صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷۴,۱۴۹,۶۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۲۵,۸۵۰,۳۴۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۷۷۶,۸۹۹,۹۶۶,۴۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۶/۲۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱۰,۱۰۵ ۱۰,۰۹۵ ۱۰,۱۲۶ ۳۱ ۰ ۱,۵۸۱,۴۲۵,۹۵۰ ۰ ۱,۲۰۷,۲۷۶,۲۹۳ ۳۷۴,۱۴۹,۶۵۷ ۳,۷۷۶,۸۹۹,۹۶۶,۴۱۹
  ۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۰,۱۰۳ ۱۰,۰۹۳ ۱۰,۱۲۵ ۳۲ ۴,۸۶۹,۸۲۳ ۱,۵۸۱,۴۲۵,۹۵۰ ۵۵۳,۴۷۶ ۱,۲۰۷,۲۷۶,۲۹۳ ۳۷۴,۱۴۹,۶۵۷ ۳,۷۷۶,۲۱۴,۱۷۷,۰۲۹
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۰,۱۰۱ ۱۰,۰۹۱ ۱۰,۱۲۳ ۳۲ ۱,۹۰۸,۷۹۴ ۱,۵۷۶,۵۵۶,۱۲۷ ۱۲۷,۳۳۸ ۱,۲۰۶,۷۲۲,۸۱۷ ۳۶۹,۸۳۳,۳۱۰ ۳,۷۳۱,۹۲۴,۱۹۱,۴۷۴
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۰,۰۹۶ ۱۰,۰۸۶ ۱۰,۱۳۱ ۴۵ ۴,۲۲۷,۱۵۲ ۱,۵۷۴,۶۴۷,۳۳۳ ۷۲۳,۷۵۷ ۱,۲۰۶,۵۹۵,۴۷۹ ۳۶۸,۰۵۱,۸۵۴ ۳,۷۱۲,۱۰۷,۲۷۴,۱۷۲
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۰,۰۹۶ ۱۰,۰۸۶ ۱۰,۱۱۴ ۲۸ ۲,۱۳۱,۰۳۴ ۱,۵۷۰,۴۲۰,۱۸۱ ۵۰۷,۰۲۹ ۱,۲۰۵,۸۷۱,۷۲۲ ۳۶۴,۵۴۸,۴۵۹ ۳,۶۷۶,۷۹۹,۱۱۱,۴۷۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۰,۰۹۲ ۱۰,۰۸۱ ۱۰,۱۲۷ ۴۶ ۱,۶۶۸,۲۳۹ ۱,۵۶۸,۲۸۹,۱۴۷ ۱,۵۶۰,۰۰۴ ۱,۲۰۵,۳۶۴,۶۹۳ ۳۶۲,۹۲۴,۴۵۴ ۳,۶۵۸,۷۹۰,۴۲۱,۷۱۱
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۰,۰۹۲ ۱۰,۰۸۲ ۱۰,۱۰۲ ۲۰ ۰ ۱,۵۶۶,۶۲۰,۹۰۸ ۰ ۱,۲۰۳,۸۰۴,۶۸۹ ۳۶۲,۸۱۶,۲۱۹ ۳,۶۵۷,۸۴۴,۷۵۴,۴۹۴
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۱۰,۰۸۵ ۱۰,۰۷۵ ۱۰,۰۹۶ ۲۱ ۰ ۱,۵۶۶,۶۲۰,۹۰۸ ۰ ۱,۲۰۳,۸۰۴,۶۸۹ ۳۶۲,۸۱۶,۲۱۹ ۳,۶۵۵,۲۷۵,۷۳۸,۳۲۷
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۱۰,۰۸۳ ۱۰,۰۷۳ ۱۰,۰۹۴ ۲۱ ۱,۱۴۲,۹۳۳ ۱,۵۶۶,۶۲۰,۹۰۸ ۱۴,۹۲۸ ۱,۲۰۳,۸۰۴,۶۸۹ ۳۶۲,۸۱۶,۲۱۹ ۳,۶۵۴,۵۹۳,۴۰۸,۸۷۰
