صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۴,۷۶۴ ۹۸.۶۸ % ۰ ۰ % ۹,۲۸۳ ۱.۰۶ % ۲,۳۱۶ ۰.۲۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۳,۳۰۰ ۹۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۳۶ ۱.۱۷ % ۲,۳۲۷ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۳,۰۵۵ ۹۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۳۶ ۱.۱۷ % ۲,۳۳۸ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۲,۸۱۰ ۹۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۳۶ ۱.۱۷ % ۲,۳۴۹ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۲,۱۶۰ ۹۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۳۴ ۱.۲۶ % ۲,۳۵۹ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۱,۵۰۸ ۹۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۹۱ ۱.۳۸ % ۲,۳۷۰ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۲,۰۴۴ ۹۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۱۷ ۱.۴۲ % ۲,۳۸۱ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۱,۳۹۲ ۹۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۶۱ ۱.۴۴ % ۲,۳۹۲ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۹,۹۲۵ ۹۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۳۴ ۱.۷۲ % ۲,۴۰۲ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۹,۶۸۱ ۹۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۳۴ ۱.۷۳ % ۲,۴۱۳ ۰.۲۸ % ۰ ۰ %