صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۸,۵۰۷,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۱,۴۹۲,۰۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۰۴,۸۳۱,۴۳۶,۵۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۳۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۰,۱۶۳ ۱۰,۱۴۳ ۲۹۱ ۸۹۱,۸۰۴ ۳۸۴,۰۶۷,۴۱۵ ۵۶,۸۶۵ ۲۵۲,۶۵۶,۱۴۵ ۱۳۸,۵۰۷,۹۴۰ ۱,۴۰۴,۸۳۱,۴۳۶,۵۵۴
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۰,۱۵۷ ۱۰,۱۳۶ ۱۷- ۳,۹۱۵,۰۲۳ ۳۸۳,۱۷۵,۶۱۱ ۱۷۸,۰۵۸ ۲۵۲,۵۹۹,۲۸۰ ۱۳۷,۶۷۳,۰۰۱ ۱,۳۹۵,۴۹۴,۷۶۱,۳۴۶
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۰,۱۵۱ ۱۰,۱۲۹ ۱۶- ۱,۳۰۰,۴۹۹ ۳۷۹,۲۶۰,۵۸۸ ۵۳۰,۱۷۷ ۲۵۲,۴۲۱,۲۲۲ ۱۳۳,۹۳۶,۰۳۶ ۱,۳۵۶,۶۸۳,۹۴۹,۸۷۹
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۰,۱۴۷ ۱۰,۱۲۶ ۱۴- ۰ ۳۷۷,۹۶۰,۰۸۹ ۰ ۲۵۱,۸۹۱,۰۴۵ ۱۳۳,۱۶۵,۷۱۴ ۱,۳۴۸,۴۲۳,۰۶۸,۹۵۲
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱۰,۱۳۷ ۱۰,۱۱۷ ۱۰- ۰ ۳۷۷,۹۶۰,۰۸۹ ۰ ۲۵۱,۸۹۱,۰۴۵ ۱۳۳,۱۶۵,۷۱۴ ۱,۳۴۷,۲۱۹,۴۴۶,۹۰۲
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۰,۱۳۶ ۱۰,۱۱۵ ۹- ۱,۷۴۸,۲۷۳ ۳۷۷,۹۶۰,۰۸۹ ۶۵,۷۲۳ ۲۵۱,۸۹۱,۰۴۵ ۱۳۳,۱۶۵,۷۱۴ ۱,۳۴۶,۹۹۶,۷۷۵,۴۳۴
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۰,۱۳۴ ۱۰,۱۱۳ ۱۰- ۲۸۸,۳۲۳ ۳۷۶,۲۱۱,۸۱۶ ۷,۳۷۰ ۲۵۱,۸۲۵,۳۲۲ ۱۳۱,۴۸۳,۱۶۴ ۱,۳۲۹,۷۲۲,۰۳۸,۸۳۵
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۰,۱۳۰ ۱۰,۱۰۹ ۸- ۳۸۱,۳۷۵ ۳۷۵,۹۲۳,۴۹۳ ۳۶۴,۴۹۷ ۲۵۱,۸۱۷,۹۵۲ ۱۳۱,۲۰۲,۲۱۱ ۱,۳۲۶,۳۳۳,۷۸۳,۹۰۸
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۰,۱۲۳ ۱۰,۱۰۳ ۷- ۱۱۴,۶۵۶ ۳۷۵,۵۴۲,۱۱۸ ۱۵۳,۹۵۲ ۲۵۱,۴۵۳,۴۵۵ ۱۳۱,۱۸۵,۳۳۳ ۱,۳۲۵,۳۱۵,۴۰۳,۷۶۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۰,۱۱۵ ۱۰,۰۹۲ ۷- ۲,۴۱۱,۹۰۶ ۳۷۵,۴۲۷,۴۶۲ ۲,۹۳۲,۱۳۲ ۲۵۱,۲۹۹,۵۰۳ ۱۳۱,۲۲۴,۶۲۹ ۱,۳۲۴,۲۸۷,۱۵۰,۶۷۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۰,۱۱۴ ۱۰,۰۹۱ ۷- ۰ ۳۷۳,۰۱۵,۵۵۶ ۰ ۲۴۸,۳۶۷,۳۷۱ ۱۳۱,۷۴۴,۸۵۵ ۱,۳۲۹,۴۳۲,۰۷۵,۱۳۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۰,۰۷۳ ۱۰,۰۵۴ ۳۱ ۰ ۳۷۳,۰۱۵,۵۵۶ ۰ ۲۴۸,۳۶۷,۳۷۱ ۱۳۱,۷۴۴,۸۵۵ ۱,۳۲۴,۵۸۷,۸۰۰,۱۴۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۰,۰۷۳ ۱۰,۰۵۴ ۳۱ ۰ ۳۷۳,۰۱۵,۵۵۶ ۰ ۲۴۸,۳۶۷,۳۷۱ ۱۳۱,۷۴۴,۸۵۵ ۱,۳۲۴,۵۸۶,۸۰۲,۲۸۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۰,۰۷۳ ۱۰,۰۵۴ ۳۱ ۳,۷۴۶,۷۱۰ ۳۷۳,۰۱۵,۵۵۶ ۱۵۰,۶۷۴ ۲۴۸,۳۶۷,۳۷۱ ۱۳۱,۷۴۴,۸۵۵ ۱,۳۲۴,۵۸۵,۸۵۱,۵۱۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۰,۰۷۳ ۱۰,۰۵۴ ۳۲ ۲,۰۳۷,۴۴۴ ۳۶۹,۲۶۸,۸۴۶ ۱۴۵,۸۴۰ ۲۴۸,۲۱۶,۶۹۷ ۱۲۸,۱۴۸,۸۱۹ ۱,۲۸۸,۳۵۹,۱۷۳,۷۲۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۰,۰۶۴ ۱۰,۰۴۴ ۳۴ ۴۸۹,۰۷۵ ۳۶۷,۲۳۱,۴۰۲ ۷۴,۹۹۵ ۲۴۸,۰۷۰,۸۵۷ ۱۲۶,۲۵۷,۲۱۵ ۱,۲۶۸,۱۷۳,۸۴۷,۰۳۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۰,۰۶۴ ۱۰,۰۴۴ ۳۹ ۵۰۶,۶۰۶ ۳۶۶,۷۴۲,۳۲۷ ۴۸۸,۶۷۷ ۲۴۷,۹۹۵,۸۶۲ ۱۲۵,۸۴۳,۱۳۵ ۱,۲۶۳,۹۶۴,۵۸۹,۶۸۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۰,۰۶۱ ۱۰,۰۴۲ ۴۰ ۰ ۳۶۶,۲۳۵,۷۲۱ ۰ ۲۴۷,۵۰۷,۱۸۵ ۱۲۵,۸۲۵,۲۰۶ ۱,۲۶۳,۴۷۸,۵۳۸,۰۰۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۰,۰۵۵ ۱۰,۰۳۵ ۸ ۰ ۳۶۶,۲۳۵,۷۲۱ ۰ ۲۴۷,۵۰۷,۱۸۵ ۱۲۵,۸۲۵,۲۰۶ ۱,۲۶۲,۶۴۰,۸۵۵,۶۴۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۰,۰۵۵ ۱۰,۰۳۵ ۸ ۳۷۷,۳۸۲ ۳۶۶,۲۳۵,۷۲۱ ۴۷۹,۶۹۳ ۲۴۷,۵۰۷,۱۸۵ ۱۲۵,۸۲۵,۲۰۶ ۱,۲۶۲,۶۳۹,۵۵۴,۰۶۱