صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴۶,۱۹۵,۲۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵۳,۸۰۴,۷۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۵۳۶,۸۵۴,۶۲۳,۸۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۰,۱۴۷ ۱۰,۱۳۷ ۱۰,۱۷۳ ۳۶ ۱,۱۰۷,۹۷۰ ۲,۰۲۸,۵۹۵,۷۱۳ ۱,۶۳۷,۶۶۹ ۱,۴۸۲,۴۰۰,۴۵۸ ۵۴۶,۱۹۵,۲۵۵ ۵,۵۳۶,۸۵۴,۶۲۳,۸۸۳
  ۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۰,۱۴۲ ۱۰,۱۳۲ ۱۰,۱۷۴ ۴۲ ۰ ۲,۰۲۷,۴۸۷,۷۴۳ ۰ ۱,۴۸۰,۷۶۲,۷۸۹ ۵۴۶,۷۲۴,۹۵۴ ۵,۵۳۹,۲۸۳,۵۴۹,۱۸۳
  ۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱۰,۱۳۲ ۱۰,۱۲۲ ۱۰,۱۵۵ ۳۳ ۰ ۲,۰۲۷,۴۸۷,۷۴۳ ۰ ۱,۴۸۰,۷۶۲,۷۸۹ ۵۴۶,۷۲۴,۹۵۴ ۵,۵۳۳,۷۹۱,۱۲۴,۵۰۰
  ۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۱۰,۱۳۱ ۱۰,۱۲۰ ۱۰,۱۵۳ ۳۳ ۶۰۱,۳۷۲ ۲,۰۲۷,۴۸۷,۷۴۳ ۵,۲۷۸,۳۱۰ ۱,۴۸۰,۷۶۲,۷۸۹ ۵۴۶,۷۲۴,۹۵۴ ۵,۵۳۳,۰۵۷,۸۶۰,۶۵۹
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱۰,۱۲۹ ۱۰,۱۱۹ ۱۰,۱۵۲ ۳۳ ۴,۵۹۰,۷۷۱ ۲,۰۲۶,۸۸۶,۳۷۱ ۱,۲۵۸,۴۱۲ ۱,۴۷۵,۴۸۴,۴۷۹ ۵۵۱,۴۰۱,۸۹۲ ۵,۵۷۹,۶۴۵,۳۹۴,۵۶۲
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۰,۱۲۰ ۱۰,۱۱۰ ۱۰,۱۲۴ ۱۴ ۶,۲۴۵,۴۳۱ ۲,۰۲۲,۲۹۵,۶۰۰ ۵,۲۰۴,۲۳۰ ۱,۴۷۴,۲۲۶,۰۶۷ ۵۴۸,۰۶۹,۵۳۳ ۵,۵۴۰,۸۳۱,۶۹۷,۱۶۴
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۰,۱۱۴ ۱۰,۱۰۴ ۱۰,۱۱۷ ۱۳ ۱,۳۳۱,۱۸۷ ۲,۰۱۶,۰۵۰,۱۶۹ ۱,۹۳۵,۴۷۰ ۱,۴۶۹,۰۲۱,۸۳۷ ۵۴۷,۰۲۸,۳۳۲ ۵,۵۲۷,۳۱۵,۰۹۱,۲۲۵
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۰,۱۰۹ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۱۰۰ ۱ ۶۸۱,۴۴۶ ۲,۰۱۴,۷۱۸,۹۸۲ ۳,۲۸۷,۳۹۵ ۱,۴۶۷,۰۸۶,۳۶۷ ۵۴۷,۶۳۲,۶۱۵ ۵,۵۳۰,۵۰۸,۶۱۲,۳۰۶
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱۰,۱۰۶ ۱۰,۰۹۶ ۱۰,۰۹۶ ۰ ۰ ۲,۰۱۴,۰۳۷,۵۳۶ ۰ ۱,۴۶۳,۷۹۸,۹۷۲ ۵۵۰,۲۳۸,۵۶۴ ۵,۵۵۵,۲۸۵,۹۳۸,۲۰۰
