صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۱/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۸,۱۹۱,۷۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۲۱,۸۰۸,۲۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۸۸,۱۱۲,۲۷۵,۹۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۸۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۱/۰۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۰,۰۳۱ ۱۰,۰۲۲ ۹,۸۶۸ -۱۵۴ ۲,۸۴۳,۰۹۶ ۳,۰۴۷,۹۸۹,۷۶۰ ۴,۳۵۰,۳۱۹ ۲,۷۶۹,۷۹۸,۰۰۵ ۲۷۸,۱۹۱,۷۵۵ ۲,۷۸۸,۱۱۲,۲۷۵,۹۲۸
  ۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۱۰,۰۲۵ ۱۰,۰۱۷ ۹,۸۴۱ -۱۷۶ ۵۹۶,۱۰۳ ۳,۰۴۵,۱۴۶,۶۶۴ ۲,۶۸۹,۸۹۷ ۲,۷۶۵,۴۴۷,۶۸۶ ۲۷۹,۶۹۸,۹۷۸ ۲,۸۰۱,۶۵۹,۱۸۸,۱۸۲
  ۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۰,۰۱۹ ۱۰,۰۱۱ ۹,۸۴۸ -۱۶۳ ۲,۹۸۱,۱۵۷ ۳,۰۴۴,۵۵۰,۵۶۱ ۵,۵۰۵,۳۷۸ ۲,۷۶۲,۷۵۷,۷۸۹ ۲۸۱,۷۹۲,۷۷۲ ۲,۸۲۱,۰۶۲,۸۵۴,۰۴۹
  ۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۰,۰۱۴ ۱۰,۰۰۶ ۹,۸۳۴ -۱۷۲ ۰ ۳,۰۴۱,۵۶۹,۴۰۴ ۰ ۲,۷۵۷,۲۵۲,۴۱۱ ۲۸۴,۳۱۶,۹۹۳ ۲,۸۴۴,۷۵۰,۷۱۸,۲۳۵
  ۵ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۱۰,۱۶۲ ۱۰,۱۵۴ ۹,۹۴۰ -۲۱۴ ۰ ۳,۰۴۱,۵۶۹,۴۰۴ ۰ ۲,۷۵۷,۲۵۲,۴۱۱ ۲۸۴,۳۱۶,۹۹۳ ۲,۸۸۶,۸۱۸,۸۵۶,۹۴۷
  ۶ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۱۰,۰۰۸ ۱۰,۰۰۰ ۹,۷۸۶ -۲۱۴ ۰ ۳,۰۴۱,۵۶۹,۴۰۴ ۰ ۲,۷۵۷,۲۵۲,۴۱۱ ۲۸۴,۳۱۶,۹۹۳ ۲,۸۴۳,۰۳۴,۰۴۰,۰۲۵
  ۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۱۰,۱۶۱ ۱۰,۱۵۳ ۹,۹۳۹ -۲۱۴ ۶۹,۰۷۲ ۳,۰۴۱,۵۶۹,۴۰۴ ۳۶۲,۶۲۸ ۲,۷۵۷,۲۵۲,۴۱۱ ۲۸۴,۳۱۶,۹۹۳ ۲,۸۸۶,۵۸۷,۶۹۹,۵۸۹
  ۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۰,۱۶۰ ۱۰,۱۵۲ ۹,۹۳۸ -۲۱۴ ۴۰۵,۸۸۱ ۳,۰۴۱,۵۰۰,۳۳۲ ۲,۲۴۸,۵۷۷ ۲,۷۵۶,۸۸۹,۷۸۳ ۲۸۴,۶۱۰,۵۴۹ ۲,۸۸۹,۳۸۲,۲۹۳,۶۱۱
  ۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱۰,۱۴۶ ۱۰,۱۳۸ ۹,۹۲۵ -۲۱۳ ۲۴۸,۱۸۹ ۳,۰۴۱,۰۹۴,۴۵۱ ۲,۸۴۱,۱۷۶ ۲,۷۵۴,۶۴۱,۲۰۶ ۲۸۶,۴۵۳,۲۴۵ ۲,۹۰۳,۹۵۵,۸۸۶,۶۹۷
