صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۵,۵۸۴,۵۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰۴,۴۱۵,۴۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۹۸۱,۸۹۳,۸۸۱,۷۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۷/۱۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۱۰,۰۶۸ ۱۰,۰۵۳ ۱۰,۰۷۳ ۲۰ ۱,۱۶۸,۱۰۳ ۲,۸۳۰,۹۸۷,۱۹۰ ۳۱,۸۵۹,۲۰۶ ۲,۳۳۵,۴۰۲,۶۱۱ ۴۹۵,۵۸۴,۵۷۹ ۴,۹۸۱,۸۹۳,۸۸۱,۷۹۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۰,۰۶۳ ۱۰,۰۴۸ ۱۰,۰۵۸ ۱۰ ۸۸۹,۳۴۹ ۲,۸۲۹,۸۱۹,۰۸۷ ۲۲,۸۶۰,۴۷۶ ۲,۳۰۳,۵۴۳,۴۰۵ ۵۲۶,۲۷۵,۶۸۲ ۵,۲۸۷,۹۶۸,۷۵۳,۱۹۱
  ۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۰,۰۵۷ ۱۰,۰۴۳ ۱۰,۰۵۸ ۱۵ ۰ ۲,۸۲۸,۹۲۹,۷۳۸ ۰ ۲,۲۸۰,۶۸۲,۹۲۹ ۵۴۸,۲۴۶,۸۰۹ ۵,۵۰۶,۰۳۱,۹۱۴,۸۷۰
  ۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۱۰,۰۴۶ ۱۰,۰۳۲ ۱۰,۰۴۳ ۱۱ ۰ ۲,۸۲۸,۹۲۹,۷۳۸ ۰ ۲,۲۸۰,۶۸۲,۹۲۹ ۵۴۸,۲۴۶,۸۰۹ ۵,۵۰۰,۰۲۱,۳۵۹,۲۸۶
  ۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۱۰,۰۴۵ ۱۰,۰۳۰ ۱۰,۰۴۱ ۱۱ ۱,۲۰۱,۸۶۶ ۲,۸۲۸,۹۲۹,۷۳۸ ۱۳,۸۳۴,۰۴۰ ۲,۲۸۰,۶۸۲,۹۲۹ ۵۴۸,۲۴۶,۸۰۹ ۵,۴۹۹,۰۹۰,۶۰۴,۲۵۱
  ۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۱۰,۰۴۳ ۱۰,۰۲۹ ۱۰,۰۳۹ ۱۰ ۰ ۲,۸۲۷,۷۲۷,۸۷۲ ۰ ۲,۲۶۶,۸۴۸,۸۸۹ ۵۶۰,۸۷۸,۹۸۳ ۵,۶۲۴,۸۵۳,۱۲۴,۶۱۵
  ۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۱۰,۰۳۶ ۱۰,۰۲۲ ۱۰,۰۴۶ ۲۴ ۸۱۵,۰۴۶ ۲,۸۲۷,۷۲۷,۸۷۲ ۱,۵۶۴,۰۳۹ ۲,۲۶۶,۸۴۸,۸۸۹ ۵۶۰,۸۷۸,۹۸۳ ۵,۶۲۰,۹۲۷,۸۹۵,۶۰۳
  ۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۰,۰۳۴ ۱۰,۰۲۰ ۱۰,۰۴۴ ۲۴ ۰ ۲,۸۲۶,۹۱۲,۸۲۶ ۰ ۲,۲۶۵,۲۸۴,۸۵۰ ۵۶۱,۶۲۷,۹۷۶ ۵,۶۲۷,۵۱۲,۸۲۱,۳۱۲
  ۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۱۰,۰۲۶ ۱۰,۰۱۲ ۱۰,۰۵۳ ۴۱ ۱۹,۰۷۵,۳۵۱ ۲,۸۲۶,۹۱۲,۸۲۶ ۲,۷۲۳,۰۸۷ ۲,۲۶۵,۲۸۴,۸۵۰ ۵۶۱,۶۲۷,۹۷۶ ۵,۶۲۳,۰۳۶,۳۶۷,۲۶۲
