ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/01/30 62,769 5.87 % 999,163 93.38 % 0 0 % 7,697 0.72 % 368 0.04 % 55,548 5.19 %
2 1398/01/29 62,769 5.88 % 999,148 93.52 % 0 0 % 6,046 0.57 % 369 0.04 % 55,548 5.2 %
3 1398/01/28 62,769 5.89 % 999,133 93.69 % 0 0 % 4,134 0.39 % 370 0.04 % 55,548 5.21 %
4 1398/01/27 63,231 5.93 % 999,517 93.67 % 0 0 % 1,346 0.13 % 2,913 0.28 % 55,949 5.24 %
5 1398/01/26 63,624 5.84 % 1,023,785 93.98 % 0 0 % 1,645 0.15 % 323 0.03 % 56,344 5.17 %
6 1398/01/25 62,887 5.78 % 1,024,091 94.15 % 0 0 % 436 0.04 % 324 0.03 % 55,965 5.15 %
7 1398/01/24 62,985 5.74 % 1,028,435 93.8 % 0 0 % 4,631 0.42 % 325 0.03 % 56,106 5.12 %
8 1398/01/23 62,683 5.73 % 1,025,107 93.75 % 0 0 % 5,340 0.49 % 326 0.03 % 55,918 5.11 %
9 1398/01/22 62,683 5.74 % 1,025,092 93.85 % 0 0 % 4,119 0.38 % 327 0.03 % 55,918 5.12 %
10 1398/01/21 62,683 5.75 % 1,025,078 94.01 % 0 0 % 2,251 0.21 % 328 0.03 % 55,918 5.13 %