صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۵/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷۹,۸۰۹,۰۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۲۰,۱۹۰,۹۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۸۲۳,۹۴۱,۴۲۶,۲۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۵/۱۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۱۰,۰۷۶ ۱۰,۰۶۸ ۱۰,۱۰۴ ۳۶ ۱,۲۹۵,۵۸۵ ۱,۴۷۵,۸۵۵,۹۴۴ ۱,۷۸۸,۵۳۴ ۱,۰۹۶,۰۴۶,۹۴۳ ۳۷۹,۸۰۹,۰۰۱ ۳,۸۲۳,۹۴۱,۴۲۶,۲۱۰
  ۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۱۰,۰۷۳ ۱۰,۰۶۵ ۱۰,۱۰۰ ۳۵ ۳,۵۳۴,۵۲۱ ۱,۴۷۴,۵۶۰,۳۵۹ ۷,۶۰۳,۱۷۴ ۱,۰۹۴,۲۵۸,۴۰۹ ۳۸۰,۳۰۱,۹۵۰ ۳,۸۲۷,۶۱۱,۷۵۴,۳۳۶
  ۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۰,۰۶۶ ۱۰,۰۵۸ ۱۰,۰۸۲ ۲۴ ۳,۸۸۲,۸۰۰ ۱,۴۷۱,۰۲۵,۸۳۸ ۴,۷۰۳,۸۴۰ ۱,۰۸۶,۶۵۵,۲۳۵ ۳۸۴,۳۷۰,۶۰۳ ۳,۸۶۶,۰۹۳,۱۴۹,۴۹۵
  ۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۰,۰۶۰ ۱۰,۰۵۲ ۱۰,۰۷۶ ۲۴ ۰ ۱,۴۶۷,۱۴۳,۰۳۸ ۰ ۱,۰۸۱,۹۵۱,۳۹۵ ۳۸۵,۱۹۱,۶۴۳ ۳,۸۷۲,۰۱۶,۹۰۲,۶۳۸
  ۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۱۰,۰۵۴ ۱۰,۰۴۶ ۱۰,۰۸۴ ۳۸ ۰ ۱,۴۶۷,۱۴۳,۰۳۸ ۰ ۱,۰۸۱,۹۵۱,۳۹۵ ۳۸۵,۱۹۱,۶۴۳ ۳,۸۶۹,۷۱۷,۸۱۱,۸۱۵
  ۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۱۰,۰۵۲ ۱۰,۰۴۴ ۱۰,۰۸۲ ۳۸ ۴,۵۳۹,۳۲۹ ۱,۴۶۷,۱۴۳,۰۳۸ ۵۰۳,۰۷۱ ۱,۰۸۱,۹۵۱,۳۹۵ ۳۸۵,۱۹۱,۶۴۳ ۳,۸۶۹,۰۰۷,۵۲۵,۹۴۵
  ۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۰,۰۵۰ ۱۰,۰۴۲ ۱۰,۰۸۱ ۳۹ ۳,۱۲۷,۴۲۳ ۱,۴۶۲,۶۰۳,۷۰۹ ۴۶۹,۴۹۵ ۱,۰۸۱,۴۴۸,۳۲۴ ۳۸۱,۱۵۵,۳۸۵ ۳,۸۲۷,۷۲۱,۸۵۳,۲۸۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۰,۰۳۳ ۱۰,۰۲۶ ۱۰,۰۶۹ ۴۳ ۳,۰۹۳,۱۹۸ ۱,۴۵۹,۴۷۶,۲۸۶ ۶,۵۵۵,۵۹۴ ۱,۰۸۰,۹۷۸,۸۲۹ ۳۷۸,۴۹۷,۴۵۷ ۳,۷۹۴,۷۱۲,۵۹۴,۳۹۹
  ۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۰,۰۳۱ ۱۰,۰۲۳ ۱۰,۰۶۷ ۴۴ ۱,۲۰۴,۶۹۳ ۱,۴۵۶,۳۸۳,۰۸۸ ۶۶۹,۴۳۹ ۱,۰۷۴,۴۲۳,۲۳۵ ۳۸۱,۹۵۹,۸۵۳ ۳,۸۲۸,۵۳۶,۲۰۸,۲۸۲
