صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۷/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۷,۱۱۶,۵۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۱۲,۸۸۳,۴۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۷۴,۰۴۳,۴۲۵,۴۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۰۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۳۳ ۱۰,۴۹۰ ۴۵۷ ۰ ۳,۱۵۶,۹۳۳,۰۳۸ ۵۲۰,۴۴۲ ۳,۰۶۹,۸۱۶,۴۹۴ ۸۷,۱۱۶,۵۴۴ ۸۷۴,۰۴۳,۴۲۵,۴۴۸
  ۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱۰,۰۲۸ ۱۰,۰۲۵ ۱۰,۴۵۶ ۴۳۱ ۰ ۳,۱۵۶,۹۳۳,۰۳۸ ۰ ۳,۰۶۹,۲۹۶,۰۵۲ ۸۷,۶۳۶,۹۸۶ ۸۷۸,۵۴۰,۴۴۴,۶۵۲
  ۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۱۰,۰۱۴ ۱۰,۰۱۰ ۱۰,۴۵۰ ۴۴۰ ۱,۱۱۲,۴۸۵ ۳,۱۵۶,۹۳۳,۰۳۸ ۱,۲۵۳,۰۱۰ ۳,۰۶۹,۲۹۶,۰۵۲ ۸۷,۶۳۶,۹۸۶ ۸۷۷,۲۷۱,۵۳۷,۵۰۵
  ۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱۰,۰۱۲ ۱۰,۰۰۸ ۱۰,۴۴۷ ۴۳۹ ۰ ۳,۱۵۵,۸۲۰,۵۵۳ ۰ ۳,۰۶۸,۰۴۳,۰۴۲ ۸۷,۷۷۷,۵۱۱ ۸۷۸,۴۹۹,۶۲۵,۵۰۳
  ۵ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱۰,۰۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۴۴۲ ۴۴۲ ۰ ۳,۱۵۵,۸۲۰,۵۵۳ ۰ ۳,۰۶۸,۰۴۳,۰۴۲ ۸۷,۷۷۷,۵۱۱ ۸۷۷,۷۳۱,۹۹۴,۵۰۹
  ۶ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱۰,۲۲۴ ۱۰,۲۲۱ ۱۰,۶۶۳ ۴۴۲ ۰ ۳,۱۵۵,۸۲۰,۵۵۳ ۰ ۳,۰۶۸,۰۴۳,۰۴۲ ۸۷,۷۷۷,۵۱۱ ۸۹۷,۱۳۰,۸۲۴,۴۴۰
  ۷ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۱۰,۲۲۲ ۱۰,۲۱۸ ۱۰,۶۶۱ ۴۴۳ ۰ ۳,۱۵۵,۸۲۰,۵۵۳ ۹۳,۵۵۵ ۳,۰۶۸,۰۴۳,۰۴۲ ۸۷,۷۷۷,۵۱۱ ۸۹۶,۹۳۳,۹۳۶,۲۹۴
  ۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۱۰,۲۱۹ ۱۰,۲۱۶ ۱۰,۶۵۸ ۴۴۲ ۰ ۳,۱۵۵,۸۲۰,۵۵۳ ۲۴۴,۰۰۳ ۳,۰۶۷,۹۴۹,۴۸۷ ۸۷,۸۷۱,۰۶۶ ۸۹۷,۶۵۶,۰۷۸,۹۰۴
  ۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱۰,۲۰۶ ۱۰,۲۰۳ ۱۰,۶۵۰ ۴۴۷ ۰ ۳,۱۵۵,۸۲۰,۵۵۳ ۶۰,۰۶۵ ۳,۰۶۷,۷۰۵,۴۸۴ ۸۸,۱۱۵,۰۶۹ ۸۹۹,۰۱۵,۰۲۲,۱۰۵
