صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۲,۴۹۴,۶۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰۷,۵۰۵,۳۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۹۷۰,۳۳۴,۷۸۵,۵۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۰,۱۲۵ ۱۰,۱۱۶ ۱۰,۱۵۸ ۴۲ ۱۵,۸۵۸,۲۹۳ ۱,۶۰۳,۱۱۸,۴۲۹ ۵۰۵,۵۷۵ ۱,۲۱۰,۶۲۳,۷۹۸ ۳۹۲,۴۹۴,۶۳۱ ۳,۹۷۰,۳۳۴,۷۸۵,۵۳۶
  ۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۰,۱۱۹ ۱۰,۱۰۹ ۱۰,۱۲۱ ۱۲ ۳,۷۱۰,۶۶۵ ۱,۵۸۷,۲۶۰,۱۳۶ ۱,۷۳۴,۶۰۰ ۱,۲۱۰,۱۱۸,۲۲۳ ۳۷۷,۱۴۱,۹۱۳ ۳,۸۱۲,۳۹۸,۴۰۲,۱۹۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۰,۱۱۸ ۱۰,۱۰۸ ۱۰,۱۴۰ ۳۲ ۲,۱۲۳,۵۲۱ ۱,۵۸۳,۵۴۹,۴۷۱ ۱,۱۰۷,۳۳۰ ۱,۲۰۸,۳۸۳,۶۲۳ ۳۷۵,۱۶۵,۸۴۸ ۳,۷۹۲,۰۴۰,۸۸۱,۹۴۶
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۰,۱۱۱ ۱۰,۱۰۱ ۱۰,۱۳۴ ۳۳ ۰ ۱,۵۸۱,۴۲۵,۹۵۰ ۰ ۱,۲۰۷,۲۷۶,۲۹۳ ۳۷۴,۱۴۹,۶۵۷ ۳,۷۷۹,۴۵۵,۰۸۹,۴۴۱
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱۰,۱۰۵ ۱۰,۰۹۵ ۱۰,۱۲۶ ۳۱ ۰ ۱,۵۸۱,۴۲۵,۹۵۰ ۰ ۱,۲۰۷,۲۷۶,۲۹۳ ۳۷۴,۱۴۹,۶۵۷ ۳,۷۷۶,۸۹۹,۹۶۶,۴۱۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۰,۱۰۳ ۱۰,۰۹۳ ۱۰,۱۲۵ ۳۲ ۴,۸۶۹,۸۲۳ ۱,۵۸۱,۴۲۵,۹۵۰ ۵۵۳,۴۷۶ ۱,۲۰۷,۲۷۶,۲۹۳ ۳۷۴,۱۴۹,۶۵۷ ۳,۷۷۶,۲۱۴,۱۷۷,۰۲۹
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۰,۱۰۱ ۱۰,۰۹۱ ۱۰,۱۲۳ ۳۲ ۱,۹۰۸,۷۹۴ ۱,۵۷۶,۵۵۶,۱۲۷ ۱۲۷,۳۳۸ ۱,۲۰۶,۷۲۲,۸۱۷ ۳۶۹,۸۳۳,۳۱۰ ۳,۷۳۱,۹۲۴,۱۹۱,۴۷۴
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۰,۰۹۶ ۱۰,۰۸۶ ۱۰,۱۳۱ ۴۵ ۴,۲۲۷,۱۵۲ ۱,۵۷۴,۶۴۷,۳۳۳ ۷۲۳,۷۵۷ ۱,۲۰۶,۵۹۵,۴۷۹ ۳۶۸,۰۵۱,۸۵۴ ۳,۷۱۲,۱۰۷,۲۷۴,۱۷۲
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۰,۰۹۶ ۱۰,۰۸۶ ۱۰,۱۱۴ ۲۸ ۲,۱۳۱,۰۳۴ ۱,۵۷۰,۴۲۰,۱۸۱ ۵۰۷,۰۲۹ ۱,۲۰۵,۸۷۱,۷۲۲ ۳۶۴,۵۴۸,۴۵۹ ۳,۶۷۶,۷۹۹,۱۱۱,۴۷۹
