صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/10 10,050 10,047 167 793,240 1,183,416,090 2,217,500 890,347,125 293,068,965 2,944,339,939,858
2 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/09 10,050 10,047 168 0 1,182,622,850 0 888,129,625 294,493,225 2,958,626,999,649
3 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/08 10,043 10,039 174 0 1,182,622,850 0 888,129,625 294,493,225 2,956,483,637,699
4 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/07 10,041 10,037 174 337,796 1,182,622,850 371,329 888,129,625 294,493,225 2,955,865,371,271
5 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/06 10,039 10,035 173 402,096 1,182,285,054 566,856 887,758,296 294,526,758 2,955,582,861,433
6 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/05 10,034 10,030 175 751,711 1,181,882,958 237,824 887,191,440 294,691,518 2,955,863,119,199
7 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/04 10,026 10,022 168 230,539 1,181,131,247 1,803,301 886,953,616 294,177,631 2,948,368,344,391
8 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/03 10,014 10,011 166 2,754,650 1,180,900,708 1,182,629 885,150,315 295,750,393 2,960,695,581,087
9 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/02 10,013 10,009 167 0 1,178,146,058 0 883,967,686 294,178,372 2,944,411,765,261
10 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/01 10,006 10,002 145 0 1,178,146,058 0 883,967,686 294,178,372 2,942,457,313,904
11 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/30 10,139 10,135 145 1,938,840 1,178,146,058 437,096 883,967,686 294,178,372 2,981,546,892,976
12 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/30 10,004 10,000 145 1,938,840 1,178,146,058 437,096 883,967,686 294,178,372 2,941,832,812,756
13 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/29 10,137 10,133 145 2,382,195 1,176,207,218 17,663 883,530,590 292,676,628 2,965,690,120,881
14 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/28 10,130 10,126 148 5,122,753 1,173,825,023 276,128 883,512,927 290,312,096 2,939,681,353,527
15 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/27 10,137 10,134 157 6,090,239 1,168,702,270 8,198,305 883,236,799 285,465,471 2,892,766,346,520
16 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/26 10,134 10,131 143 8,825 1,162,612,031 7,220,357 875,038,494 287,573,537 2,913,264,730,747
17 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/25 10,132 10,128 181 0 1,162,603,206 0 867,818,137 294,785,069 2,985,580,840,794
18 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/24 10,131 10,127 189 0 1,162,603,206 0 867,818,137 294,785,069 2,985,367,787,362
19 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/23 10,129 10,125 189 0 1,162,603,206 0 867,818,137 294,785,069 2,984,740,373,541
20 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/22 10,127 10,123 189 3,037 1,162,603,206 194,098 867,818,137 294,785,069 2,984,113,610,647