اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 74,040,472
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,959,528
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 740,416,600,941
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,019
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,000
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,994
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان انتخاب مفید
متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس: موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: -ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: 1396/11/28
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/31 10,205 10,186 6- 102,776 269,054,096 9,067,951 201,951,221 74,040,472 754,188,128,733
  2 1398/02/31 10,019 10,000 6- 102,776 269,054,096 9,067,951 201,951,221 74,040,472 740,416,600,941
  3 1398/02/30 10,177 10,158 5- 747,675 268,848,544 562,956 183,815,319 83,005,647 843,184,858,905
  4 1398/02/29 10,181 10,162 4- 206,362 268,100,869 420,055 183,252,363 82,820,928 841,656,996,785
  5 1398/02/28 10,174 10,155 4- 0 267,894,507 1,763,251 182,832,308 83,034,621 843,229,433,586
  6 1398/02/27 10,174 10,155 3- 0 267,894,507 0 181,069,057 84,797,872 861,148,286,048
  7 1398/02/26 10,174 10,155 3- 971,209 267,894,507 0 181,069,057 84,797,872 861,159,768,058
  8 1398/02/25 10,174 10,155 3- 370,517 266,923,298 757,950 181,069,057 83,826,663 851,290,197,788
  9 1398/02/24 10,163 10,145 4- 163,179 266,552,781 3,734,315 180,311,107 84,214,096 854,309,991,216
  10 1398/02/23 10,156 10,138 3- 2,311,167 266,389,602 199,385 176,576,792 87,785,232 889,923,734,552
  11 1398/02/22 10,147 10,128 2- 664,722 264,078,435 878,450 176,377,407 85,673,450 867,718,147,651
  12 1398/02/21 10,134 10,116 3- 0 263,413,713 1,978,670 175,498,957 85,887,178 868,796,997,980
  13 1398/02/20 10,127 10,108 1- 0 263,413,713 0 173,520,287 87,865,848 888,167,976,065
  14 1398/02/19 10,127 10,108 1- 820,188 263,413,713 0 173,520,287 87,865,848 888,180,063,478
  15 1398/02/18 10,127 10,108 1- 641,828 262,593,525 570,701 173,520,287 87,045,660 879,886,122,080
  16 1398/02/17 10,112 10,094 2- 151,451 261,951,697 154,708 172,949,586 86,974,533 877,892,903,469
  17 1398/02/16 10,125 10,106 1- 184,591 261,800,246 1,740,288 172,794,878 86,977,790 878,977,917,365
  18 1398/02/15 10,125 10,106 1- 269,441 261,615,655 1,513,671 171,054,590 88,533,487 894,709,415,982
  19 1398/02/14 10,119 10,101 0 0 261,346,214 2,468,684 169,540,919 89,777,717 906,805,799,565
  20 1398/02/13 10,107 10,088 1 0 261,346,214 0 167,072,235 92,246,401 930,575,699,008