صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۱,۱۸۵,۳۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۸,۸۱۴,۶۶۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۲۵,۳۱۵,۴۰۳,۷۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۰,۱۲۳ ۱۰,۱۰۳ ۷- ۱۱۴,۶۵۶ ۳۷۵,۵۴۲,۱۱۸ ۱۵۳,۹۵۲ ۲۵۱,۴۵۳,۴۵۵ ۱۳۱,۱۸۵,۳۳۳ ۱,۳۲۵,۳۱۵,۴۰۳,۷۶۶
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۰,۱۱۵ ۱۰,۰۹۲ ۷- ۲,۴۱۱,۹۰۶ ۳۷۵,۴۲۷,۴۶۲ ۲,۹۳۲,۱۳۲ ۲۵۱,۲۹۹,۵۰۳ ۱۳۱,۲۲۴,۶۲۹ ۱,۳۲۴,۲۸۷,۱۵۰,۶۷۰
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۰,۱۱۴ ۱۰,۰۹۱ ۷- ۰ ۳۷۳,۰۱۵,۵۵۶ ۰ ۲۴۸,۳۶۷,۳۷۱ ۱۳۱,۷۴۴,۸۵۵ ۱,۳۲۹,۴۳۲,۰۷۵,۱۳۸
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۰,۰۷۳ ۱۰,۰۵۴ ۳۱ ۰ ۳۷۳,۰۱۵,۵۵۶ ۰ ۲۴۸,۳۶۷,۳۷۱ ۱۳۱,۷۴۴,۸۵۵ ۱,۳۲۴,۵۸۷,۸۰۰,۱۴۸
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۰,۰۷۳ ۱۰,۰۵۴ ۳۱ ۰ ۳۷۳,۰۱۵,۵۵۶ ۰ ۲۴۸,۳۶۷,۳۷۱ ۱۳۱,۷۴۴,۸۵۵ ۱,۳۲۴,۵۸۶,۸۰۲,۲۸۹
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۰,۰۷۳ ۱۰,۰۵۴ ۳۱ ۳,۷۴۶,۷۱۰ ۳۷۳,۰۱۵,۵۵۶ ۱۵۰,۶۷۴ ۲۴۸,۳۶۷,۳۷۱ ۱۳۱,۷۴۴,۸۵۵ ۱,۳۲۴,۵۸۵,۸۵۱,۵۱۸
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۰,۰۷۳ ۱۰,۰۵۴ ۳۲ ۲,۰۳۷,۴۴۴ ۳۶۹,۲۶۸,۸۴۶ ۱۴۵,۸۴۰ ۲۴۸,۲۱۶,۶۹۷ ۱۲۸,۱۴۸,۸۱۹ ۱,۲۸۸,۳۵۹,۱۷۳,۷۲۷
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۰,۰۶۴ ۱۰,۰۴۴ ۳۴ ۴۸۹,۰۷۵ ۳۶۷,۲۳۱,۴۰۲ ۷۴,۹۹۵ ۲۴۸,۰۷۰,۸۵۷ ۱۲۶,۲۵۷,۲۱۵ ۱,۲۶۸,۱۷۳,۸۴۷,۰۳۰
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۰,۰۶۴ ۱۰,۰۴۴ ۳۹ ۵۰۶,۶۰۶ ۳۶۶,۷۴۲,۳۲۷ ۴۸۸,۶۷۷ ۲۴۷,۹۹۵,۸۶۲ ۱۲۵,۸۴۳,۱۳۵ ۱,۲۶۳,۹۶۴,۵۸۹,۶۸۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۰,۰۶۱ ۱۰,۰۴۲ ۴۰ ۰ ۳۶۶,۲۳۵,۷۲۱ ۰ ۲۴۷,۵۰۷,۱۸۵ ۱۲۵,۸۲۵,۲۰۶ ۱,۲۶۳,۴۷۸,۵۳۸,۰۰۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۰,۰۵۵ ۱۰,۰۳۵ ۸ ۰ ۳۶۶,۲۳۵,۷۲۱ ۰ ۲۴۷,۵۰۷,۱۸۵ ۱۲۵,۸۲۵,۲۰۶ ۱,۲۶۲,۶۴۰,۸۵۵,۶۴۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۰,۰۵۵ ۱۰,۰۳۵ ۸ ۳۷۷,۳۸۲ ۳۶۶,۲۳۵,۷۲۱ ۴۷۹,۶۹۳ ۲۴۷,۵۰۷,۱۸۵ ۱۲۵,۸۲۵,۲۰۶ ۱,۲۶۲,۶۳۹,۵۵۴,۰۶۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۰,۰۵۵ ۱۰,۰۳۵ ۷ ۰ ۳۶۵,۸۵۸,۳۳۹ ۰ ۲۴۷,۰۲۷,۴۹۲ ۱۲۵,۹۲۷,۵۱۷ ۱,۲۶۳,۶۵۷,۴۴۲,۱۸۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱۰,۰۴۱ ۱۰,۰۲۲ ۸ ۵۵۳,۴۶۸ ۳۶۵,۸۵۸,۳۳۹ ۱۹۹,۶۴۶ ۲۴۷,۰۲۷,۴۹۲ ۱۲۵,۹۲۷,۵۱۷ ۱,۲۶۱,۹۹۶,۱۴۲,۶۷۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۰,۰۴۱ ۱۰,۰۲۲ ۸ ۰ ۳۶۵,۳۰۴,۸۷۱ ۰ ۲۴۶,۸۲۷,۸۴۶ ۱۲۵,۵۷۳,۶۹۵ ۱,۲۵۸,۴۳۸,۳۸۸,۶۵۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۰,۰۲۹ ۱۰,۰۰۹ ۱۷ ۸۲۴,۸۰۳ ۳۶۵,۳۰۴,۸۷۱ ۲۵۹,۴۸۶ ۲۴۶,۸۲۷,۸۴۶ ۱۲۵,۵۷۳,۶۹۵ ۱,۲۵۶,۸۷۹,۲۲۰,۳۶۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۰,۰۲۹ ۱۰,۰۰۹ ۱۷ ۰ ۳۶۴,۴۸۰,۰۶۸ ۰ ۲۴۶,۵۶۸,۳۶۰ ۱۲۵,۰۰۸,۳۷۸ ۱,۲۵۱,۲۰۳,۲۶۵,۱۰۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱۰,۰۲۴ ۱۰,۰۰۵ ۱۶ ۰ ۳۶۴,۴۸۰,۰۶۸ ۰ ۲۴۶,۵۶۸,۳۶۰ ۱۲۵,۰۰۸,۳۷۸ ۱,۲۵۰,۶۵۰,۹۰۹,۲۴۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۰,۰۲۴ ۱۰,۰۰۵ ۱۶ ۷,۴۷۳,۷۵۷ ۳۶۴,۴۸۰,۰۶۸ ۱۹۰,۷۱۶ ۲۴۶,۵۶۸,۳۶۰ ۱۲۵,۰۰۸,۳۷۸ ۱,۲۵۰,۶۴۹,۷۸۵,۸۲۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۰,۰۲۴ ۱۰,۰۰۳ ۱۷ ۱,۶۵۶,۷۱۴ ۳۵۷,۰۰۶,۳۱۱ ۱۱۳,۰۴۲ ۲۴۶,۳۷۷,۶۴۴ ۱۱۷,۷۲۵,۳۳۷ ۱,۱۷۷,۶۴۰,۳۲۵,۴۵۵