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۱۰,۱۹۹ ۱۰,۱۹۵ ۱۰,۶۴۵ ۴۵۰ ۵۳۹,۷۸۸ ۳,۱۵۵,۸۲۰,۵۵۳ ۹۳۶,۷۳۵ ۳,۰۶۷,۶۴۵,۴۱۹ ۸۸,۱۷۵,۱۳۴ ۸۹۸,۹۳۴,۵۱۳,۴۳۳
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۱۰,۱۹۱ ۱۰,۱۸۷ ۱۰,۶۳۷ ۴۵۰ ۰ ۳,۱۵۵,۲۸۰,۷۶۵ ۰ ۳,۰۶۶,۷۰۸,۶۸۴ ۸۸,۵۷۲,۰۸۱ ۹۰۲,۲۸۵,۳۸۶,۶۸۹
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۱۰,۱۶۵ ۱۰,۱۶۰ ۱۰,۵۷۷ ۴۱۷ ۰ ۳,۱۵۵,۲۸۰,۷۶۵ ۰ ۳,۰۶۶,۷۰۸,۶۸۴ ۸۸,۵۷۲,۰۸۱ ۸۹۹,۹۳۵,۴۶۰,۴۹۰
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۱۰,۱۶۳ ۱۰,۱۵۹ ۱۰,۵۷۵ ۴۱۶ ۰ ۳,۱۵۵,۲۸۰,۷۶۵ ۰ ۳,۰۶۶,۷۰۸,۶۸۴ ۸۸,۵۷۲,۰۸۱ ۸۹۹,۷۸۸,۸۹۲,۲۶۵
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۱۰,۱۶۱ ۱۰,۱۵۷ ۱۰,۵۷۳ ۴۱۶ ۱۰۳,۸۴۹ ۳,۱۵۵,۲۸۰,۷۶۵ ۳۱,۵۶۳ ۳,۰۶۶,۷۰۸,۶۸۴ ۸۸,۵۷۲,۰۸۱ ۸۹۹,۶۴۲,۵۶۱,۲۸۶
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۱۰,۱۶۰ ۱۰,۱۵۶ ۱۰,۵۷۲ ۴۱۶ ۶۸۸,۱۵۱ ۳,۱۵۵,۱۷۶,۹۱۶ ۱۵,۴۳۳ ۳,۰۶۶,۶۷۷,۱۲۱ ۸۸,۴۹۹,۷۹۵ ۸۹۸,۷۶۲,۰۵۷,۰۶۷
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۰,۱۵۲ ۱۰,۱۴۸ ۱۰,۵۶۷ ۴۱۹ ۷۳۹,۴۴۲ ۳,۱۵۴,۴۸۸,۷۶۵ ۵۵,۱۲۹ ۳,۰۶۶,۶۶۱,۶۸۸ ۸۷,۸۲۷,۰۷۷ ۸۹۱,۲۸۹,۳۱۴,۵۸۰
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۱۰,۱۴۵ ۱۰,۱۴۱ ۱۰,۵۶۴ ۴۲۳ ۳۴۸,۶۸۴ ۳,۱۵۳,۷۴۹,۳۲۳ ۵۵۹,۷۶۳ ۳,۰۶۶,۶۰۶,۵۵۹ ۸۷,۱۴۲,۷۶۴ ۸۸۳,۷۰۹,۳۵۷,۸۳۹
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۱۰,۱۳۸ ۱۰,۱۳۴ ۱۰,۵۵۸ ۴۲۴ ۱۸۷,۹۳۶ ۳,۱۵۳,۴۰۰,۶۳۹ ۱۴۸,۷۲۸ ۳,۰۶۶,۰۴۶,۷۹۶ ۸۷,۳۵۳,۸۴۳ ۸۸۵,۲۰۹,۴۵۸,۵۸۴
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۱۰,۱۳۱ ۱۰,۱۲۶ ۱۰,۵۵۶ ۴۳۰ ۰ ۳,۱۵۳,۲۱۲,۷۰۳ ۰ ۳,۰۶۵,۸۹۸,۰۶۸ ۸۷,۳۱۴,۶۳۵ ۸۸۴,۱۸۰,۵۰۴,۳۷۸
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۱۰,۱۰۷ ۱۰,۱۰۳ ۱۰,۵۲۰ ۴۱۷ ۰ ۳,۱۵۳,۲۱۲,۷۰۳ ۰ ۳,۰۶۵,۸۹۸,۰۶۸ ۸۷,۳۱۴,۶۳۵ ۸۸۲,۱۵۱,۳۹۵,۱۱۴
  مشاهده همه