صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۸۳,۴۴۳ ۹.۴۳ % ۷۵۹,۷۰۷ ۸۵.۸۹ % ۰ ۰ % ۳۹,۰۹۵ ۴.۴۲ % ۲,۲۸۹ ۰.۴۵ % ۵۵,۹۴۷ ۶.۳۳ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۸۳,۴۴۳ ۹.۴۴ % ۷۵۹,۷۰۷ ۸۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۳۸,۵۹۵ ۴.۳۷ % ۲,۲۸۹ ۰.۴۵ % ۵۵,۹۴۷ ۶.۳۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۸۳,۴۴۳ ۹.۴۶ % ۷۵۹,۷۰۷ ۸۶.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۶,۵۶۴ ۴.۱۵ % ۲,۲۹۰ ۰.۴۵ % ۵۵,۹۴۷ ۶.۳۴ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۸۴,۸۶۰ ۸.۸۳ % ۸۱۸,۰۷۴ ۸۵.۱ % ۰ ۰ % ۵۶,۴۰۲ ۵.۸۷ % ۱,۹۷۵ ۰.۳۹ % ۵۶,۷۲۵ ۵.۹ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۸۵,۴۴۶ ۹.۹۳ % ۷۱۸,۶۹۷ ۸۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۵۴,۱۷۲ ۶.۲۹ % ۲,۲۹۲ ۰.۴۶ % ۵۷,۲۹۶ ۶.۶۶ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۸۴,۷۶۱ ۱۰.۴۶ % ۷۱۸,۰۱۴ ۸۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۳,۰۸۰ ۰.۳۸ % ۴,۳۸۱ ۰.۶۲ % ۵۷,۱۰۶ ۷.۰۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۸۵,۰۲۱ ۱۰.۴۵ % ۷۲۴,۶۴۳ ۸۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۶۵ ۰.۲۳ % ۲,۰۴۸ ۰.۴۷ % ۵۷,۳۵۳ ۷.۰۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۸۳,۶۹۴ ۱۰.۱۷ % ۷۲۷,۴۸۷ ۸۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۹,۴۲۵ ۱.۱۵ % ۱,۹۷۸ ۰.۴۶ % ۵۶,۵۵۸ ۶.۸۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۸۳,۶۹۴ ۱۰.۱۷ % ۷۲۷,۴۸۷ ۸۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۹,۴۱۳ ۱.۱۴ % ۱,۹۷۸ ۰.۴۶ % ۵۶,۵۵۸ ۶.۸۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۸۳,۶۹۴ ۱۰.۱۹ % ۷۲۷,۴۸۷ ۸۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۸,۵۲۸ ۱.۰۴ % ۱,۹۷۹ ۰.۴۶ % ۵۶,۵۵۸ ۶.۸۸ %