صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/07/11 10,068 10,053 10,073 20 1,168,103 2,830,987,190 31,859,206 2,335,402,611 495,584,579 4,981,893,881,794
2 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/07/10 10,063 10,048 10,058 10 889,349 2,829,819,087 22,860,476 2,303,543,405 526,275,682 5,287,968,753,191
3 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/07/09 10,057 10,043 10,058 15 0 2,828,929,738 0 2,280,682,929 548,246,809 5,506,031,914,870
4 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/07/08 10,046 10,032 10,043 11 0 2,828,929,738 0 2,280,682,929 548,246,809 5,500,021,359,286
5 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/07/07 10,045 10,030 10,041 11 1,201,866 2,828,929,738 13,834,040 2,280,682,929 548,246,809 5,499,090,604,251
6 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/07/06 10,043 10,029 10,039 10 0 2,827,727,872 0 2,266,848,889 560,878,983 5,624,853,124,615
7 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/07/05 10,036 10,022 10,046 24 815,046 2,827,727,872 1,564,039 2,266,848,889 560,878,983 5,620,927,895,603
8 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/07/04 10,034 10,020 10,044 24 0 2,826,912,826 0 2,265,284,850 561,627,976 5,627,512,821,312
9 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/07/03 10,026 10,012 10,053 41 19,075,351 2,826,912,826 2,723,087 2,265,284,850 561,627,976 5,623,036,367,262
10 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/07/02 10,024 10,010 10,052 42 0 2,807,837,475 0 2,262,561,763 545,275,712 5,458,209,622,387
11 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/07/01 10,016 10,002 10,050 48 0 2,807,837,475 0 2,262,561,763 545,275,712 5,453,850,554,457
12 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/06/31 10,165 10,151 10,199 48 394,962 2,807,837,475 232,978 2,262,561,763 545,275,712 5,535,253,251,524
13 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/06/31 10,014 10,000 10,048 48 394,962 2,807,837,475 232,978 2,262,561,763 545,275,712 5,452,916,619,012
14 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/06/30 10,164 10,150 10,198 48 605,397 2,807,442,513 754,017 2,262,328,785 545,113,728 5,533,076,812,926
15 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/06/29 10,158 10,144 10,190 46 2,203,966 2,806,837,116 4,199,615 2,261,574,768 545,262,348 5,530,963,534,988
16 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/06/28 10,152 10,139 10,189 50 790,899 2,804,633,150 1,010,446 2,257,375,153 547,257,997 5,548,564,380,920
17 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/06/27 10,147 10,133 10,188 55 0 2,803,842,251 0 2,256,364,707 547,477,544 5,547,682,713,422
18 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/06/26 10,134 10,121 10,181 60 0 2,803,842,251 0 2,256,364,707 547,477,544 5,540,800,841,854
19 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/06/25 10,132 10,119 10,179 60 0 2,803,842,251 0 2,256,364,707 547,477,544 5,539,877,145,776
20 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/06/24 10,131 10,117 10,178 61 318,269 2,803,842,251 804,229 2,256,364,707 547,477,544 5,538,974,507,494