صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۵,۱۳۶,۲۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴۴,۸۶۳,۷۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۵۹۷,۶۶۹,۷۲۱,۱۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱۰,۱۱۱ ۱۰,۱۰۲ ۱۰,۱۰۸ ۶ ۰ ۱,۷۱۹,۹۸۶,۲۶۰ ۰ ۱,۲۶۴,۸۴۹,۹۹۰ ۴۵۵,۱۳۶,۲۷۰ ۴,۵۹۷,۶۶۹,۷۲۱,۱۵۹
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۱۰,۱۰۸ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۱۲۲ ۲۳ ۰ ۱,۷۱۹,۹۸۶,۲۶۰ ۰ ۱,۲۶۴,۸۴۹,۹۹۰ ۴۵۵,۱۳۶,۲۷۰ ۴,۵۹۶,۴۲۰,۳۸۴,۵۴۱
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱۰,۱۰۶ ۱۰,۰۹۷ ۱۰,۱۲۰ ۲۳ ۲,۱۱۵,۹۹۰ ۱,۷۱۹,۹۸۶,۲۶۰ ۴۹۲,۲۲۱ ۱,۲۶۴,۸۴۹,۹۹۰ ۴۵۵,۱۳۶,۲۷۰ ۴,۵۹۵,۴۶۸,۹۴۰,۶۵۳
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۰,۱۰۴ ۱۰,۰۹۵ ۱۰,۱۱۸ ۲۳ ۲,۳۲۴,۵۸۳ ۱,۷۱۷,۸۷۰,۲۷۰ ۱,۲۴۳,۰۲۲ ۱,۲۶۴,۳۵۷,۷۶۹ ۴۵۳,۵۱۲,۵۰۱ ۴,۵۷۸,۱۰۷,۴۷۹,۳۷۲
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱۰,۰۹۸ ۱۰,۰۸۹ ۱۰,۱۱۲ ۲۳ ۳,۲۱۴,۸۲۸ ۱,۷۱۵,۵۴۵,۶۸۷ ۱,۰۶۴,۵۱۲ ۱,۲۶۳,۱۱۴,۷۴۷ ۴۵۲,۴۳۰,۹۴۰ ۴,۵۶۴,۵۳۸,۰۶۳,۰۳۶
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۰,۰۹۵ ۱۰,۰۸۵ ۱۰,۱۰۷ ۲۲ ۷۵۴,۱۱۰ ۱,۷۱۲,۳۳۰,۸۵۹ ۳,۵۹۳,۳۴۶ ۱,۲۶۲,۰۵۰,۲۳۵ ۴۵۰,۲۸۰,۶۲۴ ۴,۵۴۱,۲۸۴,۶۶۶,۰۵۵
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۰,۰۹۱ ۱۰,۰۸۱ ۱۰,۰۸۵ ۴ ۲,۸۱۴,۰۲۴ ۱,۷۱۱,۵۷۶,۷۴۹ ۳,۴۱۰,۹۳۴ ۱,۲۵۸,۴۵۶,۸۸۹ ۴۵۳,۱۱۹,۸۶۰ ۴,۵۶۸,۱۱۰,۹۶۶,۵۵۶
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۰,۰۸۵ ۱۰,۰۷۶ ۱۰,۱۰۱ ۲۵ ۰ ۱,۷۰۸,۷۶۲,۷۲۵ ۰ ۱,۲۵۵,۰۴۵,۹۵۵ ۴۵۳,۷۱۶,۷۷۰ ۴,۵۷۱,۶۹۹,۹۲۸,۲۲۸
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۱۰,۰۷۵ ۱۰,۰۶۶ ۱۰,۱۰۱ ۳۵ ۰ ۱,۷۰۸,۷۶۲,۷۲۵ ۰ ۱,۲۵۵,۰۴۵,۹۵۵ ۴۵۳,۷۱۶,۷۷۰ ۴,۵۶۷,۱۰۹,۸۵۷,۵۲۲
