امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/11/07 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/21 تغییر کارمزد مدیر از محل گواهی سپرده و سپرده بانکی تغییرات امیدنامه
1397/11/30 افزایش سقف واحدهای صندوق تغییرات امیدنامه
1397/09/17 رعایت نصاب مجاز سپرده بانکی تغییرات امیدنامه
1397/01/27 خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز تغییرات امیدنامه