صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۹/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۵,۳۱۸,۴۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱۴,۶۸۱,۵۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۸۷۳,۵۳۸,۸۵۴,۵۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۹/۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۰,۰۵۱ ۱۰,۰۴۲ ۱۰,۰۴۳ ۱ ۱,۸۹۶,۰۲۰ ۱,۸۶۰,۸۲۷,۸۴۱ ۷۶۴,۰۹۲ ۱,۳۷۵,۵۰۹,۳۸۵ ۴۸۵,۳۱۸,۴۵۶ ۴,۸۷۳,۵۳۸,۸۵۴,۵۰۴
  ۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۰,۰۴۶ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۳۶ ۱۲,۹۷۸,۰۴۰ ۱,۸۵۸,۹۳۱,۸۲۱ ۳,۷۵۰,۰۷۳ ۱,۳۷۴,۷۴۵,۲۹۳ ۴۸۴,۱۸۶,۵۲۸ ۴,۸۵۹,۹۳۷,۷۸۰,۵۲۰
  ۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱۰,۰۴۲ ۱۰,۰۳۳ ۱۰,۰۶۲ ۲۹ ۰ ۱,۸۴۵,۹۵۳,۷۸۱ ۰ ۱,۳۷۰,۹۹۵,۲۲۰ ۴۷۴,۹۵۸,۵۶۱ ۴,۷۶۵,۲۸۸,۹۹۳,۲۰۹
  ۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۱۰,۰۲۷ ۱۰,۰۱۸ ۱۰,۰۴۸ ۳۰ ۰ ۱,۸۴۵,۹۵۳,۷۸۱ ۰ ۱,۳۷۰,۹۹۵,۲۲۰ ۴۷۴,۹۵۸,۵۶۱ ۴,۷۵۸,۳۰۱,۰۴۳,۹۱۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۱۰,۰۲۵ ۱۰,۰۱۷ ۱۰,۰۴۷ ۳۰ ۱,۲۵۴,۵۵۰ ۱,۸۴۵,۹۵۳,۷۸۱ ۱,۲۹۰,۴۰۶ ۱,۳۷۰,۹۹۵,۲۲۰ ۴۷۴,۹۵۸,۵۶۱ ۴,۷۵۷,۴۶۷,۹۶۴,۰۹۰
  ۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۰,۰۲۴ ۱۰,۰۱۵ ۱۰,۰۴۵ ۳۰ ۲,۲۷۶,۶۵۸ ۱,۸۴۴,۶۹۹,۲۳۱ ۱,۳۷۴,۵۷۹ ۱,۳۶۹,۷۰۴,۸۱۴ ۴۷۴,۹۹۴,۴۱۷ ۴,۷۵۶,۹۸۰,۱۰۳,۶۹۸
  ۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۰,۰۱۸ ۱۰,۰۰۹ ۱۰,۰۲۳ ۱۴ ۲۰,۴۱۵,۱۹۲ ۱,۸۴۲,۴۲۲,۵۷۳ ۷,۰۴۹,۱۸۸ ۱,۳۶۸,۳۳۰,۲۳۵ ۴۷۴,۰۹۲,۳۳۸ ۴,۷۴۵,۲۴۹,۴۶۵,۵۵۳
  ۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱۰,۰۱۴ ۱۰,۰۰۵ ۱۰,۰۱۷ ۱۲ ۱,۵۷۵,۹۷۹ ۱,۸۲۲,۰۰۷,۳۸۱ ۱,۱۴۵,۷۳۸ ۱,۳۶۱,۲۸۱,۰۴۷ ۴۶۰,۷۲۶,۳۳۴ ۴,۶۰۹,۶۸۴,۳۶۶,۸۹۸
