صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۲۱,۶۴۰ ۱.۴۶ % ۶۹۱,۶۲۵ ۴۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۷۶۹,۱۹۸ ۵۱.۸۱ % ۲,۲۴۵ ۰.۱۵ % ۲۱,۱۸۳ ۱.۴۳ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۲۱,۳۲۴ ۱.۴۳ % ۶۹۱,۳۷۳ ۴۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۷۸۰,۲۲۷ ۵۲.۱۵ % ۳,۰۹۵ ۰.۲۱ % ۲۰,۸۸۱ ۱.۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۲۱,۱۲۶ ۱.۴ % ۶۹۱,۰۶۲ ۴۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۷۹۱,۴۳۴ ۵۲.۵۲ % ۳,۳۶۳ ۰.۲۲ % ۲۰,۹۵۱ ۱.۳۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۲۲,۵۰۷ ۱.۵۹ % ۶۹۰,۸۱۹ ۴۸.۸۴ % ۰ ۰ % ۶۹۹,۳۹۲ ۴۹.۴۵ % ۱,۷۴۹ ۰.۱۲ % ۲۱,۰۸۳ ۱.۴۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۲۲,۵۰۷ ۱.۵۹ % ۶۹۰,۵۵۹ ۴۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۶۹۸,۵۶۱ ۴۹.۴۲ % ۱,۷۴۹ ۰.۱۲ % ۲۱,۰۸۳ ۱.۴۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۲۲,۵۰۷ ۱.۶۴ % ۶۹۰,۲۹۹ ۵۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۶۵۸,۵۹۹ ۴۷.۹۶ % ۱,۷۴۹ ۰.۱۳ % ۲۱,۰۸۳ ۱.۵۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۲۲,۴۶۵ ۱.۶۷ % ۶۸۹,۲۷۴ ۵۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۶۳۳,۴۳۸ ۴۷.۰۳ % ۱,۷۴۹ ۰.۱۳ % ۲۱,۰۴۷ ۱.۵۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۲۲,۹۵۳ ۱.۶۸ % ۶۸۸,۴۹۴ ۵۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۶۵۶,۰۵۷ ۴۷.۹۱ % ۱,۷۴۹ ۰.۱۳ % ۲۱,۵۰۹ ۱.۵۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۲۲,۹۵۳ ۱.۶۸ % ۶۸۸,۲۳۴ ۵۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۶۵۵,۹۲۳ ۴۷.۹۲ % ۱,۷۴۹ ۰.۱۳ % ۲۱,۵۰۹ ۱.۵۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۲۲,۹۵۳ ۱.۶۸ % ۶۸۷,۹۷۵ ۵۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۶۵۲,۸۸۲ ۴۷.۸۱ % ۱,۷۴۹ ۰.۱۳ % ۲۱,۵۰۹ ۱.۵۸ %