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۰,۰۷۳ ۱۰,۰۶۴ ۱۰,۰۹۹ ۳۵ ۲,۳۲۶,۰۴۱ ۱,۷۰۸,۷۶۲,۷۲۵ ۹۷۱,۵۷۵ ۱,۲۵۵,۰۴۵,۹۵۵ ۴۵۳,۷۱۶,۷۷۰ ۴,۵۶۶,۱۶۷,۰۹۳,۳۱۳
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۰,۰۷۱ ۱۰,۰۶۲ ۱۰,۰۹۷ ۳۵ ۰ ۱,۷۰۶,۴۳۶,۶۸۴ ۰ ۱,۲۵۴,۰۷۴,۳۸۰ ۴۵۲,۳۶۲,۳۰۴ ۴,۵۵۱,۴۶۷,۱۹۴,۳۶۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۱۰,۰۶۴ ۱۰,۰۵۵ ۱۰,۰۹۰ ۳۵ ۱,۹۱۳,۱۱۴ ۱,۷۰۶,۴۳۶,۶۸۴ ۵۵۱,۹۱۴ ۱,۲۵۴,۰۷۴,۳۸۰ ۴۵۲,۳۶۲,۳۰۴ ۴,۵۴۸,۳۸۴,۹۱۱,۳۰۴
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱۰,۰۶۲ ۱۰,۰۵۳ ۱۰,۰۸۸ ۳۵ ۲,۹۸۶,۱۴۱ ۱,۷۰۴,۵۲۳,۵۷۰ ۹۰۸,۱۸۰ ۱,۲۵۳,۵۲۲,۴۶۶ ۴۵۱,۰۰۱,۱۰۴ ۴,۵۳۳,۷۴۳,۷۴۴,۵۴۹
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۰,۰۶۰ ۱۰,۰۵۰ ۱۰,۰۸۷ ۳۷ ۳,۰۸۲,۶۳۴ ۱,۷۰۱,۵۳۷,۴۲۹ ۱۱,۸۷۷,۴۷۳ ۱,۲۵۲,۶۱۴,۲۸۶ ۴۴۸,۹۲۳,۱۴۳ ۴,۵۱۱,۷۱۷,۳۸۸,۴۴۷
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۰,۰۵۶ ۱۰,۰۴۷ ۱۰,۰۸۳ ۳۶ ۰ ۱,۶۹۸,۴۵۴,۷۹۵ ۰ ۱,۲۴۰,۷۳۶,۸۱۳ ۴۵۷,۷۱۷,۹۸۲ ۴,۵۹۸,۴۸۱,۰۱۳,۶۰۹
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۱۰,۰۴۰ ۱۰,۰۳۱ ۱۰,۰۶۹ ۳۸ ۰ ۱,۶۹۸,۴۵۴,۷۹۵ ۰ ۱,۲۴۰,۷۳۶,۸۱۳ ۴۵۷,۷۱۷,۹۸۲ ۴,۵۹۱,۵۴۰,۵۰۲,۳۰۵
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۱۰,۰۳۸ ۱۰,۰۲۹ ۱۰,۰۶۷ ۳۸ ۲,۱۰۹,۳۸۶ ۱,۶۹۸,۴۵۴,۷۹۵ ۱۳,۱۸۱,۸۷۲ ۱,۲۴۰,۷۳۶,۸۱۳ ۴۵۷,۷۱۷,۹۸۲ ۴,۵۹۰,۶۴۲,۱۵۴,۳۶۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۰,۰۳۶ ۱۰,۰۲۷ ۱۰,۰۶۴ ۳۷ ۳,۶۱۸,۳۵۴ ۱,۶۹۶,۳۴۵,۴۰۹ ۲,۲۷۹,۹۰۱ ۱,۲۲۷,۵۵۴,۹۴۱ ۴۶۸,۷۹۰,۴۶۸ ۴,۷۰۰,۷۴۹,۶۰۷,۳۴۱
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۰,۰۲۹ ۱۰,۰۲۰ ۱۰,۰۵۷ ۳۷ ۰ ۱,۶۹۲,۷۲۷,۰۵۵ ۰ ۱,۲۲۵,۲۷۵,۰۴۰ ۴۶۷,۴۵۲,۰۱۵ ۴,۶۸۳,۸۸۵,۰۳۸,۹۶۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱۰,۰۳۱ ۱۰,۰۲۳ ۱۰,۰۶۲ ۳۹ ۴۱,۸۰۰,۶۵۶ ۱,۶۹۲,۷۲۷,۰۵۵ ۴,۶۳۷,۸۰۸ ۱,۲۲۵,۲۷۵,۰۴۰ ۴۶۷,۴۵۲,۰۱۵ ۴,۶۸۵,۱۲۶,۲۵۳,۲۵۰
  مشاهده همه