صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۱,۳۷۵,۱۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۸,۶۲۴,۸۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۲۷,۰۹۸,۶۴۵,۹۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۰,۱۳۶ ۱۰,۱۲۰ ۳۰ ۴۵۳,۱۶۰ ۳۴۸,۹۷۷,۶۵۶ ۶۶,۹۴۳ ۲۴۵,۴۹۷,۶۶۱ ۱۱۱,۳۷۵,۱۳۷ ۱,۱۲۷,۰۹۸,۶۴۵,۹۶۳
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۰,۱۴۱ ۱۰,۱۲۲ ۳۰ ۲۲۵,۳۱۶ ۳۴۸,۵۲۴,۴۹۶ ۵۴,۸۱۵ ۲۴۵,۴۳۰,۷۱۸ ۱۱۰,۹۸۸,۹۲۰ ۱,۱۲۳,۴۷۳,۹۴۹,۳۵۵
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۰,۱۴۱ ۱۰,۱۱۹ ۲۸ ۸۰۲,۱۵۱ ۳۴۸,۲۹۹,۱۸۰ ۳۵۰,۸۷۵ ۲۴۵,۳۷۵,۹۰۳ ۱۱۰,۸۱۸,۴۱۹ ۱,۱۲۱,۳۸۹,۳۱۷,۳۸۲
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۰,۱۳۵ ۱۰,۱۱۳ ۱۶ ۰ ۳۴۷,۴۹۷,۰۲۹ ۰ ۲۴۵,۰۲۵,۰۲۸ ۱۱۰,۳۶۷,۱۴۳ ۱,۱۱۶,۱۶۰,۲۸۳,۷۷۱
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۰,۱۲۸ ۱۰,۱۰۷ ۰ ۰ ۳۴۷,۴۹۷,۰۲۹ ۰ ۲۴۵,۰۲۵,۰۲۸ ۱۱۰,۳۶۷,۱۴۳ ۱,۱۱۵,۴۴۸,۲۵۴,۸۵۷
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۰,۱۲۸ ۱۰,۱۰۷ ۰ ۶۸۸,۷۹۹ ۳۴۷,۴۹۷,۰۲۹ ۱۱,۹۰۱ ۲۴۵,۰۲۵,۰۲۸ ۱۱۰,۳۶۷,۱۴۳ ۱,۱۱۵,۴۴۵,۵۶۳,۵۴۲
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۰,۱۲۸ ۱۰,۱۰۷ ۰ ۶۱۴,۱۰۵ ۳۴۶,۸۰۸,۲۳۰ ۸۳,۶۹۵ ۲۴۵,۰۱۳,۱۲۷ ۱۰۹,۶۹۰,۲۴۵ ۱,۱۰۸,۵۸۷,۰۳۴,۱۲۶
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۰,۱۲۳ ۱۰,۱۰۲ ۰ ۳,۲۶۶,۷۸۳ ۳۴۶,۱۹۴,۱۲۵ ۶۰,۶۴۲ ۲۴۴,۹۲۹,۴۳۲ ۱۰۹,۱۵۹,۸۳۵ ۱,۱۰۲,۷۲۵,۲۴۳,۸۶۶
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۰,۱۲۶ ۱۰,۱۰۴ ۰ ۷۵۷,۸۱۳ ۳۴۲,۹۲۷,۳۴۲ ۵۳,۳۷۷ ۲۴۴,۸۶۸,۷۹۰ ۱۰۵,۹۵۳,۶۹۴ ۱,۰۷۰,۵۳۸,۴۹۲,۵۸۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۰,۱۲۱ ۱۰,۱۰۰ ۰ ۹۹۷,۱۲۷ ۳۴۲,۱۶۹,۵۲۹ ۴۳۳,۵۰۰ ۲۴۴,۸۱۵,۴۱۳ ۱۰۵,۲۴۹,۲۵۸ ۱,۰۶۳,۰۲۴,۸۱۷,۵۴۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۰,۱۲۴ ۱۰,۱۰۳ ۰ ۰ ۳۴۱,۱۷۲,۴۰۲ ۰ ۲۴۴,۳۸۱,۹۱۳ ۱۰۴,۶۸۵,۶۳۱ ۱,۰۵۷,۵۸۸,۳۴۲,۷۴۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱۰,۱۲۰ ۱۰,۰۹۸ ۱ ۰ ۳۴۱,۱۷۲,۴۰۲ ۰ ۲۴۴,۳۸۱,۹۱۳ ۱۰۴,۶۸۵,۶۳۱ ۱,۰۵۷,۱۱۹,۷۹۰,۹۲۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۰,۱۲۰ ۱۰,۰۹۸ ۱ ۶۰۱,۷۳۶ ۳۴۱,۱۷۲,۴۰۲ ۲۷,۲۰۹ ۲۴۴,۳۸۱,۹۱۳ ۱۰۴,۶۸۵,۶۳۱ ۱,۰۵۷,۱۲۳,۹۵۵,۹۷۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۰,۱۲۰ ۱۰,۰۹۸ ۱ ۹۸۰,۷۶۸ ۳۴۰,۵۷۰,۶۶۶ ۱۱۵,۴۳۰ ۲۴۴,۳۵۴,۷۰۴ ۱۰۴,۱۱۱,۱۰۴ ۱,۰۵۱,۳۱۳,۳۴۹,۱۲۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۰,۱۱۴ ۱۰,۰۹۲ ۲ ۹۸۷,۰۴۰ ۳۳۹,۵۸۹,۸۹۸ ۱۹۹,۵۹۱ ۲۴۴,۲۳۹,۲۷۴ ۱۰۳,۲۴۵,۷۶۶ ۱,۰۴۱,۹۹۲,۵۳۵,۲۴۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۰,۱۱۲ ۱۰,۰۹۱ ۱ ۴۸۳,۸۸۶ ۳۳۸,۶۰۲,۸۵۸ ۱۳۳,۲۵۰ ۲۴۴,۰۳۹,۶۸۳ ۱۰۲,۴۵۸,۳۱۷ ۱,۰۳۳,۸۵۷,۴۳۸,۷۸۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۰۷۸ ۲ ۱۱,۸۹۳,۱۲۸ ۳۳۸,۱۱۸,۹۷۲ ۱,۵۲۷,۴۴۴ ۲۴۳,۹۰۶,۴۳۳ ۱۰۲,۱۰۷,۶۸۱ ۱,۰۲۹,۰۴۳,۶۵۷,۸۴۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۰۷۶ ۲ ۰ ۳۲۶,۲۲۵,۸۴۴ ۰ ۲۴۲,۳۷۸,۹۸۹ ۹۱,۷۴۱,۹۹۷ ۹۲۴,۳۶۹,۶۶۹,۳۲۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱۰,۰۸۳ ۱۰,۰۶۱ ۲ ۰ ۳۲۶,۲۲۵,۸۴۴ ۰ ۲۴۲,۳۷۸,۹۸۹ ۹۱,۷۴۱,۹۹۷ ۹۲۳,۰۴۳,۷۹۳,۰۲۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱۰,۰۸۴ ۱۰,۰۶۲ ۱ ۳۱۹,۴۴۸ ۳۲۶,۲۲۵,۸۴۴ ۱۵۴,۱۲۲ ۲۴۲,۳۷۸,۹۸۹ ۹۱,۷۴۱,۹۹۷ ۹۲۳,۰۷۰,۶۹۲,۲۰۶