صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۶,۰۱۸,۷۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۹۸۱,۲۰۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۶۰,۹۹۶,۰۰۰,۸۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۸۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱۰,۰۰۶ ۱۰,۰۰۳ ۱۸۰ ۰ ۸۹۷,۰۸۷,۵۸۹ ۰ ۶۰۱,۰۶۸,۷۹۵ ۲۹۶,۰۱۸,۷۹۴ ۲,۹۶۰,۹۹۶,۰۰۰,۸۰۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۰,۰۰۵ ۱۰,۰۰۱ ۱۸۰ ۱,۸۴۸,۷۱۷ ۸۹۷,۰۸۷,۵۸۹ ۱,۰۳۱,۸۳۳ ۶۰۱,۰۶۸,۷۹۵ ۲۹۶,۰۱۸,۷۹۴ ۲,۹۶۰,۵۹۰,۸۹۷,۸۰۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۰,۱۶۰ ۱۰,۱۵۷ ۱۸۱ ۳۷,۴۵۸,۶۱۳ ۸۹۵,۲۳۸,۸۷۲ ۲۷۷,۶۷۲ ۶۰۰,۰۳۶,۹۶۲ ۲۹۵,۲۰۱,۹۱۰ ۲,۹۹۸,۳۵۷,۴۳۰,۱۲۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۰,۰۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۱۸۱ ۳۷,۴۵۸,۶۱۳ ۸۹۵,۲۳۸,۸۷۲ ۲۷۷,۶۷۲ ۶۰۰,۰۳۶,۹۶۲ ۲۹۵,۲۰۱,۹۱۰ ۲,۹۵۲,۰۱۰,۷۳۰,۲۵۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۰,۱۵۲ ۱۰,۱۴۸ ۲۰۵ ۲,۳۱۸,۴۵۹ ۸۵۷,۷۸۰,۲۵۹ ۲۶,۹۹۹,۱۷۱ ۵۹۹,۷۵۹,۲۹۰ ۲۵۸,۰۲۰,۹۶۹ ۲,۶۱۸,۴۶۲,۷۵۱,۹۹۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۰,۱۴۸ ۱۰,۱۴۴ ۲۰۴ ۱,۴۷۵,۰۶۵ ۸۵۵,۴۶۱,۸۰۰ ۴۷۹,۰۵۸ ۵۷۲,۷۶۰,۱۱۹ ۲۸۲,۷۰۱,۶۸۱ ۲,۸۶۷,۸۳۷,۴۹۸,۱۸۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۰,۱۴۵ ۱۰,۱۴۱ ۲۱۴ ۰ ۸۵۳,۹۸۶,۷۳۵ ۰ ۵۷۲,۲۸۱,۰۶۱ ۲۸۱,۷۰۵,۶۷۴ ۲,۸۵۶,۷۹۸,۷۹۶,۰۹۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۰,۱۴۱ ۱۰,۱۳۷ ۲۱۵ ۰ ۸۵۳,۹۸۶,۷۳۵ ۰ ۵۷۲,۲۸۱,۰۶۱ ۲۸۱,۷۰۵,۶۷۴ ۲,۸۵۵,۷۶۴,۲۳۴,۶۶۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۰,۱۳۹ ۱۰,۱۳۶ ۲۱۵ ۰ ۸۵۳,۹۸۶,۷۳۵ ۰ ۵۷۲,۲۸۱,۰۶۱ ۲۸۱,۷۰۵,۶۷۴ ۲,۸۵۵,۳۵۳,۱۴۲,۶۱۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۰,۱۳۸ ۱۰,۱۳۴ ۲۱۶ ۱۲,۰۲۸,۱۴۱ ۸۵۳,۹۸۶,۷۳۵ ۴۵۷,۹۷۲ ۵۷۲,۲۸۱,۰۶۱ ۲۸۱,۷۰۵,۶۷۴ ۲,۸۵۴,۹۴۲,۴۹۶,۹۲۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۰,۱۳۶ ۱۰,۱۳۳ ۲۲۴ ۱۰,۱۲۰,۲۷۲ ۸۴۱,۹۵۸,۵۹۴ ۳۷,۲۹۰ ۵۷۱,۸۲۳,۰۸۹ ۲۷۰,۱۳۵,۵۰۵ ۲,۷۳۷,۲۵۵,۵۵۰,۱۹۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۰,۱۳۴ ۱۰,۱۳۱ ۲۳۳ ۳۱۰,۸۶۴ ۸۳۱,۸۳۸,۳۲۲ ۳۵۵,۳۰۱ ۵۷۱,۷۸۵,۷۹۹ ۲۶۰,۰۵۲,۵۲۳ ۲,۶۳۴,۵۳۱,۲۵۲,۵۹۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۰,۱۲۸ ۱۰,۱۲۴ ۲۳۳ ۱,۴۹۴,۱۶۵ ۸۳۱,۵۲۷,۴۵۸ ۲,۷۶۷,۶۴۰ ۵۷۱,۴۳۰,۴۹۸ ۲۶۰,۰۹۶,۹۶۰ ۲,۶۳۳,۲۱۶,۰۲۰,۱۱۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۰,۱۲۴ ۱۰,۱۲۰ ۲۳۳ ۱,۷۹۰,۹۲۶ ۸۳۰,۰۳۳,۲۹۳ ۱۵۲,۴۸۰ ۵۶۸,۶۶۲,۸۵۸ ۲۶۱,۳۷۰,۴۳۵ ۲,۶۴۵,۱۶۱,۲۰۹,۶۴۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۰,۱۱۴ ۱۰,۱۱۱ ۲۳۷ ۰ ۸۲۸,۲۴۲,۳۶۷ ۰ ۵۶۸,۵۱۰,۳۷۸ ۲۵۹,۷۳۱,۹۸۹ ۲,۶۲۶,۱۲۶,۸۶۹,۸۴۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۰,۰۹۳ ۱۰,۰۹۱ ۲۴۴ ۰ ۸۲۸,۲۴۲,۳۶۷ ۰ ۵۶۸,۵۱۰,۳۷۸ ۲۵۹,۷۳۱,۹۸۹ ۲,۶۲۰,۸۷۷,۸۰۶,۳۸۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۰,۰۹۲ ۱۰,۰۸۹ ۲۴۵ ۲۴,۱۷۳,۶۶۵ ۸۲۸,۲۴۲,۳۶۷ ۶۴۰,۲۶۶ ۵۶۸,۵۱۰,۳۷۸ ۲۵۹,۷۳۱,۹۸۹ ۲,۶۲۰,۴۵۶,۴۸۳,۳۲۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۰,۰۹۰ ۱۰,۰۸۷ ۲۶۹ ۱۷,۷۰۵,۰۳۰ ۸۰۴,۰۶۸,۷۰۲ ۶۱,۳۸۵ ۵۶۷,۸۷۰,۱۱۲ ۲۳۶,۱۹۸,۵۹۰ ۲,۳۸۲,۵۸۱,۴۲۵,۶۶۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۰,۰۸۶ ۱۰,۰۸۴ ۲۹۴ ۱۴,۵۰۹,۸۸۰ ۷۸۶,۳۶۳,۶۷۲ ۷۲,۰۸۴ ۵۶۷,۸۰۸,۷۲۷ ۲۱۸,۵۵۴,۹۴۵ ۲,۲۰۳,۸۲۴,۴۵۴,۳۳۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۰,۰۷۸ ۱۰,۰۷۵ ۳۱۸ ۱۷,۸۹۰,۷۹۹ ۷۷۱,۸۵۳,۷۹۲ ۸,۹۷۰ ۵۶۷,۷۳۶,۶۴۳ ۲۰۴,۱۱۷,۱۴۹ ۲,۰۵۶,۴۷۲,۶۳۲,۲۶۲