صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۹۳,۸۵۹ ۷.۵۱ % ۱,۱۲۶,۵۶۰ ۹۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۵۶ ۲.۰۷ % ۳,۰۴۱ ۰.۲۴ % ۵۳,۱۹۹ ۴.۲۶ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۹۳,۱۰۶ ۷.۴۷ % ۱,۱۲۶,۰۷۲ ۹۰.۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۹۲ ۱.۸۹ % ۳,۰۴۱ ۰.۲۴ % ۵۲,۹۹۹ ۴.۲۵ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۹۳,۱۹۰ ۷.۵۱ % ۱,۱۲۵,۵۳۰ ۹۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۶۱ ۱.۵۱ % ۳,۰۴۱ ۰.۲۵ % ۵۳,۳۱۶ ۴.۳ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۹۳,۱۱۷ ۷.۵۱ % ۱,۱۲۴,۳۷۵ ۹۰.۷ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۴۱ ۱.۴۹ % ۳,۷۹۳ ۰.۳۱ % ۵۳,۳۱۰ ۴.۳ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۹۳,۱۱۷ ۷.۵۱ % ۱,۱۲۴,۰۹۴ ۹۰.۷ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۶۷ ۱.۴۸ % ۳,۷۹۴ ۰.۳۱ % ۵۳,۳۱۰ ۴.۳ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۹۳,۱۱۷ ۷.۵۳ % ۱,۱۲۳,۸۱۴ ۹۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۱۰ ۱.۳۱ % ۳,۷۹۴ ۰.۳۱ % ۵۳,۳۱۰ ۴.۳۱ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۹۲,۳۹۶ ۷.۴۸ % ۱,۱۲۳,۲۶۹ ۹۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۸۷ ۱.۲۶ % ۳,۷۹۴ ۰.۳۱ % ۵۲,۷۲۲ ۴.۲۷ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۹۳,۶۱۶ ۷.۵۲ % ۱,۱۲۱,۵۲۹ ۹۰.۱ % ۰ ۰ % ۳,۹۱۳ ۰.۳۱ % ۲۵,۷۲۹ ۲.۰۷ % ۵۳,۵۴۵ ۴.۳ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۹۳,۶۱۶ ۷.۵۲ % ۱,۱۲۱,۵۲۹ ۹۰.۱ % ۰ ۰ % ۳,۹۱۳ ۰.۳۱ % ۲۵,۷۲۹ ۲.۰۷ % ۵۳,۵۴۵ ۴.۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۹۴,۷۱۹ ۷.۴۱ % ۱,۱۴۰,۸۵۲ ۸۹.۳ % ۰ ۰ % ۷,۰۰۴ ۰.۵۵ % ۳۴,۹۶۳ ۲.۷۴ % ۵۳,۹۴۰ ۴.۲۲ %