صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۸,۱۳۵,۲۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۰۱,۸۶۴,۷۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۹۸۹,۲۳۴,۲۴۴,۰۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۱/۰۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۱۰,۰۵۱ ۱۰,۰۴۰ ۹,۹۰۵ -۱۳۵ ۱,۵۸۶,۱۵۹ ۳,۱۲۰,۱۸۸,۳۴۹ ۱,۴۵۲,۸۱۳ ۲,۹۲۲,۰۵۳,۱۱۷ ۱۹۸,۱۳۵,۲۳۲ ۱,۹۸۹,۲۳۴,۲۴۴,۰۱۳
  ۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۱۰,۰۴۵ ۱۰,۰۳۴ ۹,۸۹۵ -۱۳۹ ۳,۴۱۰,۳۹۹ ۳,۱۱۸,۶۰۲,۱۹۰ ۱۰,۳۳۸,۴۳۴ ۲,۹۲۰,۶۰۰,۳۰۴ ۱۹۸,۰۰۱,۸۸۶ ۱,۹۸۶,۷۶۸,۰۲۸,۰۱۱
  ۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۱۰,۰۳۹ ۱۰,۰۲۸ ۹,۸۹۷ -۱۳۱ ۰ ۳,۱۱۵,۱۹۱,۷۹۱ ۰ ۲,۹۱۰,۲۶۱,۸۷۰ ۲۰۴,۹۲۹,۹۲۱ ۲,۰۵۵,۱۱۸,۶۴۰,۶۵۰
  ۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۱۰,۰۱۳ ۱۰,۰۰۲ ۹,۸۸۳ -۱۱۹ ۰ ۳,۱۱۵,۱۹۱,۷۹۱ ۰ ۲,۹۱۰,۲۶۱,۸۷۰ ۲۰۴,۹۲۹,۹۲۱ ۲,۰۴۹,۷۲۴,۸۱۲,۷۰۷
  ۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۱۰,۰۱۲ ۱۰,۰۰۱ ۹,۸۸۲ -۱۱۹ ۰ ۳,۱۱۵,۱۹۱,۷۹۱ ۰ ۲,۹۱۰,۲۶۱,۸۷۰ ۲۰۴,۹۲۹,۹۲۱ ۲,۰۴۹,۵۸۵,۸۶۷,۷۶۲
  ۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۱۰,۰۱۱ ۱۰,۰۰۱ ۹,۸۸۲ -۱۱۹ ۰ ۳,۱۱۵,۱۹۱,۷۹۱ ۰ ۲,۹۱۰,۲۶۱,۸۷۰ ۲۰۴,۹۲۹,۹۲۱ ۲,۰۴۹,۴۴۷,۰۳۴,۱۸۸
  ۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۱۰,۰۱۱ ۱۰,۰۰۰ ۹,۸۸۱ -۱۱۹ ۰ ۳,۱۱۵,۱۹۱,۷۹۱ ۰ ۲,۹۱۰,۲۶۱,۸۷۰ ۲۰۴,۹۲۹,۹۲۱ ۲,۰۴۹,۳۳۷,۲۰۴,۰۲۴
  ۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۰,۰۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۹,۸۸۱ -۱۱۹ ۱,۰۵۵,۸۷۹ ۳,۱۱۵,۱۹۱,۷۹۱ ۱۰۵,۲۲۶ ۲,۹۱۰,۲۶۱,۸۷۰ ۲۰۴,۹۲۹,۹۲۱ ۲,۰۴۹,۱۹۸,۶۶۳,۶۸۸
  ۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۰,۱۷۷ ۱۰,۱۶۷ ۱۰,۰۴۸ -۱۱۹ ۱,۰۵۵,۸۷۹ ۳,۱۱۵,۱۹۱,۷۹۱ ۱۰۵,۲۲۶ ۲,۹۱۰,۲۶۱,۸۷۰ ۲۰۴,۹۲۹,۹۲۱ ۲,۰۸۳,۴۲۱,۹۶۰,۴۹۵
