صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹۸,۳۴۷,۵۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۱,۶۵۲,۴۲۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۰۴۷,۴۲۵,۳۶۱,۹۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۰,۱۱۹ ۱۰,۱۰۷ ۱۰,۱۴۸ ۴۱ ۰ ۲,۷۳۵,۲۷۴,۱۳۶ ۰ ۲,۱۳۶,۹۲۶,۵۶۴ ۵۹۸,۳۴۷,۵۷۲ ۶,۰۴۷,۴۲۵,۳۶۱,۹۸۹
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۱۰,۱۰۷ ۱۰,۰۹۵ ۱۰,۱۲۴ ۲۹ ۰ ۲,۷۳۵,۲۷۴,۱۳۶ ۰ ۲,۱۳۶,۹۲۶,۵۶۴ ۵۹۸,۳۴۷,۵۷۲ ۶,۰۴۰,۳۶۸,۵۷۱,۲۰۶
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۱۰,۱۰۵ ۱۰,۰۹۴ ۱۰,۱۲۳ ۲۹ ۶۱۳,۵۱۶ ۲,۷۳۵,۲۷۴,۱۳۶ ۵,۸۰۳,۷۹۴ ۲,۱۳۶,۹۲۶,۵۶۴ ۵۹۸,۳۴۷,۵۷۲ ۶,۰۳۹,۵۹۹,۵۶۰,۰۴۳
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۱۰,۱۰۴ ۱۰,۰۹۲ ۱۰,۱۲۲ ۳۰ ۶۳۶,۵۶۴ ۲,۷۳۴,۶۶۰,۶۲۰ ۴,۷۵۲,۲۰۸ ۲,۱۳۱,۱۲۲,۷۷۰ ۶۰۳,۵۳۷,۸۵۰ ۶,۰۹۱,۲۰۴,۹۵۱,۳۷۵
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۰۸۸ ۱۰,۱۱۰ ۲۲ ۰ ۲,۷۳۴,۰۲۴,۰۵۶ ۰ ۲,۱۲۶,۳۷۰,۵۶۲ ۶۰۷,۶۵۳,۴۹۴ ۶,۱۲۹,۷۱۹,۴۹۶,۴۳۴
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۱۰,۰۸۷ ۱۰,۰۷۵ ۱۰,۱۰۲ ۲۷ ۰ ۲,۷۳۴,۰۲۴,۰۵۶ ۰ ۲,۱۲۶,۳۷۰,۵۶۲ ۶۰۷,۶۵۳,۴۹۴ ۶,۱۲۲,۲۴۲,۸۰۸,۸۷۲
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۱۰,۰۸۵ ۱۰,۰۷۴ ۱۰,۱۰۱ ۲۷ ۴,۶۲۳,۸۱۸ ۲,۷۳۴,۰۲۴,۰۵۶ ۲,۳۳۴,۹۷۳ ۲,۱۲۶,۳۷۰,۵۶۲ ۶۰۷,۶۵۳,۴۹۴ ۶,۱۲۱,۴۷۷,۵۶۷,۷۵۲
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۰,۰۸۴ ۱۰,۰۷۳ ۱۰,۰۹۹ ۲۶ ۰ ۲,۷۲۹,۴۰۰,۲۳۸ ۰ ۲,۱۲۴,۰۳۵,۵۸۹ ۶۰۵,۳۶۴,۶۴۹ ۶,۰۹۷,۶۰۷,۳۲۸,۸۲۱
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۰,۰۷۲ ۱۰,۰۶۰ ۱۰,۰۸۳ ۲۳ ۰ ۲,۷۲۹,۴۰۰,۲۳۸ ۰ ۲,۱۲۴,۰۳۵,۵۸۹ ۶۰۵,۳۶۴,۶۴۹ ۶,۰۹۰,۱۸۹,۴۴۳,۴۷۹
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۱۰,۰۷۱ ۱۰,۰۵۹ ۱۰,۰۸۲ ۲۳ ۷۹۸,۹۲۲ ۲,۷۲۹,۴۰۰,۲۳۸ ۱,۲۷۰,۷۸۱ ۲,۱۲۴,۰۳۵,۵۸۹ ۶۰۵,۳۶۴,۶۴۹ ۶,۰۸۹,۴۴۵,۸۵۹,۵۳۱
