لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 دعوت به مجمع:سالانه-تغییرات زمان صدور و ابطال-اعمال ابلاغیه 12020087 مورخ 98.02.08 1398/01/21
2 تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: افزایش سقف واحدها مورخ 97.11.14 1397/11/30
3 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مورخ 1397/11/14 1397/11/14
4 دعوت به مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: افزایش سقف واحدها مورخ 97.11.14 1397/11/06
5 تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات اساسنامه: افزایش سقف درصد سرمایه گذاری مورخ 97.08.29 1397/09/18
6 تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: نصاب سرمایه گذاری مورخ 97.08.29 1397/09/18
7 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مورخ 29/08/1397 1397/08/29
8 دعوت به مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: نصاب سرمایه گذاری-افزایش سقف درصد سرمایه گزاری مورخ 97.08.29 1397/08/14
9 انجام تعدیلات قیمتی در اوراق بهادار با درآمد ثابت 1397/07/22
10 خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز در مجمع مورخ 96.12.19 1397/01/27
| 1 | 2 |
سایز صفحه