صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸,۵۲۰,۱۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۰۱,۴۷۹,۸۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۰۲,۵۴۰,۶۴۳,۷۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۰,۱۷۹ ۱۰,۱۷۶ ۱۰,۲۸۰ ۱۰۴ ۰ ۳,۲۱۰,۹۶۰,۵۷۶ ۰ ۳,۱۱۲,۴۴۰,۴۶۶ ۹۸,۵۲۰,۱۱۰ ۱,۰۰۲,۵۴۰,۶۴۳,۷۶۴
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۰,۱۶۷ ۱۰,۱۶۴ ۱۰,۲۷۳ ۱۰۹ ۰ ۳,۲۱۰,۹۶۰,۵۷۶ ۰ ۳,۱۱۲,۴۴۰,۴۶۶ ۹۸,۵۲۰,۱۱۰ ۱,۰۰۱,۳۷۸,۴۷۳,۳۹۷
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱۰,۱۶۲ ۱۰,۱۵۹ ۱۰,۲۶۷ ۱۰۸ ۳۳,۴۷۶ ۳,۲۱۰,۹۶۰,۵۷۶ ۳۱,۲۶۸ ۳,۱۱۲,۴۴۰,۴۶۶ ۹۸,۵۲۰,۱۱۰ ۱,۰۰۰,۸۱۹,۷۵۴,۰۵۸
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۰,۱۵۶ ۱۰,۱۵۳ ۱۰,۲۶۱ ۱۰۸ ۷۱۰,۴۸۲ ۳,۲۱۰,۹۲۷,۱۰۰ ۵۳,۵۹۵ ۳,۱۱۲,۴۰۹,۱۹۸ ۹۸,۵۱۷,۹۰۲ ۱,۰۰۰,۲۳۹,۲۲۷,۷۳۰
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۰,۱۴۸ ۱۰,۱۴۵ ۱۰,۲۵۶ ۱۱۱ ۳,۹۴۴ ۳,۲۱۰,۲۱۶,۶۱۸ ۲۰,۴۹۱ ۳,۱۱۲,۳۵۵,۶۰۳ ۹۷,۸۶۱,۰۱۵ ۹۹۲,۸۱۶,۶۴۹,۹۹۴
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۰,۱۴۱ ۱۰,۱۳۷ ۱۰,۲۵۰ ۱۱۳ ۱,۳۳۴,۲۵۳ ۳,۲۱۰,۲۱۲,۶۷۴ ۵۶۳,۴۸۴ ۳,۱۱۲,۳۳۵,۱۱۲ ۹۷,۸۷۷,۵۶۲ ۹۹۲,۲۳۱,۵۲۴,۹۲۴
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۰,۱۳۳ ۱۰,۱۳۰ ۱۰,۲۴۶ ۱۱۶ ۱۰۱,۶۷۷ ۳,۲۰۸,۸۷۸,۴۲۱ ۸,۱۱۳,۴۰۸ ۳,۱۱۱,۷۷۱,۶۲۸ ۹۷,۱۰۶,۷۹۳ ۹۸۳,۶۷۱,۴۱۱,۷۶۰
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱۰,۱۲۵ ۱۰,۱۲۲ ۱۰,۲۳۱ ۱۰۹ ۰ ۳,۲۰۸,۷۷۶,۷۴۴ ۰ ۳,۱۰۳,۶۵۸,۲۲۰ ۱۰۵,۱۱۸,۵۲۴ ۱,۰۶۴,۰۲۱,۰۵۴,۶۸۳
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱۰,۱۱۳ ۱۰,۱۱۰ ۱۰,۲۵۲ ۱۴۲ ۰ ۳,۲۰۸,۷۷۶,۷۴۴ ۰ ۳,۱۰۳,۶۵۸,۲۲۰ ۱۰۵,۱۱۸,۵۲۴ ۱,۰۶۲,۷۹۸,۹۵۶,۱۰۱
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱۰,۱۰۸ ۱۰,۱۰۵ ۱۰,۲۴۶ ۱۴۱ ۱,۶۸۶,۵۹۵ ۳,۲۰۸,۷۷۶,۷۴۴ ۷۵,۳۵۱ ۳,۱۰۳,۶۵۸,۲۲۰ ۱۰۵,۱۱۸,۵۲۴ ۱,۰۶۲,۲۰۴,۵۱۲,۵۵۵