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۱۰,۰۹۵ ۱۰,۰۸۵ ۱۰,۰۸۱ ۰ ۲,۰۱۴,۰۳۷,۵۳۶ ۰ ۱,۴۶۳,۷۹۸,۹۷۲ ۵۵۰,۲۳۸,۵۶۴ ۵,۵۴۸,۹۶۳,۶۷۹,۸۰۴
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۱۰,۰۹۴ ۱۰,۰۸۳ ۱۰,۰۸۰ ۲,۲۴۲,۸۴۶ ۲,۰۱۴,۰۳۷,۵۳۶ ۱,۶۱۷,۷۰۳ ۱,۴۶۳,۷۹۸,۹۷۲ ۵۵۰,۲۳۸,۵۶۴ ۵,۵۴۸,۲۳۴,۸۲۶,۵۶۷
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱۰,۰۹۲ ۱۰,۰۸۲ ۱۰,۰۷۸ ۴,۰۸۳,۸۳۰ ۲,۰۱۱,۷۹۴,۶۹۰ ۱۳۰,۴۲۹ ۱,۴۶۲,۱۸۱,۲۶۹ ۵۴۹,۶۱۳,۴۲۱ ۵,۵۴۱,۱۸۱,۷۱۰,۴۵۸
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۱۰,۰۸۵ ۱۰,۰۷۵ ۱۰,۰۶۹ ۱,۲۷۷,۸۵۳ ۲,۰۰۷,۷۱۰,۸۶۰ ۸۸۲,۴۴۷ ۱,۴۶۲,۰۵۰,۸۴۰ ۵۴۵,۶۶۰,۰۲۰ ۵,۴۹۷,۴۰۰,۴۳۱,۹۴۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۱۰,۰۷۹ ۱۰,۰۶۹ ۱۰,۰۷۹ ۱۰ ۱,۸۸۹,۷۶۰ ۲,۰۰۶,۴۳۳,۰۰۷ ۲۳۷,۲۸۸ ۱,۴۶۱,۱۶۸,۳۹۳ ۵۴۵,۲۶۴,۶۱۴ ۵,۴۹۰,۱۴۸,۱۴۳,۷۳۰
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۱۰,۰۷۳ ۱۰,۰۶۳ ۱۰,۰۶۸ ۵ ۶,۹۴۶,۱۰۳ ۲,۰۰۴,۵۴۳,۲۴۷ ۳,۰۴۱,۱۹۷ ۱,۴۶۰,۹۳۱,۱۰۵ ۵۴۳,۶۱۲,۱۴۲ ۵,۴۷۰,۳۵۰,۲۱۱,۴۲۳
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۱۰,۰۶۸ ۱۰,۰۵۷ ۱۰,۰۶۳ ۶ ۰ ۱,۹۹۷,۵۹۷,۱۴۴ ۰ ۱,۴۵۷,۸۸۹,۹۰۸ ۵۳۹,۷۰۷,۲۳۶ ۵,۴۲۷,۹۱۵,۶۴۴,۵۹۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۱۰,۰۵۷ ۱۰,۰۴۷ ۱۰,۰۵۱ ۴ ۰ ۱,۹۹۷,۵۹۷,۱۴۴ ۰ ۱,۴۵۷,۸۸۹,۹۰۸ ۵۳۹,۷۰۷,۲۳۶ ۵,۴۲۲,۱۸۸,۵۲۷,۵۶۶
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۱۰,۰۵۶ ۱۰,۰۴۵ ۱۰,۰۵۰ ۵ ۱۱,۰۵۴,۹۹۲ ۱,۹۹۷,۵۹۷,۱۴۴ ۱,۴۹۰,۰۷۲ ۱,۴۵۷,۸۸۹,۹۰۸ ۵۳۹,۷۰۷,۲۳۶ ۵,۴۲۱,۴۶۹,۵۷۲,۵۲۸
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۰,۰۵۴ ۱۰,۰۴۴ ۱۰,۰۴۸ ۴ ۱۰,۴۹۵,۱۳۰ ۱,۹۸۶,۵۴۲,۱۵۲ ۱,۴۹۲,۵۵۲ ۱,۴۵۶,۳۹۹,۸۳۶ ۵۳۰,۱۴۲,۳۱۶ ۵,۳۲۴,۵۶۳,۹۳۸,۸۶۲
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱۰,۰۴۹ ۱۰,۰۳۸ ۱۰,۰۳۸ ۰ ۱,۷۸۱,۸۴۵ ۱,۹۷۶,۰۴۷,۰۲۲ ۸۱۷,۹۹۷ ۱,۴۵۴,۹۰۷,۲۸۴ ۵۲۱,۱۳۹,۷۳۸ ۵,۲۳۱,۳۷۶,۵۲۶,۱۰۸
  مشاهده همه