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۱۰,۱۷۶ ۱۰,۱۶۶ ۱۰,۰۴۶ -۱۲۰ ۷۱۸,۶۰۱ ۳,۱۱۴,۱۳۵,۹۱۲ ۲۶,۹۶۹,۵۷۷ ۲,۹۱۰,۱۵۶,۶۴۴ ۲۰۳,۹۷۹,۲۶۸ ۲,۰۷۳,۶۲۰,۲۹۲,۶۳۲
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۱۰,۱۶۴ ۱۰,۱۵۴ ۱۰,۰۱۲ -۱۴۲ ۰ ۳,۱۱۳,۴۱۷,۳۱۱ ۰ ۲,۸۸۳,۱۸۷,۰۶۷ ۲۳۰,۲۳۰,۲۴۴ ۲,۳۳۷,۸۲۹,۳۵۱,۷۱۸
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۱۰,۱۴۸ ۱۰,۱۳۸ ۹,۹۹۰ -۱۴۸ ۰ ۳,۱۱۳,۴۱۷,۳۱۱ ۰ ۲,۸۸۳,۱۸۷,۰۶۷ ۲۳۰,۲۳۰,۲۴۴ ۲,۳۳۴,۱۶۷,۷۱۸,۲۷۱
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۱۰,۱۴۷ ۱۰,۱۳۸ ۹,۹۹۰ -۱۴۸ ۴,۶۳۸,۶۵۲ ۳,۱۱۳,۴۱۷,۳۱۱ ۲۲۰,۲۸۷ ۲,۸۸۳,۱۸۷,۰۶۷ ۲۳۰,۲۳۰,۲۴۴ ۲,۳۳۴,۰۳۴,۲۹۳,۴۲۷
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۰,۱۴۷ ۱۰,۱۳۷ ۹,۹۸۶ -۱۵۱ ۳۴۶,۲۴۰ ۳,۱۰۸,۷۷۸,۶۵۹ ۳,۴۹۴,۹۵۲ ۲,۸۸۲,۹۶۶,۷۸۰ ۲۲۵,۸۱۱,۸۷۹ ۲,۲۸۹,۰۶۶,۳۰۶,۹۵۶
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۱۰,۱۴۱ ۱۰,۱۳۱ ۹,۹۷۸ -۱۵۳ ۲۳۱,۵۲۸ ۳,۱۰۸,۴۳۲,۴۱۹ ۷۷۶,۹۹۸ ۲,۸۷۹,۴۷۱,۸۲۸ ۲۲۸,۹۶۰,۵۹۱ ۲,۳۱۹,۶۶۸,۸۸۷,۵۷۷
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۱۰,۱۳۵ ۱۰,۱۲۶ ۹,۹۷۶ -۱۵۰ ۴۳۵,۲۵۶ ۳,۱۰۸,۲۰۰,۸۹۱ ۱,۰۴۲,۵۹۴ ۲,۸۷۸,۶۹۴,۸۳۰ ۲۲۹,۵۰۶,۰۶۱ ۲,۳۲۳,۸۷۶,۶۳۲,۳۸۲
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۱۰,۱۲۹ ۱۰,۱۲۰ ۹,۹۵۷ -۱۶۳ ۵۸۸,۶۱۹ ۳,۱۰۷,۷۶۵,۶۳۵ ۳,۵۸۶,۱۸۳ ۲,۸۷۷,۶۵۲,۲۳۶ ۲۳۰,۱۱۳,۳۹۹ ۲,۳۲۸,۷۰۵,۴۰۶,۵۵۰
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۱۰,۱۲۳ ۱۰,۱۱۴ ۹,۹۴۳ -۱۷۱ ۰ ۳,۱۰۷,۱۷۷,۰۱۶ ۰ ۲,۸۷۴,۰۶۶,۰۵۳ ۲۳۳,۱۱۰,۹۶۳ ۲,۳۵۷,۷۰۲,۵۱۸,۸۹۶
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۱۰,۱۰۸ ۱۰,۰۹۹ ۹,۹۵۴ -۱۴۵ ۰ ۳,۱۰۷,۱۷۷,۰۱۶ ۰ ۲,۸۷۴,۰۶۶,۰۵۳ ۲۳۳,۱۱۰,۹۶۳ ۲,۳۵۴,۰۸۹,۳۵۵,۸۲۰
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۱۰,۱۰۷ ۱۰,۰۹۸ ۹,۹۵۴ -۱۴۴ ۰ ۳,۱۰۷,۱۷۷,۰۱۶ ۰ ۲,۸۷۴,۰۶۶,۰۵۳ ۲۳۳,۱۱۰,۹۶۳ ۲,۳۵۳,۹۵۵,۳۴۹,۶۷۵
  مشاهده همه