صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1402/09/18 10,134 10,130 10,417 287 0 3,164,225,367 0 3,078,842,480 85,382,887 864,948,099,389
2 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1402/09/17 10,117 10,113 10,414 301 0 3,164,225,367 0 3,078,842,480 85,382,887 863,514,214,583
3 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1402/09/16 10,114 10,111 10,411 300 0 3,164,225,367 94,253 3,078,842,480 85,382,887 863,299,348,077
4 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1402/09/15 10,112 10,108 10,409 301 0 3,164,225,367 79,048 3,078,748,227 85,477,140 864,037,539,110
5 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1402/09/14 10,105 10,101 10,406 305 0 3,164,225,367 104,651 3,078,669,179 85,556,188 864,215,165,597
6 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1402/09/13 10,097 10,094 10,402 308 0 3,164,225,367 150,066 3,078,564,528 85,660,839 864,650,511,246
7 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1402/09/12 10,090 10,087 10,400 313 0 3,164,225,367 24,215 3,078,414,462 85,810,905 865,542,853,919
8 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1402/09/11 10,083 10,079 10,397 318 0 3,164,225,367 0 3,078,390,247 85,835,120 865,165,056,177
9 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1402/09/10 10,066 10,063 10,374 311 0 3,164,225,367 0 3,078,390,247 85,835,120 863,728,655,149
10 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1402/09/09 10,064 10,060 10,371 311 0 3,164,225,367 245,851 3,078,390,247 85,835,120 863,514,830,679
11 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1402/09/08 10,061 10,058 10,368 310 0 3,164,225,367 79,582 3,078,144,396 86,080,971 865,774,058,206
12 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1402/09/07 10,054 10,050 10,355 305 0 3,164,225,367 48,229 3,078,064,814 86,160,553 865,951,794,975
13 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1402/09/06 10,047 10,043 10,352 309 0 3,164,225,367 16,066 3,078,016,585 86,208,782 865,813,974,436
14 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1402/09/05 10,040 10,036 10,349 313 0 3,164,225,367 269,786 3,078,000,519 86,224,848 865,352,992,508
15 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1402/09/04 10,032 10,029 10,248 219 0 3,164,225,367 0 3,077,730,733 86,494,634 867,436,870,445
16 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1402/09/03 10,015 10,012 10,246 234 0 3,164,225,367 0 3,077,730,733 86,494,634 865,980,866,479
17 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1402/09/02 10,013 10,009 10,243 234 959,402 3,164,225,367 9,101 3,077,730,733 86,494,634 865,765,294,420
18 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1402/09/01 10,011 10,007 10,243 236 0 3,163,265,965 8,652 3,077,721,632 85,544,333 856,058,561,041
19 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1402/08/30 10,004 10,000 10,315 315 45,023 3,163,265,965 22,254 3,077,712,980 85,552,985 855,548,120,141
20 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1402/08/30 10,225 10,221 10,536 315 45,023 3,163,265,965 22,254 3,077,712,980 85,552,985 874,455,329,826