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۱۰,۰۲۴ ۱۰,۰۱۰ ۱۰,۰۵۲ ۴۲ ۰ ۲,۸۰۷,۸۳۷,۴۷۵ ۰ ۲,۲۶۲,۵۶۱,۷۶۳ ۵۴۵,۲۷۵,۷۱۲ ۵,۴۵۸,۲۰۹,۶۲۲,۳۸۷
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۱۰,۰۱۶ ۱۰,۰۰۲ ۱۰,۰۵۰ ۴۸ ۰ ۲,۸۰۷,۸۳۷,۴۷۵ ۰ ۲,۲۶۲,۵۶۱,۷۶۳ ۵۴۵,۲۷۵,۷۱۲ ۵,۴۵۳,۸۵۰,۵۵۴,۴۵۷
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۱۰,۱۶۵ ۱۰,۱۵۱ ۱۰,۱۹۹ ۴۸ ۳۹۴,۹۶۲ ۲,۸۰۷,۸۳۷,۴۷۵ ۲۳۲,۹۷۸ ۲,۲۶۲,۵۶۱,۷۶۳ ۵۴۵,۲۷۵,۷۱۲ ۵,۵۳۵,۲۵۳,۲۵۱,۵۲۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۱۰,۰۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۴۸ ۴۸ ۳۹۴,۹۶۲ ۲,۸۰۷,۸۳۷,۴۷۵ ۲۳۲,۹۷۸ ۲,۲۶۲,۵۶۱,۷۶۳ ۵۴۵,۲۷۵,۷۱۲ ۵,۴۵۲,۹۱۶,۶۱۹,۰۱۲
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۱۰,۱۶۴ ۱۰,۱۵۰ ۱۰,۱۹۸ ۴۸ ۶۰۵,۳۹۷ ۲,۸۰۷,۴۴۲,۵۱۳ ۷۵۴,۰۱۷ ۲,۲۶۲,۳۲۸,۷۸۵ ۵۴۵,۱۱۳,۷۲۸ ۵,۵۳۳,۰۷۶,۸۱۲,۹۲۶
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۰,۱۵۸ ۱۰,۱۴۴ ۱۰,۱۹۰ ۴۶ ۲,۲۰۳,۹۶۶ ۲,۸۰۶,۸۳۷,۱۱۶ ۴,۱۹۹,۶۱۵ ۲,۲۶۱,۵۷۴,۷۶۸ ۵۴۵,۲۶۲,۳۴۸ ۵,۵۳۰,۹۶۳,۵۳۴,۹۸۸
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۱۰,۱۵۲ ۱۰,۱۳۹ ۱۰,۱۸۹ ۵۰ ۷۹۰,۸۹۹ ۲,۸۰۴,۶۳۳,۱۵۰ ۱,۰۱۰,۴۴۶ ۲,۲۵۷,۳۷۵,۱۵۳ ۵۴۷,۲۵۷,۹۹۷ ۵,۵۴۸,۵۶۴,۳۸۰,۹۲۰
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۰,۱۴۷ ۱۰,۱۳۳ ۱۰,۱۸۸ ۵۵ ۰ ۲,۸۰۳,۸۴۲,۲۵۱ ۰ ۲,۲۵۶,۳۶۴,۷۰۷ ۵۴۷,۴۷۷,۵۴۴ ۵,۵۴۷,۶۸۲,۷۱۳,۴۲۲
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۱۰,۱۳۴ ۱۰,۱۲۱ ۱۰,۱۸۱ ۶۰ ۰ ۲,۸۰۳,۸۴۲,۲۵۱ ۰ ۲,۲۵۶,۳۶۴,۷۰۷ ۵۴۷,۴۷۷,۵۴۴ ۵,۵۴۰,۸۰۰,۸۴۱,۸۵۴
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۱۰,۱۳۲ ۱۰,۱۱۹ ۱۰,۱۷۹ ۶۰ ۰ ۲,۸۰۳,۸۴۲,۲۵۱ ۰ ۲,۲۵۶,۳۶۴,۷۰۷ ۵۴۷,۴۷۷,۵۴۴ ۵,۵۳۹,۸۷۷,۱۴۵,۷۷۶
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۱۰,۱۳۱ ۱۰,۱۱۷ ۱۰,۱۷۸ ۶۱ ۳۱۸,۲۶۹ ۲,۸۰۳,۸۴۲,۲۵۱ ۸۰۴,۲۲۹ ۲,۲۵۶,۳۶۴,۷۰۷ ۵۴۷,۴۷۷,۵۴۴ ۵,۵۳۸,۹۷۴,۵۰۷,۴۹۴
  مشاهده همه