صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ تصمیمات مجمع - هزینه کانون ها-کارمزد حسابرس و متولی- حد نصاب سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۲۷ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ تصمیمات مجمع -تغییرات امیدنامه جابه جایی وجه ۱۴۰۰.۰۳.۰۳ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ تصمیمات مجمع ثابت نامی-افزایش سقف واحدها ۱۴۰۰.۰۲.۲۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ تصمیمات مجمع:نصاب جدید صندوق مورخ ۹۹.۱۱.۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ تصمیمات مجمع-ثبت ذخیره ارزش سهام (امیدنامه)- تغییر هزینه حسابرس ۹۹.۰۲.۲۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ تغییر کارمزد مدیر از محل گواهی سپرده و سپرده بانکی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ افزایش سقف واحدهای صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ رعایت نصاب مجاز سپرده بانکی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ حق نظارت سازمان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز تغییرات امیدنامه