صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۵,۴۷۶,۴۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۴,۵۲۳,۵۶۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۷۵,۸۵۷,۳۰۲,۵۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۴۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۰,۲۶۹ ۱۰,۲۴۷ ۲ ۰ ۳۱۷,۷۷۳,۱۴۴ ۰ ۲۳۹,۲۴۴,۷۴۱ ۸۵,۴۷۶,۴۳۹ ۸۷۵,۸۵۷,۳۰۲,۵۰۷
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۰,۲۷۰ ۱۰,۲۴۷ ۲ ۱,۹۶۴,۲۷۶ ۳۱۷,۷۷۳,۱۴۴ ۱۹,۹۲۱ ۲۳۹,۲۴۴,۷۴۱ ۸۵,۴۷۶,۴۳۹ ۸۷۵,۸۸۳,۷۳۷,۸۲۸
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۰,۲۷۰ ۱۰,۲۴۷ ۲ ۶۸۶,۲۲۱ ۳۱۵,۸۰۸,۸۶۸ ۱۰۶,۱۷۴ ۲۳۹,۲۲۴,۸۲۰ ۸۳,۵۳۲,۰۸۴ ۸۵۵,۹۴۱,۱۶۷,۴۱۳
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۰,۲۶۹ ۱۰,۲۴۴ ۲ ۵,۳۶۷,۵۶۸ ۳۱۵,۱۲۲,۶۴۷ ۴۶۵,۵۶۷ ۲۳۹,۱۱۸,۶۴۶ ۸۲,۹۵۲,۰۳۷ ۸۴۹,۷۸۴,۷۸۱,۷۴۰
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۰,۲۶۶ ۱۰,۲۴۲ ۱ ۲۹۱,۹۸۴ ۳۰۹,۷۵۵,۰۷۹ ۳۳۲,۱۴۴ ۲۳۸,۶۵۳,۰۷۹ ۷۸,۰۵۰,۰۳۶ ۷۹۹,۳۶۶,۲۵۰,۵۵۸
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۰,۲۴۹ ۱۰,۲۲۴ ۲ ۱۱۸,۰۳۴ ۳۰۹,۴۶۳,۰۹۵ ۲۴۵,۴۸۷ ۲۳۸,۳۲۰,۹۳۵ ۷۸,۰۹۰,۱۹۶ ۷۹۸,۴۲۶,۳۲۶,۶۹۴
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۰,۲۴۷ ۱۰,۲۲۳ ۲ ۰ ۳۰۹,۳۴۵,۰۶۱ ۰ ۲۳۸,۰۷۵,۴۴۸ ۷۸,۲۱۷,۶۴۹ ۷۹۹,۵۹۷,۴۵۳,۲۸۳
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۰,۲۱۷ ۱۰,۱۹۳ ۱- ۰ ۳۰۹,۳۴۵,۰۶۱ ۰ ۲۳۸,۰۷۵,۴۴۸ ۷۸,۲۱۷,۶۴۹ ۷۹۷,۲۶۲,۶۶۲,۰۷۵
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۰,۲۱۷ ۱۰,۱۹۳ ۱- ۳۰۶,۳۰۳ ۳۰۹,۳۴۵,۰۶۱ ۱,۱۵۵,۸۴۰ ۲۳۸,۰۷۵,۴۴۸ ۷۸,۲۱۷,۶۴۹ ۷۹۷,۲۸۸,۲۳۲,۷۳۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۰,۲۱۷ ۱۰,۱۹۳ ۱- ۰ ۳۰۹,۰۳۸,۷۵۸ ۰ ۲۳۶,۹۱۹,۶۰۸ ۷۹,۰۶۷,۱۸۶ ۸۰۵,۹۶۵,۷۹۶,۴۰۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱۰,۱۹۶ ۱۰,۱۷۲ ۱- ۰ ۳۰۹,۰۳۸,۷۵۸ ۰ ۲۳۶,۹۱۹,۶۰۸ ۷۹,۰۶۷,۱۸۶ ۸۰۴,۲۷۴,۵۲۱,۸۵۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۰,۱۹۶ ۱۰,۱۷۲ ۰ ۲۰۴,۷۸۹ ۳۰۹,۰۳۸,۷۵۸ ۶۰,۲۲۹ ۲۳۶,۹۱۹,۶۰۸ ۷۹,۰۶۷,۱۸۶ ۸۰۴,۳۰۰,۰۲۴,۳۶۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۰,۱۹۶ ۱۰,۱۷۳ ۱- ۹۵,۹۴۳ ۳۰۸,۸۳۳,۹۶۹ ۲۷۰,۷۴۳ ۲۳۶,۸۵۹,۳۷۹ ۷۸,۹۲۲,۶۲۶ ۸۰۲,۸۵۰,۲۲۲,۹۸۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۰,۱۸۳ ۱۰,۱۶۰ ۱- ۰ ۳۰۸,۷۳۸,۰۲۶ ۰ ۲۳۶,۵۸۸,۶۳۶ ۷۹,۰۹۷,۴۲۶ ۸۰۳,۶۱۲,۶۰۶,۹۳۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱۰,۱۷۰ ۱۰,۱۴۶ ۰ ۰ ۳۰۸,۷۳۸,۰۲۶ ۰ ۲۳۶,۵۸۸,۶۳۶ ۷۹,۰۹۷,۴۲۶ ۸۰۲,۵۴۵,۰۱۲,۸۴۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱۰,۱۷۰ ۱۰,۱۴۷ ۱- ۴۳۲,۸۲۱ ۳۰۸,۷۳۸,۰۲۶ ۷۴,۳۹۵ ۲۳۶,۵۸۸,۶۳۶ ۷۹,۰۹۷,۴۲۶ ۸۰۲,۵۷۰,۴۴۹,۹۵۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۰,۱۷۰ ۱۰,۱۴۷ ۰ ۴۰۰,۶۱۲ ۳۰۸,۳۰۵,۲۰۵ ۷۷,۵۵۲ ۲۳۶,۵۱۴,۲۴۱ ۷۸,۷۳۹,۰۰۰ ۷۹۸,۹۴۸,۹۸۲,۲۰۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۰,۱۵۷ ۱۰,۱۳۳ ۰ ۳۴۹,۷۷۱ ۳۰۷,۹۰۴,۵۹۳ ۰ ۲۳۶,۴۳۶,۶۸۹ ۷۸,۴۱۵,۹۴۰ ۷۹۴,۶۲۴,۱۵۴,۹۵۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۰,۱۴۸ ۱۰,۱۲۴ ۰ ۲۰۷,۸۹۴ ۳۰۷,۵۵۴,۸۲۲ ۳۲۶,۵۹۷ ۲۳۶,۴۳۶,۶۸۹ ۷۸,۰۶۶,۱۶۹ ۷۹۰,۳۵۰,۰۴۴,۷۱۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۰,۱۵۰ ۱۰,۱۲۶ ۱ ۶۵۸,۷۸۲ ۳۰۷,۳۴۶,۹۲۸ ۱۲۴,۸۲۳ ۲۳۶,۱۱۰,۰۹۲ ۷۸,۱۸۴,۸۷۲ ۷۹۱,۷۳۸,۱۴۸,۵۴۵