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۰,۱۴۱ ۱۰,۱۳۲ ۹,۹۳۰ -۲۰۲ ۰ ۳,۰۴۰,۸۴۶,۲۶۲ ۰ ۲,۷۵۱,۸۰۰,۰۳۰ ۲۸۹,۰۴۶,۲۳۲ ۲,۹۲۸,۷۱۳,۸۷۰,۲۲۹
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۰,۱۴۰ ۱۰,۱۲۳ ۹,۸۸۵ -۲۳۸ ۲۴۱,۲۳۲ ۳,۰۴۰,۸۴۶,۲۶۲ ۸۵,۳۷۸,۲۶۹ ۲,۷۵۱,۸۰۰,۰۳۰ ۲۸۹,۰۴۶,۲۳۲ ۲,۹۲۵,۸۸۰,۶۲۸,۰۰۰
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۰,۱۳۵ ۱۰,۱۲۲ ۹,۹۳۸ -۱۸۴ ۰ ۳,۰۴۰,۶۰۵,۰۳۰ ۰ ۲,۶۶۶,۴۲۱,۷۶۱ ۳۷۴,۱۸۳,۲۶۹ ۳,۷۸۷,۳۹۱,۴۷۶,۹۹۶
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱۰,۱۲۱ ۱۰,۱۰۷ ۹,۹۵۴ -۱۵۳ ۰ ۳,۰۴۰,۶۰۵,۰۳۰ ۰ ۲,۶۶۶,۴۲۱,۷۶۱ ۳۷۴,۱۸۳,۲۶۹ ۳,۷۸۱,۹۳۴,۳۶۱,۵۶۷
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۰,۱۲۱ ۱۰,۱۰۷ ۹,۹۵۳ -۱۵۴ ۱۸۳,۲۳۰ ۳,۰۴۰,۶۰۵,۰۳۰ ۲۵۲,۱۱۱ ۲,۶۶۶,۴۲۱,۷۶۱ ۳۷۴,۱۸۳,۲۶۹ ۳,۷۸۱,۶۹۱,۴۶۲,۸۲۴
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۰,۱۲۰ ۱۰,۱۰۶ ۹,۹۵۳ -۱۵۳ ۲۰۳,۵۱۳ ۳,۰۴۰,۴۲۱,۸۰۰ ۳۳۳,۹۰۰ ۲,۶۶۶,۱۶۹,۶۵۰ ۳۷۴,۲۵۲,۱۵۰ ۳,۷۸۲,۱۵۸,۱۴۲,۵۵۵
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۰,۱۱۵ ۱۰,۱۰۱ ۹,۹۵۹ -۱۴۲ ۵۱۴,۳۱۴ ۳,۰۴۰,۲۱۸,۲۸۷ ۲,۶۵۳,۲۸۵ ۲,۶۶۵,۸۳۵,۷۵۰ ۳۷۴,۳۸۲,۵۳۷ ۳,۷۸۱,۵۰۰,۳۹۵,۳۶۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۰,۱۱۰ ۱۰,۰۹۵ ۹,۹۴۹ -۱۴۶ ۴۷۶,۳۶۸ ۳,۰۳۹,۷۰۳,۹۷۳ ۱,۶۶۴,۵۰۶ ۲,۶۶۳,۱۸۲,۴۶۵ ۳۷۶,۵۲۱,۵۰۸ ۳,۸۰۱,۱۱۹,۷۷۶,۵۸۳
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۰,۱۰۵ ۱۰,۰۹۰ ۹,۹۲۰ -۱۷۰ ۱,۱۳۹,۸۴۸ ۳,۰۳۹,۲۲۷,۶۰۵ ۳,۹۶۳,۹۷۷ ۲,۶۶۱,۵۱۷,۹۵۹ ۳۷۷,۷۰۹,۶۴۶ ۳,۸۱۱,۲۱۰,۴۸۸,۷۳۴
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۰,۱۰۰ ۱۰,۰۸۵ ۹,۹۴۳ -۱۴۲ ۰ ۳,۰۳۸,۰۸۷,۷۵۷ ۰ ۲,۶۵۷,۵۵۳,۹۸۲ ۳۸۰,۵۳۳,۷۷۵ ۳,۸۳۷,۷۸۹,۲۱۷,۸۹۷
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۱۰,۰۸۶ ۱۰,۰۷۱ ۹,۸۹۷ -۱۷۴ ۰ ۳,۰۳۸,۰۸۷,۷۵۷ ۰ ۲,۶۵۷,۵۵۳,۹۸۲ ۳۸۰,۵۳۳,۷۷۵ ۳,۸۳۲,۵۳۳,۸۰۶,۵۰۷
  مشاهده همه