صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۱,۶۵۲,۳۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰۸,۳۴۷,۶۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۹۳۸,۹۸۶,۰۹۳,۲۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۱۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۱۰,۰۷۲ ۱۰,۰۵۷ ۹,۹۳۴ -۱۲۳ ۰ ۲,۹۴۶,۱۶۶,۳۵۸ ۰ ۲,۵۵۴,۵۱۴,۰۲۷ ۳۹۱,۶۵۲,۳۳۱ ۳,۹۳۸,۹۸۶,۰۹۳,۲۵۲
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۱۰,۰۶۰ ۱۰,۰۴۶ ۹,۹۳۲ -۱۱۴ ۰ ۲,۹۴۶,۱۶۶,۳۵۸ ۰ ۲,۵۵۴,۵۱۴,۰۲۷ ۳۹۱,۶۵۲,۳۳۱ ۳,۹۳۴,۴۴۸,۴۷۱,۳۴۲
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۱۰,۰۵۹ ۱۰,۰۴۵ ۹,۹۳۱ -۱۱۴ ۱۳,۳۸۰,۱۴۶ ۲,۹۴۶,۱۶۶,۳۵۸ ۱,۱۹۱,۸۲۶ ۲,۵۵۴,۵۱۴,۰۲۷ ۳۹۱,۶۵۲,۳۳۱ ۳,۹۳۳,۹۹۴,۸۳۳,۸۶۷
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۰,۰۵۸ ۱۰,۰۴۳ ۹,۹۲۶ -۱۱۷ ۱,۶۰۶,۹۶۴ ۲,۹۳۲,۷۸۶,۲۱۲ ۳۷۲,۸۸۴ ۲,۵۵۳,۳۲۲,۲۰۱ ۳۷۹,۴۶۴,۰۱۱ ۳,۸۱۰,۹۵۱,۲۹۳,۸۹۱
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۰,۰۵۳ ۱۰,۰۳۸ ۹,۹۱۳ -۱۲۵ ۳۹۸,۴۳۳ ۲,۹۳۱,۱۷۹,۲۴۸ ۱,۶۷۹,۲۷۲ ۲,۵۵۲,۹۴۹,۳۱۷ ۳۷۸,۲۲۹,۹۳۱ ۳,۷۹۶,۷۴۷,۵۴۱,۱۸۱
  ۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۰,۰۴۸ ۱۰,۰۳۳ ۹,۹۰۸ -۱۲۵ ۸۳۸,۱۴۵ ۲,۹۳۰,۷۸۰,۸۱۵ ۳,۰۵۶,۶۵۱ ۲,۵۵۱,۲۷۰,۰۴۵ ۳۷۹,۵۱۰,۷۷۰ ۳,۸۰۷,۷۸۹,۶۹۷,۰۲۰
  ۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۰,۰۴۴ ۱۰,۰۲۹ ۹,۹۰۸ -۱۲۱ ۹۰۹,۱۴۱ ۲,۹۲۹,۹۴۲,۶۷۰ ۹,۲۸۵,۵۵۳ ۲,۵۴۸,۲۱۳,۳۹۴ ۳۸۱,۷۲۹,۲۷۶ ۳,۸۲۸,۲۲۳,۷۰۳,۲۰۷
  ۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۰,۰۳۹ ۱۰,۰۲۴ ۹,۹۱۱ -۱۱۳ ۰ ۲,۹۲۹,۰۳۳,۵۲۹ ۰ ۲,۵۳۸,۹۲۷,۸۴۱ ۳۹۰,۱۰۵,۶۸۸ ۳,۹۱۰,۳۶۳,۶۲۷,۷۰۵
  ۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۱۰,۰۲۸ ۱۰,۰۱۲ ۹,۹۰۹ -۱۰۳ ۰ ۲,۹۲۹,۰۳۳,۵۲۹ ۰ ۲,۵۳۸,۹۲۷,۸۴۱ ۳۹۰,۱۰۵,۶۸۸ ۳,۹۰۵,۸۰۷,۸۲۹,۲۱۴
