰۳,۴۶۳ ۷۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۱۳۲ ۱۶.۸۶ % ۱,۱۳۰ ۰.۱ % ۵۹,۳۰۷ ۵.۴۳ %