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۰,۰۹۲ ۱۰,۰۸۱ ۱۰,۱۲۷ ۴۶ ۱,۶۶۸,۲۳۹ ۱,۵۶۸,۲۸۹,۱۴۷ ۱,۵۶۰,۰۰۴ ۱,۲۰۵,۳۶۴,۶۹۳ ۳۶۲,۹۲۴,۴۵۴ ۳,۶۵۸,۷۹۰,۴۲۱,۷۱۱
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۰,۰۹۲ ۱۰,۰۸۲ ۱۰,۱۰۲ ۲۰ ۰ ۱,۵۶۶,۶۲۰,۹۰۸ ۰ ۱,۲۰۳,۸۰۴,۶۸۹ ۳۶۲,۸۱۶,۲۱۹ ۳,۶۵۷,۸۴۴,۷۵۴,۴۹۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۱۰,۰۸۵ ۱۰,۰۷۵ ۱۰,۰۹۶ ۲۱ ۰ ۱,۵۶۶,۶۲۰,۹۰۸ ۰ ۱,۲۰۳,۸۰۴,۶۸۹ ۳۶۲,۸۱۶,۲۱۹ ۳,۶۵۵,۲۷۵,۷۳۸,۳۲۷
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۱۰,۰۸۳ ۱۰,۰۷۳ ۱۰,۰۹۴ ۲۱ ۱,۱۴۲,۹۳۳ ۱,۵۶۶,۶۲۰,۹۰۸ ۱۴,۹۲۸ ۱,۲۰۳,۸۰۴,۶۸۹ ۳۶۲,۸۱۶,۲۱۹ ۳,۶۵۴,۵۹۳,۴۰۸,۸۷۰
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱۰,۰۸۱ ۱۰,۰۷۱ ۱۰,۰۹۲ ۲۱ ۱,۳۴۲,۰۲۲ ۱,۵۶۵,۴۷۷,۹۷۵ ۱,۶۶۵,۹۷۳ ۱,۲۰۳,۷۸۹,۷۶۱ ۳۶۱,۶۸۸,۲۱۴ ۳,۶۴۲,۵۴۰,۲۶۵,۳۲۷
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱۰,۰۷۶ ۱۰,۰۶۵ ۱۰,۰۸۶ ۲۱ ۶۳۵,۲۵۶ ۱,۵۶۴,۱۳۵,۹۵۳ ۴۳۶,۴۴۴ ۱,۲۰۲,۱۲۳,۷۸۸ ۳۶۲,۰۱۲,۱۶۵ ۳,۶۴۳,۷۰۲,۸۲۳,۵۳۹
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱۰,۰۷۰ ۱۰,۰۶۰ ۱۰,۰۸۱ ۲۱ ۹,۸۲۹,۷۲۴ ۱,۵۶۳,۵۰۰,۶۹۷ ۲,۱۵۳,۹۱۸ ۱,۲۰۱,۶۸۷,۳۴۴ ۳۶۱,۸۱۳,۳۵۳ ۳,۶۳۹,۸۲۲,۸۹۵,۷۴۱
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۱۰,۰۶۸ ۱۰,۰۵۷ ۱۰,۰۸۶ ۲۹ ۱۸,۰۴۵,۷۳۶ ۱,۵۵۳,۶۷۰,۹۷۳ ۱۱,۰۸۳,۲۸۵ ۱,۱۹۹,۵۳۳,۴۲۶ ۳۵۴,۱۳۷,۵۴۷ ۳,۵۶۱,۶۷۷,۸۶۶,۱۵۸
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱۰,۰۵۸ ۱۰,۰۴۷ ۱۰,۰۸۲ ۳۵ ۰ ۱,۵۳۵,۶۲۵,۲۳۷ ۰ ۱,۱۸۸,۴۵۰,۱۴۱ ۳۴۷,۱۷۵,۰۹۶ ۳,۴۸۸,۰۶۸,۲۸۱,۶۱۳
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۱۰,۰۵۵ ۱۰,۰۴۶ ۱۰,۰۸۲ ۳۶ ۰ ۱,۵۳۵,۶۲۵,۲۳۷ ۰ ۱,۱۸۸,۴۵۰,۱۴۱ ۳۴۷,۱۷۵,۰۹۶ ۳,۴۸۷,۶۸۹,۹۸۶,۰۵۲
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۱۰,۰۵۳ ۱۰,۰۴۴ ۱۰,۰۸۰ ۳۶ ۱,۰۰۵,۸۲۶ ۱,۵۳۵,۶۲۵,۲۳۷ ۳,۲۱۰,۷۶۳ ۱,۱۸۸,۴۵۰,۱۴۱ ۳۴۷,۱۷۵,۰۹۶ ۳,۴۸۶,۹۷۴,۲۳۰,۲۸۷
  مشاهده همه