صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۵,۶۸۹,۹۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۴,۳۱۰,۰۶۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۶۱,۵۸۰,۱۴۵,۳۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۱۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۰,۰۳۵ ۱۰,۰۳۲ ۴۸۰ ۱,۱۵۰,۱۹۷ ۵۴۹,۰۸۷,۱۰۸ ۲,۲۷۲,۲۷۱ ۴۰۳,۳۹۷,۱۷۵ ۱۴۵,۶۸۹,۹۳۳ ۱,۴۶۱,۵۸۰,۱۴۵,۳۶۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۰,۰۳۱ ۱۰,۰۲۸ ۴۷۶ ۱۳,۹۷۴,۷۸۰ ۵۴۷,۹۳۶,۹۱۱ ۲,۴۱۳,۸۳۳ ۴۰۱,۱۲۴,۹۰۴ ۱۴۶,۸۱۲,۰۰۷ ۱,۴۷۲,۲۷۴,۳۴۵,۶۶۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۰,۰۲۹ ۱۰,۰۲۷ ۵۱۵ ۰ ۵۳۳,۹۶۲,۱۳۱ ۰ ۳۹۸,۷۱۱,۰۷۱ ۱۳۵,۲۵۱,۰۶۰ ۱,۳۵۶,۱۰۷,۵۶۹,۱۵۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۰,۰۲۵ ۱۰,۰۲۲ ۵۱۵ ۰ ۵۳۳,۹۶۲,۱۳۱ ۰ ۳۹۸,۷۱۱,۰۷۱ ۱۳۵,۲۵۱,۰۶۰ ۱,۳۵۵,۵۴۱,۵۵۰,۷۳۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۰,۰۲۳ ۱۰,۰۲۱ ۵۱۴ ۳,۹۰۶,۷۳۲ ۵۳۳,۹۶۲,۱۳۱ ۲۱۴,۴۵۸ ۳۹۸,۷۱۱,۰۷۱ ۱۳۵,۲۵۱,۰۶۰ ۱,۳۵۵,۳۰۵,۰۵۳,۱۸۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۰,۰۲۲ ۱۰,۰۱۹ ۵۲۹ ۱,۷۱۲,۳۰۰ ۵۳۰,۰۵۵,۳۹۹ ۵۰۹,۲۱۰ ۳۹۸,۴۹۶,۶۱۳ ۱۳۱,۵۵۸,۷۸۶ ۱,۳۱۸,۰۶۴,۲۱۵,۵۶۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۰,۰۱۴ ۱۰,۰۱۱ ۵۳۷ ۰ ۵۲۸,۳۴۳,۰۹۹ ۰ ۳۹۷,۹۸۷,۴۰۳ ۱۳۰,۳۵۵,۶۹۶ ۱,۳۰۴,۹۷۲,۵۷۷,۹۱۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۰,۰۱۲ ۱۰,۰۰۹ ۵۴۲ ۰ ۵۲۸,۳۴۳,۰۹۹ ۰ ۳۹۷,۹۸۷,۴۰۳ ۱۳۰,۳۵۵,۶۹۶ ۱,۳۰۴,۷۰۳,۵۷۷,۵۳۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۰,۰۱۰ ۱۰,۰۰۷ ۵۴۲ ۹,۳۱۹,۳۵۳ ۵۲۸,۳۴۳,۰۹۹ ۱,۲۹۲,۸۶۷ ۳۹۷,۹۸۷,۴۰۳ ۱۳۰,۳۵۵,۶۹۶ ۱,۳۰۴,۴۶۷,۸۴۱,۶۴۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۰,۰۰۸ ۱۰,۰۰۵ ۵۷۸ ۰ ۵۱۹,۰۲۳,۷۴۶ ۰ ۳۹۶,۶۹۴,۵۳۶ ۱۲۲,۳۲۹,۲۱۰ ۱,۲۲۳,۸۹۹,۳۴۳,۲۳۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۰,۰۰۷ ۱۰,۰۰۴ ۵۷۶ ۰ ۵۱۹,۰۲۳,۷۴۶ ۰ ۳۹۶,۶۹۴,۵۳۶ ۱۲۲,۳۲۹,۲۱۰ ۱,۲۲۳,۸۰۱,۰۶۰,۱۹۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۰,۰۰۵ ۱۰,۰۰۲ ۵۷۶ ۶۸۸,۷۸۰ ۵۱۹,۰۲۳,۷۴۶ ۲,۱۴۶,۲۶۶ ۳۹۶,۶۹۴,۵۳۶ ۱۲۲,۳۲۹,۲۱۰ ۱,۲۲۳,۵۶۶,۹۹۰,۰۲۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۰,۸۴۱ ۱۰,۸۳۸ ۵۷۰ ۳,۷۹۱,۷۸۲ ۵۱۸,۳۳۴,۹۶۶ ۱۵۷,۷۵۷ ۳۹۴,۵۴۸,۲۷۰ ۱۲۳,۷۸۶,۶۹۶ ۱,۳۴۱,۶۳۸,۳۳۰,۹۹۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۰,۰۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۵۷۰ ۳,۷۹۱,۷۸۲ ۵۱۸,۳۳۴,۹۶۶ ۱۵۷,۷۵۷ ۳۹۴,۵۴۸,۲۷۰ ۱۲۳,۷۸۶,۶۹۶ ۱,۲۳۷,۹۰۵,۰۷۹,۷۴۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۰,۸۴۱ ۱۰,۸۳۸ ۵۸۶ ۱,۴۱۱,۱۳۰ ۵۱۴,۵۴۳,۱۸۴ ۲۴۷,۱۷۹ ۳۹۴,۳۹۰,۵۱۳ ۱۲۰,۱۵۲,۶۷۱ ۱,۳۰۲,۱۷۱,۲۷۵,۱۰۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۰,۸۴۱ ۱۰,۸۳۸ ۵۹۱ ۱۰,۸۶۲,۷۵۵ ۵۱۳,۱۳۲,۰۵۴ ۱۸۲,۰۰۲ ۳۹۴,۱۴۳,۳۳۴ ۱۱۸,۹۸۸,۷۲۰ ۱,۲۸۹,۵۴۸,۸۷۶,۷۴۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۰,۸۲۸ ۱۰,۸۲۲ ۶۵۰ ۳۲۴,۲۸۲ ۵۰۲,۲۶۹,۲۹۹ ۶۰۱,۹۷۴ ۳۹۳,۹۶۱,۳۳۲ ۱۰۸,۳۰۷,۹۶۷ ۱,۱۷۲,۱۳۰,۷۲۶,۰۴۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۰,۸۲۸ ۱۰,۸۲۱ ۶۶۴ ۰ ۵۰۱,۹۴۵,۰۱۷ ۰ ۳۹۳,۳۵۹,۳۵۸ ۱۰۸,۵۸۵,۶۵۹ ۱,۱۷۵,۰۳۱,۷۱۹,۲۳۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۰,۸۴۹ ۱۰,۸۴۲ ۶۶۴ ۰ ۵۰۱,۹۴۵,۰۱۷ ۰ ۳۹۳,۳۵۹,۳۵۸ ۱۰۸,۵۸۵,۶۵۹ ۱,۱۷۷,۲۴۶,۱۳۶,۰۸۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۰,۸۴۷ ۱۰,۸۴۰ ۶۶۴ ۵۷,۳۸۱ ۵۰۱,۹۴۵,۰۱۷ ۱۸۲,۱۷۵ ۳۹۳,۳۵۹,۳۵۸ ۱۰۸,۵۸۵,۶۵۹ ۱,۱۷۷,۰۱۵,۸۵۰,۹۸۹