صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۳,۴۲۹,۴۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۶,۵۷۰,۵۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۴۵,۶۱۲,۶۶۷,۱۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۸۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱۰,۱۳۴ ۱۰,۱۰۹ ۳۷۵ ۲۱۴,۶۹۱ ۴۶۷,۳۸۴,۶۱۵ ۲,۳۹۹,۹۲۰ ۳۶۳,۹۵۵,۱۶۱ ۱۰۳,۴۲۹,۴۵۴ ۱,۰۴۵,۶۱۲,۶۶۷,۱۰۲
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۰,۱۲۳ ۱۰,۰۹۹ ۳۴۱ ۷۵,۷۳۰ ۴۶۷,۱۶۹,۹۲۴ ۱,۴۹۴,۱۲۷ ۳۶۱,۵۵۵,۲۴۱ ۱۰۵,۶۱۴,۶۸۳ ۱,۰۶۶,۵۵۶,۲۰۴,۳۹۶
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱۰,۱۱۸ ۱۰,۰۹۴ ۳۵۵ ۸۱,۲۶۷ ۴۶۷,۰۹۴,۱۹۴ ۱,۹۷۷,۴۸۰ ۳۶۰,۰۶۱,۱۱۴ ۱۰۷,۰۳۳,۰۸۰ ۱,۰۸۰,۴۳۶,۹۹۶,۸۴۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱۰,۱۱۵ ۱۰,۰۹۲ ۳۳۱ ۰ ۴۶۷,۰۱۲,۹۲۷ ۰ ۳۵۸,۰۸۳,۶۳۴ ۱۰۸,۹۲۹,۲۹۳ ۱,۰۹۹,۲۷۵,۳۴۸,۶۲۹
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۰,۰۹۸ ۱۰,۰۷۶ ۳۰۴ ۰ ۴۶۷,۰۱۲,۹۲۷ ۰ ۳۵۸,۰۸۳,۶۳۴ ۱۰۸,۹۲۹,۲۹۳ ۱,۰۹۷,۵۳۸,۹۸۶,۹۰۸
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱۰,۰۹۶ ۱۰,۰۷۳ ۳۰۵ ۰ ۴۶۷,۰۱۲,۹۲۷ ۰ ۳۵۸,۰۸۳,۶۳۴ ۱۰۸,۹۲۹,۲۹۳ ۱,۰۹۷,۲۷۸,۶۱۲,۳۵۰
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱۰,۰۹۴ ۱۰,۰۷۱ ۳۰۴ ۰ ۴۶۷,۰۱۲,۹۲۷ ۰ ۳۵۸,۰۸۳,۶۳۴ ۱۰۸,۹۲۹,۲۹۳ ۱,۰۹۷,۰۱۸,۵۱۱,۵۱۸
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱۰,۰۹۱ ۱۰,۰۶۹ ۳۰۴ ۱,۸۹۱,۵۳۹ ۴۶۷,۰۱۲,۹۲۷ ۲۳۶,۶۵۴ ۳۵۸,۰۸۳,۶۳۴ ۱۰۸,۹۲۹,۲۹۳ ۱,۰۹۶,۷۵۸,۶۹۳,۱۳۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۰,۰۸۹ ۱۰,۰۶۶ ۳۰۹ ۱۱۹,۸۲۶ ۴۶۵,۱۲۱,۳۸۸ ۴۴۷,۳۹۴ ۳۵۷,۸۴۶,۹۸۰ ۱۰۷,۲۷۴,۴۰۸ ۱,۰۷۹,۷۹۷,۵۶۳,۷۳۸
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۰,۰۸۵ ۱۰,۰۶۲ ۲۸۸ ۵۰۰,۳۵۰ ۴۶۵,۰۰۱,۵۶۲ ۶۹۲,۹۹۹ ۳۵۷,۳۹۹,۵۸۶ ۱۰۷,۶۰۱,۹۷۶ ۱,۰۸۲,۷۰۷,۰۵۹,۶۱۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۰,۰۶۳ ۱۰,۰۴۰ ۲۷۷ ۰ ۴۶۴,۵۰۱,۲۱۲ ۰ ۳۵۶,۷۰۶,۵۸۷ ۱۰۷,۷۹۴,۶۲۵ ۱,۰۸۲,۲۹۰,۶۰۳,۴۰۱
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۰,۰۵۵ ۱۰,۰۳۲ ۲۶۵ ۰ ۴۶۴,۵۰۱,۲۱۲ ۰ ۳۵۶,۷۰۶,۵۸۷ ۱۰۷,۷۹۴,۶۲۵ ۱,۰۸۱,۴۳۸,۵۲۱,۵۱۸
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۰,۰۵۲ ۱۰,۰۳۰ ۲۶۵ ۲,۰۵۵,۰۵۹ ۴۶۴,۵۰۱,۲۱۲ ۱۶۰,۵۱۲ ۳۵۶,۷۰۶,۵۸۷ ۱۰۷,۷۹۴,۶۲۵ ۱,۰۸۱,۱۷۹,۸۰۹,۵۲۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۰,۰۵۰ ۱۰,۰۲۷ ۲۷۰ ۲,۵۸۰,۰۱۸ ۴۶۲,۴۴۶,۱۵۳ ۱۳۳,۴۳۳ ۳۵۶,۵۴۶,۰۷۵ ۱۰۵,۹۰۰,۰۷۸ ۱,۰۶۱,۸۷۷,۴۸۰,۲۷۳
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱۰,۰۳۸ ۱۰,۰۱۵ ۲۶۴ ۰ ۴۵۹,۸۶۶,۱۳۵ ۰ ۳۵۶,۴۱۲,۶۴۲ ۱۰۳,۴۵۳,۴۹۳ ۱,۰۳۶,۰۵۴,۳۷۱,۵۹۴
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱۰,۰۳۳ ۱۰,۰۱۰ ۲۷۴ ۰ ۴۵۹,۸۶۶,۱۳۵ ۰ ۳۵۶,۴۱۲,۶۴۲ ۱۰۳,۴۵۳,۴۹۳ ۱,۰۳۵,۵۷۵,۳۱۴,۶۲۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱۰,۰۳۱ ۱۰,۰۰۸ ۲۷۳ ۰ ۴۵۹,۸۶۶,۱۳۵ ۰ ۳۵۶,۴۱۲,۶۴۲ ۱۰۳,۴۵۳,۴۹۳ ۱,۰۳۵,۳۱۷,۵۵۰,۳۰۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۰,۰۲۸ ۱۰,۰۰۵ ۲۷۴ ۰ ۴۵۹,۸۶۶,۱۳۵ ۰ ۳۵۶,۴۱۲,۶۴۲ ۱۰۳,۴۵۳,۴۹۳ ۱,۰۳۵,۰۶۰,۰۸۸,۴۸۹
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱۰,۰۲۶ ۱۰,۰۰۳ ۲۷۳ ۰ ۴۵۹,۸۶۶,۱۳۵ ۰ ۳۵۶,۴۱۲,۶۴۲ ۱۰۳,۴۵۳,۴۹۳ ۱,۰۳۴,۸۰۲,۸۹۲,۵۴۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۰,۱۹۴ ۱۰,۱۷۱ ۲۷۴ ۳۹۵,۴۰۰ ۴۵۹,۸۶۶,۱۳۵ ۰ ۳۵۶,۴۱۲,۶۴۲ ۱۰۳,۴۵۳,۴۹۳ ۱,۰۵۲,۲۳۸,۱۳۴,۶۴۲