صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۱,۸۱۵,۹۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۱۸,۱۸۴,۰۶۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۲۴,۳۹۲,۸۸۷,۰۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۱۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۱۰,۰۸۰ ۱۰,۰۷۶ ۱۰,۳۷۵ ۲۹۹ ۰ ۳,۱۶۸,۹۰۳,۸۶۶ ۰ ۳,۰۸۷,۰۸۷,۹۲۷ ۸۱,۸۱۵,۹۳۹ ۸۲۴,۳۹۲,۸۸۷,۰۶۹
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۱۰,۰۷۵ ۱۰,۰۷۱ ۱۰,۳۷۰ ۲۹۹ ۲,۹۷۹ ۳,۱۶۸,۹۰۳,۸۶۶ ۵,۳۶۲ ۳,۰۸۷,۰۸۷,۹۲۷ ۸۱,۸۱۵,۹۳۹ ۸۲۳,۹۶۹,۸۱۷,۳۶۳
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۰,۰۷۰ ۱۰,۰۶۶ ۱۰,۳۶۴ ۲۹۸ ۹ ۳,۱۶۸,۹۰۰,۸۸۷ ۱۶۱,۵۰۷ ۳,۰۸۷,۰۸۲,۵۶۵ ۸۱,۸۱۸,۳۲۲ ۸۲۳,۵۷۱,۳۱۲,۲۰۶
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۰,۰۶۲ ۱۰,۰۵۹ ۱۰,۳۵۸ ۲۹۹ ۱۰۶,۶۳۴ ۳,۱۶۸,۹۰۰,۸۷۸ ۱۹۹,۲۳۶ ۳,۰۸۶,۹۲۱,۰۵۸ ۸۱,۹۷۹,۸۲۰ ۸۲۴,۵۹۵,۳۶۶,۶۹۵
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۰,۰۵۵ ۱۰,۰۵۱ ۱۰,۳۵۳ ۳۰۲ ۰ ۳,۱۶۸,۷۹۴,۲۴۴ ۰ ۳,۰۸۶,۷۲۱,۸۲۲ ۸۲,۰۷۲,۴۲۲ ۸۲۴,۹۲۴,۹۲۴,۶۹۸
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱۰,۰۴۶ ۱۰,۰۴۲ ۱۰,۳۴۸ ۳۰۶ ۱۱۱,۴۹۱ ۳,۱۶۸,۷۹۴,۲۴۴ ۴۱,۴۹۹ ۳,۰۸۶,۷۲۱,۸۲۲ ۸۲,۰۷۲,۴۲۲ ۸۲۴,۱۶۹,۸۶۹,۷۰۳
  ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۰,۰۴۱ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۳۴۳ ۳۰۶ ۰ ۳,۱۶۸,۶۸۲,۷۵۳ ۰ ۳,۰۸۶,۶۸۰,۳۲۳ ۸۲,۰۰۲,۴۳۰ ۸۲۳,۰۱۹,۹۸۹,۶۳۲
  ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۱۰,۰۲۸ ۱۰,۰۲۴ ۱۰,۳۳۸ ۳۱۴ ۰ ۳,۱۶۸,۶۸۲,۷۵۳ ۰ ۳,۰۸۶,۶۸۰,۳۲۳ ۸۲,۰۰۲,۴۳۰ ۸۲۲,۰۱۴,۳۶۱,۲۲۹
  ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱۰,۰۲۳ ۱۰,۰۱۹ ۱۰,۳۳۳ ۳۱۴ ۵۰,۶۳۴ ۳,۱۶۸,۶۸۲,۷۵۳ ۴,۵۳۳ ۳,۰۸۶,۶۸۰,۳۲۳ ۸۲,۰۰۲,۴۳۰ ۸۲۱,۶۱۷,۶۶۰,۶۵۴