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۰,۰۱۴ ۱۰,۰۰۶ ۱۰,۰۵۶ ۵۰ ۵,۰۶۴,۷۱۵ ۱,۴۵۵,۱۷۸,۳۹۵ ۱,۲۸۸,۶۱۱ ۱,۰۷۳,۷۵۳,۷۹۶ ۳۸۱,۴۲۴,۵۹۹ ۳,۸۱۶,۶۹۴,۴۲۴,۳۷۴
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۰,۰۱۲ ۱۰,۰۰۴ ۱۰,۰۵۴ ۵۰ ۰ ۱,۴۵۰,۱۱۳,۶۸۰ ۰ ۱,۰۷۲,۴۶۵,۱۸۵ ۳۷۷,۶۴۸,۴۹۵ ۳,۷۷۸,۱۲۴,۸۲۳,۴۱۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱۰,۰۱۰ ۱۰,۰۰۲ ۱۰,۰۵۲ ۵۰ ۰ ۱,۴۵۰,۱۱۳,۶۸۰ ۰ ۱,۰۷۲,۴۶۵,۱۸۵ ۳۷۷,۶۴۸,۴۹۵ ۳,۷۷۷,۳۳۰,۵۵۴,۴۰۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱۰,۱۶۵ ۱۰,۱۵۷ ۱۰,۲۰۷ ۵۰ ۰ ۱,۴۵۰,۱۱۳,۶۸۰ ۰ ۱,۰۷۲,۴۶۵,۱۸۵ ۳۷۷,۶۴۸,۴۹۵ ۳,۸۳۵,۹۰۷,۳۳۶,۳۹۶
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱۰,۰۰۸ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۵۰ ۵۰ ۰ ۱,۴۵۰,۱۱۳,۶۸۰ ۰ ۱,۰۷۲,۴۶۵,۱۸۵ ۳۷۷,۶۴۸,۴۹۵ ۳,۷۷۶,۶۱۶,۵۲۲,۶۸۱
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱۰,۱۶۳ ۱۰,۱۵۵ ۱۰,۲۰۵ ۵۰ ۵۳۱,۳۹۳ ۱,۴۵۰,۱۱۳,۶۸۰ ۱۳۹,۵۳۶ ۱,۰۷۲,۴۶۵,۱۸۵ ۳۷۷,۶۴۸,۴۹۵ ۳,۸۳۵,۱۹۴,۰۴۶,۴۹۳
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۰,۱۶۱ ۱۰,۱۵۴ ۱۰,۲۰۴ ۵۰ ۱,۹۵۵,۰۹۳ ۱,۴۴۹,۵۸۲,۲۸۷ ۳۹۳,۲۹۸ ۱,۰۷۲,۳۲۵,۶۴۹ ۳۷۷,۲۵۶,۶۳۸ ۳,۸۳۰,۴۹۸,۸۸۷,۳۱۶
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۰,۱۵۹ ۱۰,۱۵۲ ۱۰,۲۰۲ ۵۰ ۳,۴۱۷,۷۳۲ ۱,۴۴۷,۶۲۷,۱۹۴ ۱,۲۳۲,۱۰۷ ۱,۰۷۱,۹۳۲,۳۵۱ ۳۷۵,۶۹۴,۸۴۳ ۳,۸۱۳,۸۹۷,۷۰۸,۶۴۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۰,۱۵۲ ۱۰,۱۴۴ ۱۰,۱۶۴ ۲۰ ۳,۵۷۳,۵۴۴ ۱,۴۴۴,۲۰۹,۴۶۲ ۸۲۰,۲۵۴ ۱,۰۷۰,۷۰۰,۲۴۴ ۳۷۳,۵۰۹,۲۱۸ ۳,۷۸۸,۹۵۵,۹۹۸,۹۴۳
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱۰,۱۴۶ ۱۰,۱۳۸ ۱۰,۱۷۳ ۳۵ ۰ ۱,۴۴۰,۶۳۵,۹۱۸ ۰ ۱,۰۶۹,۸۷۹,۹۹۰ ۳۷۰,۷۵۵,۹۲۸ ۳,۷۵۸,۶۳۵,۴۵۷,۵۴۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۱۰,۱۳۳ ۱۰,۱۲۵ ۱۰,۱۸۶ ۶۱ ۰ ۱,۴۴۰,۶۳۵,۹۱۸ ۰ ۱,۰۶۹,۸۷۹,۹۹۰ ۳۷۰,۷۵۵,۹۲۸ ۳,۷۵۳,۹۶۲,۲۴۷,۵۷۹
  مشاهده همه