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱۰,۰۸۱ ۱۰,۰۷۱ ۱۰,۰۹۲ ۲۱ ۱,۳۴۲,۰۲۲ ۱,۵۶۵,۴۷۷,۹۷۵ ۱,۶۶۵,۹۷۳ ۱,۲۰۳,۷۸۹,۷۶۱ ۳۶۱,۶۸۸,۲۱۴ ۳,۶۴۲,۵۴۰,۲۶۵,۳۲۷
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱۰,۰۷۶ ۱۰,۰۶۵ ۱۰,۰۸۶ ۲۱ ۶۳۵,۲۵۶ ۱,۵۶۴,۱۳۵,۹۵۳ ۴۳۶,۴۴۴ ۱,۲۰۲,۱۲۳,۷۸۸ ۳۶۲,۰۱۲,۱۶۵ ۳,۶۴۳,۷۰۲,۸۲۳,۵۳۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱۰,۰۷۰ ۱۰,۰۶۰ ۱۰,۰۸۱ ۲۱ ۹,۸۲۹,۷۲۴ ۱,۵۶۳,۵۰۰,۶۹۷ ۲,۱۵۳,۹۱۸ ۱,۲۰۱,۶۸۷,۳۴۴ ۳۶۱,۸۱۳,۳۵۳ ۳,۶۳۹,۸۲۲,۸۹۵,۷۴۱
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۱۰,۰۶۸ ۱۰,۰۵۷ ۱۰,۰۸۶ ۲۹ ۱۸,۰۴۵,۷۳۶ ۱,۵۵۳,۶۷۰,۹۷۳ ۱۱,۰۸۳,۲۸۵ ۱,۱۹۹,۵۳۳,۴۲۶ ۳۵۴,۱۳۷,۵۴۷ ۳,۵۶۱,۶۷۷,۸۶۶,۱۵۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱۰,۰۵۸ ۱۰,۰۴۷ ۱۰,۰۸۲ ۳۵ ۰ ۱,۵۳۵,۶۲۵,۲۳۷ ۰ ۱,۱۸۸,۴۵۰,۱۴۱ ۳۴۷,۱۷۵,۰۹۶ ۳,۴۸۸,۰۶۸,۲۸۱,۶۱۳
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۱۰,۰۵۵ ۱۰,۰۴۶ ۱۰,۰۸۲ ۳۶ ۰ ۱,۵۳۵,۶۲۵,۲۳۷ ۰ ۱,۱۸۸,۴۵۰,۱۴۱ ۳۴۷,۱۷۵,۰۹۶ ۳,۴۸۷,۶۸۹,۹۸۶,۰۵۲
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۱۰,۰۵۳ ۱۰,۰۴۴ ۱۰,۰۸۰ ۳۶ ۱,۰۰۵,۸۲۶ ۱,۵۳۵,۶۲۵,۲۳۷ ۳,۲۱۰,۷۶۳ ۱,۱۸۸,۴۵۰,۱۴۱ ۳۴۷,۱۷۵,۰۹۶ ۳,۴۸۶,۹۷۴,۲۳۰,۲۸۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۰,۰۵۱ ۱۰,۰۴۲ ۱۰,۰۷۷ ۳۵ ۱,۶۱۶,۵۲۷ ۱,۵۳۴,۶۱۹,۴۱۱ ۸۷۲,۰۷۲ ۱,۱۸۵,۲۳۹,۳۷۸ ۳۴۹,۳۸۰,۰۳۳ ۳,۵۰۸,۳۹۲,۱۶۱,۵۰۸
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۱۰,۰۳۴ ۱۰,۰۲۵ ۱۰,۰۶۱ ۳۶ ۱,۱۵۹,۵۵۳ ۱,۵۳۳,۰۰۲,۸۸۴ ۱,۰۴۵,۳۹۵ ۱,۱۸۴,۳۶۷,۳۰۶ ۳۴۸,۶۳۵,۵۷۸ ۳,۴۹۵,۱۵۵,۱۲۰,۳۹۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۱۰,۰۳۴ ۱۰,۰۲۵ ۱۰,۰۶۶ ۴۱ ۶۷۳,۱۸۶ ۱,۵۳۱,۸۴۳,۳۳۱ ۱۳,۸۳۴,۲۵۴ ۱,۱۸۳,۳۲۱,۹۱۱ ۳۴۸,۵۲۱,۴۲۰ ۳,۴۹۴,۰۱۹,۷۹۳,۴۴۰
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۱۰,۰۳۲ ۱۰,۰۲۴ ۱۰,۰۵۷ ۳۳ ۳,۵۱۶,۴۸۹ ۱,۵۳۱,۱۷۰,۱۴۵ ۲۰,۴۷۰,۹۸۷ ۱,۱۶۹,۴۸۷,۶۵۷ ۳۶۱,۶۸۲,۴۸۸ ۳,۶۲۵,۳۲۴,۸۸۴,۸۸۸
  مشاهده همه