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۰,۰۱۹ ۱۰,۰۱۵ ۱۰,۳۲۹ ۳۱۴ ۸۸۳,۱۳۴ ۳,۱۶۸,۶۳۲,۱۱۹ ۵۶,۹۹۹ ۳,۰۸۶,۶۷۵,۷۹۰ ۸۱,۹۵۶,۳۲۹ ۸۲۰,۷۵۹,۵۴۲,۹۷۶
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰,۰۱۱ ۱۰,۰۰۷ ۱۰,۳۱۹ ۳۱۲ ۴۶,۹۹۱ ۳,۱۶۷,۷۴۸,۹۸۵ ۶۷,۴۶۳ ۳,۰۸۶,۶۱۸,۷۹۱ ۸۱,۱۳۰,۱۹۴ ۸۱۱,۸۹۳,۸۲۶,۰۲۹
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۰,۰۰۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۳۱۴ ۳۱۴ ۱۳۷,۰۵۲ ۳,۱۶۷,۷۰۱,۹۹۴ ۵۶,۲۰۰ ۳,۰۸۶,۵۵۱,۳۲۸ ۸۱,۱۵۰,۶۶۶ ۸۱۱,۵۰۵,۳۴۸,۸۰۸
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۰,۲۲۲ ۱۰,۲۱۸ ۱۰,۵۳۲ ۳۱۴ ۱۳۷,۰۵۲ ۳,۱۶۷,۷۰۱,۹۹۴ ۵۶,۲۰۰ ۳,۰۸۶,۵۵۱,۳۲۸ ۸۱,۱۵۰,۶۶۶ ۸۲۹,۱۹۶,۱۹۳,۹۹۶
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۰,۲۱۵ ۱۰,۲۱۱ ۱۰,۵۲۰ ۳۰۹ ۱۵,۶۷۳ ۳,۱۶۷,۵۶۴,۹۴۲ ۲۳۵,۴۱۱ ۳,۰۸۶,۴۹۵,۱۲۸ ۸۱,۰۶۹,۸۱۴ ۸۲۷,۷۷۴,۸۱۹,۵۳۲
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۰,۲۰۸ ۱۰,۲۰۳ ۱۰,۵۱۲ ۳۰۹ ۰ ۳,۱۶۷,۵۴۹,۲۶۹ ۰ ۳,۰۸۶,۲۵۹,۷۱۷ ۸۱,۲۸۹,۵۵۲ ۸۲۹,۴۲۲,۰۸۴,۲۶۱
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱۰,۱۹۴ ۱۰,۱۸۹ ۱۰,۵۲۵ ۳۳۶ ۰ ۳,۱۶۷,۵۴۹,۲۶۹ ۰ ۳,۰۸۶,۲۵۹,۷۱۷ ۸۱,۲۸۹,۵۵۲ ۸۲۸,۲۶۴,۹۶۸,۹۸۴
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱۰,۱۹۰ ۱۰,۱۸۵ ۱۰,۵۲۱ ۳۳۶ ۹۸,۱۷۳ ۳,۱۶۷,۵۴۹,۲۶۹ ۶,۰۶۷ ۳,۰۸۶,۲۵۹,۷۱۷ ۸۱,۲۸۹,۵۵۲ ۸۲۷,۹۵۰,۲۴۲,۲۹۴
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۰,۱۸۶ ۱۰,۱۸۱ ۱۰,۵۱۷ ۳۳۶ ۹۷,۴۰۶ ۳,۱۶۷,۴۵۱,۰۹۶ ۱۳,۲۲۱ ۳,۰۸۶,۲۵۳,۶۵۰ ۸۱,۱۹۷,۴۴۶ ۸۲۶,۶۹۷,۶۸۰,۱۷۳
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱۰,۱۷۹ ۱۰,۱۷۴ ۱۰,۵۱۳ ۳۳۹ ۴۱۳,۳۷۹ ۳,۱۶۷,۳۵۳,۶۹۰ ۷۱۸,۹۵۹ ۳,۰۸۶,۲۴۰,۴۲۹ ۸۱,۱۱۳,۲۶۱ ۸۲۵,۲۴۷,۲۴۷,۹۱۲
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۱۰,۱۷۱ ۱۰,۱۶۷ ۱۰,۴۹۴ ۳۲۷ ۰ ۳,۱۶۶,۹۴۰,۳۱۱ ۰ ۳,۰۸۵,۵۲۱,۴۷۰ ۸۱,۴۱۸,۸۴۱ ۸۲۷,۷۶۰,۹۲۵,۸۲۴
  مشاهده همه