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۰,۱۰۲ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۲۴۳ ۱۴۴ ۱,۰۳۳,۴۸۳ ۳,۲۰۷,۰۹۰,۱۴۹ ۳,۶۷۹ ۳,۱۰۳,۵۸۲,۸۶۹ ۱۰۳,۵۰۷,۲۸۰ ۱,۰۴۵,۳۳۰,۲۸۱,۸۲۹
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱۰,۰۹۴ ۱۰,۰۹۱ ۱۰,۲۴۰ ۱۴۹ ۴۰۱,۶۱۵ ۳,۲۰۶,۰۵۶,۶۶۶ ۰ ۳,۱۰۳,۵۷۹,۱۹۰ ۱۰۲,۴۷۷,۴۷۶ ۱,۰۳۴,۱۴۵,۵۴۰,۴۱۳
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۰,۰۸۷ ۱۰,۰۸۴ ۱۰,۲۳۵ ۱۵۱ ۲۴۳ ۳,۲۰۵,۶۵۵,۰۵۱ ۳۴۳,۲۳۸ ۳,۱۰۳,۵۷۹,۱۹۰ ۱۰۲,۰۷۵,۸۶۱ ۱,۰۲۹,۳۱۱,۶۵۳,۳۰۴
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۱۰,۰۷۹ ۱۰,۰۷۶ ۱۰,۲۰۲ ۱۲۶ ۲۶۸,۲۴۲ ۳,۲۰۵,۶۵۴,۸۰۸ ۴۳۹,۱۲۲ ۳,۱۰۳,۲۳۵,۹۵۲ ۱۰۲,۴۱۸,۸۵۶ ۱,۰۳۱,۹۸۷,۲۱۵,۵۶۸
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱۰,۰۷۱ ۱۰,۰۶۹ ۱۰,۱۹۶ ۱۲۷ ۰ ۳,۲۰۵,۳۸۶,۵۶۶ ۰ ۳,۱۰۲,۷۹۶,۸۳۰ ۱۰۲,۵۸۹,۷۳۶ ۱,۰۳۲,۹۲۵,۰۹۲,۹۱۷
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۱۰,۰۶۰ ۱۰,۰۵۷ ۱۰,۱۸۸ ۱۳۱ ۰ ۳,۲۰۵,۳۸۶,۵۶۶ ۰ ۳,۱۰۲,۷۹۶,۸۳۰ ۱۰۲,۵۸۹,۷۳۶ ۱,۰۳۱,۷۴۰,۳۹۳,۵۷۰
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۱۰,۰۵۴ ۱۰,۰۵۱ ۱۰,۱۸۲ ۱۳۱ ۸۰۴,۵۵۴ ۳,۲۰۵,۳۸۶,۵۶۶ ۱۷,۰۶۱ ۳,۱۰۲,۷۹۶,۸۳۰ ۱۰۲,۵۸۹,۷۳۶ ۱,۰۳۱,۱۶۲,۶۵۵,۵۷۴
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۱۰,۰۴۹ ۱۰,۰۴۶ ۱۰,۱۷۸ ۱۳۲ ۰ ۳,۲۰۴,۵۸۲,۰۱۲ ۰ ۳,۱۰۲,۷۷۹,۷۶۹ ۱۰۱,۸۰۲,۲۴۳ ۱,۰۲۲,۶۶۶,۳۷۲,۳۳۷
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ۱۰,۰۳۹ ۱۰,۰۳۶ ۱۰,۱۷۳ ۱۳۷ ۱۱۶,۲۳۹ ۳,۲۰۴,۵۸۲,۰۱۲ ۱۹۷ ۳,۱۰۲,۷۷۹,۷۶۹ ۱۰۱,۸۰۲,۲۴۳ ۱,۰۲۱,۶۸۹,۱۳۷,۶۰۰
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۱۰,۰۳۳ ۱۰,۰۳۰ ۱۰,۱۶۷ ۱۳۷ ۳۸۷,۷۸۹ ۳,۲۰۴,۴۶۵,۷۷۳ ۳,۴۵۹ ۳,۱۰۲,۷۷۹,۵۷۲ ۱۰۱,۶۸۶,۲۰۱ ۱,۰۱۹,۹۵۲,۰۲۱,۶۳۵
  مشاهده همه