صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۴,۹۱۷,۶۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲۵,۰۸۲,۳۸۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۴۹,۲۱۰,۲۳۸,۹۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۹۷
تاریخ انتشار
1398/04/31
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۰,۱۷۳ ۱۰,۱۵۵ ۳- ۱۸۳,۸۷۷ ۲۹۳,۵۹۹,۵۰۳ ۳۹۱,۱۴۲ ۲۲۵,۸۲۶,۷۵۱ ۷۴,۹۱۷,۶۱۴ ۷۶۰,۸۲۲,۴۶۹,۰۹۳
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۰,۰۱۸ ۱۰,۰۰۰ ۳- ۱۸۳,۸۷۷ ۲۹۳,۵۹۹,۵۰۳ ۳۹۱,۱۴۲ ۲۲۵,۸۲۶,۷۵۱ ۷۴,۹۱۷,۶۱۴ ۷۴۹,۲۱۰,۲۳۸,۹۲۳
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۰,۱۶۶ ۱۰,۱۴۹ ۳- ۱۷۸,۰۲۹ ۲۹۳,۲۳۱,۷۴۹ ۷۰۸,۴۲۴ ۲۲۵,۰۴۴,۴۶۷ ۷۵,۱۲۴,۸۷۹ ۷۶۲,۴۰۸,۸۶۶,۹۱۵
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۰,۱۵۷ ۱۰,۱۴۰ ۳- ۰ ۲۹۳,۰۵۳,۷۲۰ ۸۹,۹۶۰ ۲۲۴,۳۳۶,۰۴۳ ۷۵,۶۵۵,۲۷۴ ۷۶۷,۱۲۹,۱۲۱,۷۷۱
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۰,۱۸۸ ۱۰,۱۷۱ ۲- ۰ ۲۹۳,۰۵۳,۷۲۰ ۰ ۲۲۴,۲۴۶,۰۸۳ ۷۵,۷۴۵,۲۳۴ ۷۷۰,۴۰۴,۴۶۱,۴۹۷
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۰,۱۸۸ ۱۰,۱۷۱ ۲- ۲۷۶,۰۵۹ ۲۹۳,۰۵۳,۷۲۰ ۰ ۲۲۴,۲۴۶,۰۸۳ ۷۵,۷۴۵,۲۳۴ ۷۷۰,۴۲۸,۵۶۰,۰۲۱
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۰,۱۸۹ ۱۰,۱۷۲ ۳- ۱۷۷,۶۲۲ ۲۹۲,۷۷۷,۶۶۱ ۷۹,۳۵۰ ۲۲۴,۲۴۶,۰۸۳ ۷۵,۴۶۹,۱۷۵ ۷۶۷,۶۳۹,۹۰۹,۸۰۱
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۰,۱۳۷ ۱۰,۱۲۰ ۲- ۲۸۷,۸۹۳ ۲۹۲,۶۰۰,۰۳۹ ۴۶,۸۳۲ ۲۲۴,۱۶۶,۷۳۳ ۷۵,۳۷۰,۹۰۳ ۷۶۲,۷۴۳,۱۳۱,۰۱۵
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۰,۱۴۶ ۱۰,۱۲۹ ۲- ۴۲۱,۳۸۷ ۲۹۲,۳۱۲,۱۴۶ ۳۳۲,۳۶۸ ۲۲۴,۱۱۹,۹۰۱ ۷۵,۱۲۹,۸۴۲ ۷۶۰,۹۸۲,۴۵۶,۵۲۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۰,۱۴۵ ۱۰,۱۲۸ ۲- ۱۵۳,۲۸۶ ۲۹۱,۸۹۰,۷۵۹ ۹۵,۲۲۴ ۲۲۳,۷۸۷,۵۳۳ ۷۵,۰۴۰,۸۲۳ ۷۶۰,۰۱۱,۴۸۹,۹۸۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۰,۱۴۶ ۱۰,۱۲۷ ۱- ۰ ۲۹۱,۷۳۷,۴۷۳ ۵,۷۹۳,۱۵۲ ۲۲۳,۶۹۲,۳۰۹ ۷۴,۹۸۲,۷۶۱ ۷۵۹,۳۷۵,۰۷۶,۴۶۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۰,۱۳۷ ۱۰,۱۲۰ ۱- ۰ ۲۹۱,۷۳۷,۴۷۳ ۰ ۲۱۷,۸۹۹,۱۵۷ ۸۰,۷۷۵,۹۱۳ ۸۱۷,۴۴۱,۱۹۹,۳۴۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۰,۱۳۷ ۱۰,۱۲۰ ۱- ۳۲,۷۷۵ ۲۹۱,۷۳۷,۴۷۳ ۰ ۲۱۷,۸۹۹,۱۵۷ ۸۰,۷۷۵,۹۱۳ ۸۱۷,۴۶۶,۷۵۵,۳۱۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۰,۱۳۸ ۱۰,۱۲۰ ۱- ۶۸,۸۶۰ ۲۹۱,۷۰۴,۶۹۸ ۱۸۵,۶۳۲ ۲۱۷,۸۹۹,۱۵۷ ۸۰,۷۴۳,۱۳۸ ۸۱۷,۱۶۰,۰۵۱,۸۹۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۰,۱۳۲ ۱۰,۱۱۵ ۲- ۴۶۲,۶۹۰ ۲۹۱,۶۳۵,۸۳۸ ۱۹۸,۱۸۲ ۲۱۷,۷۱۳,۵۲۵ ۸۰,۸۵۹,۹۱۰ ۸۱۷,۸۶۴,۰۳۲,۰۲۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۰,۱۲۸ ۱۰,۱۱۱ ۱- ۱۹۴,۳۳۲ ۲۹۱,۱۷۳,۱۴۸ ۹۷,۶۷۷ ۲۱۷,۵۱۵,۳۴۳ ۸۰,۵۹۵,۴۰۲ ۸۱۴,۸۷۹,۳۷۱,۹۴۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۰,۱۲۳ ۱۰,۱۰۷ ۱- ۲۸۷,۶۳۸ ۲۹۰,۹۷۸,۸۱۶ ۴۱۰,۳۵۳ ۲۱۷,۴۱۷,۶۶۶ ۸۰,۴۹۸,۷۴۷ ۸۱۳,۵۶۰,۸۰۸,۱۹۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۰,۱۲۲ ۱۰,۱۰۵ ۱- ۰ ۲۹۰,۶۹۱,۱۷۸ ۵۱۵,۱۷۸ ۲۱۷,۰۰۷,۳۱۳ ۸۰,۶۲۱,۴۶۲ ۸۱۴,۶۸۲,۸۲۴,۹۹۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۰,۱۱۱ ۱۰,۰۹۴ ۰ ۰ ۲۹۰,۶۹۱,۱۷۸ ۰ ۲۱۶,۴۹۲,۱۳۵ ۸۱,۱۳۶,۶۴۰ ۸۱۹,۰۲۸,۶۶۸,۷۳۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۰,۱۱۱ ۱۰,۰۹۵ ۱- ۵۶۲,۴۲۴ ۲۹۰,۶۹۱,۱۷۸ ۰ ۲۱۶,۴۹۲,۱۳۵ ۸۱,۱۳۶,۶۴۰ ۸۱۹,۰۵۳,۴۶۱,۴۰۴