  ۹ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۱۰,۱۵۷ ۱۰,۱۴۸ ۱۰,۱۵۱ ۳ ۴,۱۸۰,۱۰۹ ۱,۸۲۰,۴۳۱,۴۰۲ ۸,۵۴۵,۶۴۵ ۱,۳۶۰,۱۳۵,۳۰۹ ۴۶۰,۲۹۶,۰۹۳ ۴,۶۷۰,۹۹۹,۵۱۹,۸۰۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۱۰,۰۰۹ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۳ ۳ ۴,۱۸۰,۱۰۹ ۱,۸۲۰,۴۳۱,۴۰۲ ۸,۵۴۵,۶۴۵ ۱,۳۶۰,۱۳۵,۳۰۹ ۴۶۰,۲۹۶,۰۹۳ ۴,۶۰۲,۸۷۵,۶۹۸,۰۴۴
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۰,۱۵۲ ۱۰,۱۴۳ ۱۰,۱۶۳ ۲۰ ۰ ۱,۸۱۶,۲۵۱,۲۹۳ ۰ ۱,۳۵۱,۵۸۹,۶۶۴ ۴۶۴,۶۶۱,۶۲۹ ۴,۷۱۲,۹۱۷,۳۷۲,۸۵۶
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۱۰,۱۳۸ ۱۰,۱۲۹ ۱۰,۱۴۷ ۱۸ ۰ ۱,۸۱۶,۲۵۱,۲۹۳ ۰ ۱,۳۵۱,۵۸۹,۶۶۴ ۴۶۴,۶۶۱,۶۲۹ ۴,۷۰۶,۴۶۰,۵۲۵,۷۰۸
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۱۰,۱۳۶ ۱۰,۱۲۷ ۱۰,۱۴۵ ۱۸ ۶,۶۲۰,۴۷۸ ۱,۸۱۶,۲۵۱,۲۹۳ ۱,۳۵۳,۲۰۲ ۱,۳۵۱,۵۸۹,۶۶۴ ۴۶۴,۶۶۱,۶۲۹ ۴,۷۰۵,۵۹۶,۱۶۳,۹۰۷
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۱۰,۱۳۴ ۱۰,۱۲۵ ۱۰,۱۴۴ ۱۹ ۳,۱۱۰,۳۴۶ ۱,۸۰۹,۶۳۰,۸۱۵ ۱,۱۴۳,۴۶۷ ۱,۳۵۰,۲۳۶,۴۶۲ ۴۵۹,۳۹۴,۳۵۳ ۴,۶۵۱,۳۲۶,۳۰۲,۰۲۸
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۱۰,۱۳۳ ۱۰,۱۲۳ ۱۰,۱۴۶ ۲۳ ۱,۷۹۹,۲۴۵ ۱,۸۰۶,۵۲۰,۴۶۹ ۵,۷۸۱,۹۶۰ ۱,۳۴۹,۰۹۲,۹۹۵ ۴۵۷,۴۲۷,۴۷۴ ۴,۶۳۰,۶۸۵,۳۰۵,۲۸۸
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۱۰,۱۲۸ ۱۰,۱۱۹ ۱۰,۱۴۲ ۲۳ ۹,۴۷۷,۷۲۴ ۱,۸۰۴,۷۲۱,۲۲۴ ۳,۰۲۷,۲۲۹ ۱,۳۴۳,۳۱۱,۰۳۵ ۴۶۱,۴۱۰,۱۸۹ ۴,۶۶۸,۹۷۹,۷۶۳,۵۶۲
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۱۰,۱۲۳ ۱۰,۱۱۴ ۱۰,۱۴۲ ۲۸ ۲,۵۷۸,۶۷۱ ۱,۷۹۵,۲۴۳,۵۰۰ ۲۰,۷۷۵,۶۱۹ ۱,۳۴۰,۲۸۳,۸۰۶ ۴۵۴,۹۵۹,۶۹۴ ۴,۶۰۱,۲۵۵,۱۳۲,۴۸۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۱۰,۱۱۴ ۱۰,۱۰۵ ۱۰,۱۲۱ ۱۶ ۰ ۱,۷۹۲,۶۶۴,۸۲۹ ۰ ۱,۳۱۹,۵۰۸,۱۸۷ ۴۷۳,۱۵۶,۶۴۲ ۴,۷۸۱,۳۳۹,۹۷۳,۲۸۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۱۰,۱۰۴ ۱۰,۰۹۵ ۱۰,۱۲۶ ۳۱ ۰ ۱,۷۹۲,۶۶۴,۸۲۹ ۰ ۱,۳۱۹,۵۰۸,۱۸۷ ۴۷۳,۱۵۶,۶۴۲ ۴,۷۷۶,۶۰۰,۵۴۷,۶۸۱
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۱۰,۱۰۲ ۱۰,۰۹۳ ۱۰,۱۲۴ ۳۱ ۳,۹۹۸,۵۰۰ ۱,۷۹۲,۶۶۴,۸۲۹ ۹۴۵,۷۲۶ ۱,۳۱۹,۵۰۸,۱۸۷ ۴۷۳,۱۵۶,۶۴۲ ۴,۷۷۵,۴۹۷,۳۱۳,۱۵۴
  مشاهده همه