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۰,۰۶۹ ۱۰,۰۵۸ ۱۰,۰۸۰ ۲۲ ۱,۹۷۸,۸۴۸ ۲,۷۲۸,۶۰۱,۳۱۶ ۵,۲۲۱,۸۱۵ ۲,۱۲۲,۷۶۴,۸۰۸ ۶۰۵,۸۳۶,۵۰۸ ۶,۰۹۳,۴۲۰,۲۵۰,۷۱۱
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱۰,۰۶۴ ۱۰,۰۵۳ ۱۰,۰۷۳ ۲۰ ۱,۰۵۱,۳۶۰ ۲,۷۲۶,۶۲۲,۶۱۷ ۲,۷۵۰,۰۷۸ ۲,۱۱۷,۵۴۲,۹۹۳ ۶۰۹,۰۷۹,۴۷۵ ۶,۱۲۳,۰۱۸,۰۵۵,۰۳۶
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۰,۰۵۹ ۱۰,۰۴۸ ۱۰,۰۶۹ ۲۱ ۱,۸۹۲,۵۰۵ ۲,۷۲۵,۵۷۱,۲۵۷ ۱,۵۵۳,۹۳۹ ۲,۱۱۴,۷۹۲,۹۱۵ ۶۱۰,۷۷۸,۱۹۳ ۶,۱۳۷,۰۶۸,۵۶۱,۳۷۴
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۰,۰۵۴ ۱۰,۰۴۳ ۱۰,۰۶۰ ۱۷ ۳,۴۳۶,۳۷۶ ۲,۷۲۳,۶۷۸,۷۵۲ ۱۱,۶۱۶,۵۳۶ ۲,۱۱۳,۲۳۸,۹۷۶ ۶۱۰,۴۳۹,۶۲۷ ۶,۱۳۰,۶۴۳,۴۶۹,۳۲۱
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۰,۰۴۹ ۱۰,۰۳۸ ۱۰,۰۵۰ ۱۲ ۰ ۲,۷۲۰,۲۴۲,۳۷۶ ۰ ۲,۱۰۱,۶۲۲,۴۴۰ ۶۱۸,۶۱۹,۷۸۷ ۶,۲۰۹,۷۰۵,۶۲۵,۸۰۰
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۱۰,۰۳۹ ۱۰,۰۲۸ ۱۰,۰۴۴ ۱۶ ۰ ۲,۷۲۰,۲۴۲,۳۷۶ ۰ ۲,۱۰۱,۶۲۲,۴۴۰ ۶۱۸,۶۱۹,۷۸۷ ۶,۲۰۳,۲۳۶,۸۲۳,۵۸۲
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۲۶ ۱۰,۰۴۳ ۱۷ ۳,۱۴۴,۸۳۴ ۲,۷۲۰,۲۴۲,۳۷۶ ۱,۵۷۴,۳۲۳ ۲,۱۰۱,۶۲۲,۴۴۰ ۶۱۸,۶۱۹,۷۸۷ ۶,۲۰۲,۴۳۰,۸۳۰,۶۹۳
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۰,۰۳۶ ۱۰,۰۲۵ ۱۰,۰۴۲ ۱۷ ۴,۳۸۰,۹۱۰ ۲,۷۱۷,۰۹۷,۵۴۲ ۲,۹۴۳,۷۴۷ ۲,۱۰۰,۰۴۸,۱۱۷ ۶۱۷,۰۴۹,۲۷۶ ۶,۱۸۵,۸۷۲,۹۹۴,۴۳۳
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۰,۰۳۱ ۱۰,۰۱۹ ۱۰,۰۳۹ ۲۰ ۳,۱۱۵,۵۵۱ ۲,۷۱۲,۷۱۶,۶۳۲ ۴,۳۸۳,۱۷۶ ۲,۰۹۷,۱۰۴,۳۷۰ ۶۱۵,۶۱۲,۱۱۳ ۶,۱۶۸,۰۴۵,۶۲۲,۲۳۴
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۱۰,۰۲۴ ۱۰,۰۱۳ ۱۰,۰۴۳ ۳۰ ۴,۳۵۸,۹۰۱ ۲,۷۰۹,۶۰۱,۰۸۱ ۲,۹۴۴,۴۵۱ ۲,۰۹۲,۷۲۱,۱۹۴ ۶۱۶,۸۷۹,۷۳۸ ۶,۱۷۶,۷۷۶,۵۱۱,۹۰۳
  مشاهده همه