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۱۰,۰۲۶ ۱۰,۰۱۱ ۹,۹۰۸ -۱۰۳ ۱,۲۰۰,۵۵۸ ۲,۹۲۹,۰۳۳,۵۲۹ ۶,۸۰۶,۸۲۰ ۲,۵۳۸,۹۲۷,۸۴۱ ۳۹۰,۱۰۵,۶۸۸ ۳,۹۰۵,۲۹۷,۶۹۳,۴۲۸
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۰,۰۲۵ ۱۰,۰۱۰ ۹,۹۰۸ -۱۰۲ ۳,۲۴۳,۷۰۱ ۲,۹۲۷,۸۳۲,۹۷۱ ۲,۹۹۲,۲۰۸ ۲,۵۳۲,۱۲۱,۰۲۱ ۳۹۵,۷۱۱,۹۵۰ ۳,۹۶۰,۸۹۳,۰۸۱,۸۱۲
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۱۰,۰۲۰ ۱۰,۰۰۵ ۹,۹۱۴ -۹۱ ۴۶۸,۶۹۶ ۲,۹۲۴,۵۸۹,۲۷۰ ۵,۴۶۹,۴۳۶ ۲,۵۲۹,۱۲۸,۸۱۳ ۳۹۵,۴۶۰,۴۵۷ ۳,۹۵۶,۴۸۹,۷۵۳,۳۳۶
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۰,۱۵۳ ۱۰,۱۳۸ ۱۰,۰۵۴ -۸۴ ۴,۵۸۴,۰۵۰ ۲,۹۲۴,۱۲۰,۵۷۴ ۱,۹۰۳,۱۷۲ ۲,۵۲۳,۶۵۹,۳۷۷ ۴۰۰,۴۶۱,۱۹۷ ۴,۰۵۹,۷۴۳,۵۲۳,۴۹۲
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۰,۰۱۵ ۱۰,۰۰۰ ۹,۹۱۶ -۸۴ ۴,۵۸۴,۰۵۰ ۲,۹۲۴,۱۲۰,۵۷۴ ۱,۹۰۳,۱۷۲ ۲,۵۲۳,۶۵۹,۳۷۷ ۴۰۰,۴۶۱,۱۹۷ ۴,۰۰۴,۴۷۹,۸۷۸,۳۰۶
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۱۰,۱۴۹ ۱۰,۱۳۳ ۱۰,۰۵۹ -۷۴ ۲۹۹,۹۵۵ ۲,۹۱۹,۵۳۶,۵۲۴ ۲,۸۰۴,۳۴۴ ۲,۵۲۱,۷۵۶,۲۰۵ ۳۹۷,۷۸۰,۳۱۹ ۴,۰۳۰,۷۳۱,۸۷۱,۰۹۲
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۰,۱۴۴ ۱۰,۱۲۸ ۱۰,۰۵۳ -۷۵ ۰ ۲,۹۱۹,۲۳۶,۵۶۹ ۰ ۲,۵۱۸,۹۵۱,۸۶۱ ۴۰۰,۲۸۴,۷۰۸ ۴,۰۵۴,۲۵۹,۷۷۶,۸۶۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۱۰,۱۳۳ ۱۰,۱۱۸ ۱۰,۰۵۲ -۶۶ ۰ ۲,۹۱۹,۲۳۶,۵۶۹ ۰ ۲,۵۱۸,۹۵۱,۸۶۱ ۴۰۰,۲۸۴,۷۰۸ ۴,۰۴۹,۹۲۴,۰۰۶,۷۴۶
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۱۰,۱۳۲ ۱۰,۱۱۶ ۱۰,۰۵۱ -۶۵ ۱,۶۸۰,۸۷۲ ۲,۹۱۹,۲۳۶,۵۶۹ ۸۳۱,۰۶۱ ۲,۵۱۸,۹۵۱,۸۶۱ ۴۰۰,۲۸۴,۷۰۸ ۴,۰۴۹,۳۴۲,۲۳۲,۰۳۲
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱۰,۱۳۰ ۱۰,۱۱۵ ۱۰,۰۴۹ -۶۶ ۹۱۵,۹۱۲ ۲,۹۱۷,۵۵۵,۶۹۷ ۵۱۹,۳۹۴ ۲,۵۱۸,۱۲۰,۸۰۰ ۳۹۹,۴۳۴,۸۹۷ ۴,۰۴۰,۱۲۴,۳۰۳,۰۶۱
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۱۰,۱۲۵ ۱۰,۱۱۰ ۱۰,۰۴۱ -۶۹ ۵۹۱,۰۰۶ ۲,۹۱۶,۶۳۹,۷۸۵ ۴,۰۱۲,۵۵۸ ۲,۵۱۷,۶۰۱,۴۰۶ ۳۹۹,۰۳۸,۳۷۹ ۴,۰۳۴,۲۷۴,۱۲۵,۲۰۶
  مشاهده همه