صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/11/04 10,031 10,022 9,868 -154 2,843,096 3,047,989,760 4,350,319 2,769,798,005 278,191,755 2,788,112,275,928
2 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/11/03 10,025 10,017 9,841 -176 596,103 3,045,146,664 2,689,897 2,765,447,686 279,698,978 2,801,659,188,182
3 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/11/02 10,019 10,011 9,848 -163 2,981,157 3,044,550,561 5,505,378 2,762,757,789 281,792,772 2,821,062,854,049
4 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/11/01 10,014 10,006 9,834 -172 0 3,041,569,404 0 2,757,252,411 284,316,993 2,844,750,718,235
5 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/10/30 10,162 10,154 9,940 -214 0 3,041,569,404 0 2,757,252,411 284,316,993 2,886,818,856,947
6 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/10/30 10,008 10,000 9,786 -214 0 3,041,569,404 0 2,757,252,411 284,316,993 2,843,034,040,025
7 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/10/29 10,161 10,153 9,939 -214 69,072 3,041,569,404 362,628 2,757,252,411 284,316,993 2,886,587,699,589
8 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/10/28 10,160 10,152 9,938 -214 405,881 3,041,500,332 2,248,577 2,756,889,783 284,610,549 2,889,382,293,611
9 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/10/27 10,146 10,138 9,925 -213 248,189 3,041,094,451 2,841,176 2,754,641,206 286,453,245 2,903,955,886,697
10 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/10/26 10,141 10,132 9,930 -202 0 3,040,846,262 0 2,751,800,030 289,046,232 2,928,713,870,229
11 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/10/25 10,140 10,123 9,885 -238 241,232 3,040,846,262 85,378,269 2,751,800,030 289,046,232 2,925,880,628,000
12 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/10/24 10,135 10,122 9,938 -184 0 3,040,605,030 0 2,666,421,761 374,183,269 3,787,391,476,996
13 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/10/23 10,121 10,107 9,954 -153 0 3,040,605,030 0 2,666,421,761 374,183,269 3,781,934,361,567
14 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/10/22 10,121 10,107 9,953 -154 183,230 3,040,605,030 252,111 2,666,421,761 374,183,269 3,781,691,462,824
15 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/10/21 10,120 10,106 9,953 -153 203,513 3,040,421,800 333,900 2,666,169,650 374,252,150 3,782,158,142,555
16 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/10/20 10,115 10,101 9,959 -142 514,314 3,040,218,287 2,653,285 2,665,835,750 374,382,537 3,781,500,395,368
17 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/10/19 10,110 10,095 9,949 -146 476,368 3,039,703,973 1,664,506 2,663,182,465 376,521,508 3,801,119,776,583
18 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/10/18 10,105 10,090 9,920 -170 1,139,848 3,039,227,605 3,963,977 2,661,517,959 377,709,646 3,811,210,488,734
19 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/10/17 10,100 10,085 9,943 -142 0 3,038,087,757 0 2,657,553,982 380,533,775 3,837,789,217,897
20 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/10/16 10,086 10,071 9,897 -174 0 3,038,087,757 0 2,657,553,982 380,533,775 3,832,533,806,507