اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 98,637,392
تعداد واحدهای باقی مانده: 201,362,608
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 986,177,628,423
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,016
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,998
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,990
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : -ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/11/28
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/03 10,016 9,998 8- 1,779,470 258,792,222 1,667,374 158,127,252 98,637,392 986,177,628,423
  2 1398/02/02 10,014 9,996 8- 0 257,012,752 1,403,543 156,459,878 98,525,296 984,886,845,776
  3 1398/02/01 10,018 10,000 8- 414,765 257,012,752 0 155,056,335 99,928,839 999,295,631,494
  4 1398/01/31 10,193 10,175 7- 0 256,597,987 1,510,065 155,056,335 99,514,074 1,012,571,118,023
  5 1398/01/31 10,018 10,000 8- 0 256,597,987 1,510,065 155,056,335 99,514,074 995,156,155,073
  6 1398/01/30 10,179 10,161 8- 0 256,597,987 0 152,036,205 101,024,139 1,026,456,873,496
  7 1398/01/29 10,179 10,161 7- 125,823 256,597,987 0 152,036,205 101,024,139 1,026,473,748,187
  8 1398/01/28 10,179 10,161 7- 6,093 256,472,164 3,325,793 152,036,205 100,898,316 1,025,209,910,846
  9 1398/01/27 10,187 10,169 6- 79,429 256,466,071 478,955 148,710,412 104,218,016 1,059,817,721,086
  10 1398/01/26 10,209 10,191 6- 493,996 256,386,642 918,548 148,231,457 104,617,542 1,066,143,947,987
  11 1398/01/25 10,205 10,187 6- 307,841 255,892,646 946,675 147,312,909 105,042,094 1,070,065,514,484
  12 1398/01/24 10,202 10,184 6- 0 255,584,805 1,047,736 146,366,234 105,680,928 1,076,250,600,608
  13 1398/01/23 10,204 10,186 5- 0 255,584,805 0 145,318,498 106,728,664 1,087,158,573,695
  14 1398/01/22 10,204 10,186 5- 166,375 255,584,805 0 145,318,498 106,728,664 1,087,176,271,505
  15 1398/01/21 10,204 10,186 5- 83,350 255,418,430 64,811 145,318,498 106,562,289 1,085,496,304,596
  16 1398/01/20 10,191 10,173 5- 214,950 255,335,080 85,779 145,253,687 106,543,750 1,083,859,166,108
  17 1398/01/19 10,178 10,160 5- 946,430 255,120,130 630,058 145,167,908 106,414,579 1,081,163,387,326
  18 1398/01/18 10,171 10,153 5- 2,120,093 254,173,700 270,662 144,537,850 106,098,207 1,077,162,130,345
  19 1398/01/17 10,160 10,143 5- 0 252,053,607 5,645,733 144,267,188 104,248,776 1,057,361,714,969
  20 1398/01/16 10,145 10,127 3- 0 252,053,607 0 138,621,455 109,894,509 1,112,923,396,163