مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 دعوت به مجمع:سالانه-تغییرات زمان صدور و ابطال-اعمال ابلاغیه 12020087 مورخ 98.02.08 دریافت خبر 1398/01/21
2 تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: افزایش سقف واحدها مورخ 97.11.14 دریافت خبر 1397/11/30
3 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مورخ 1397/11/14 دریافت خبر 1397/11/14
4 دعوت به مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: افزایش سقف واحدها مورخ 97.11.14 دریافت خبر 1397/11/06
5 تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات اساسنامه: افزایش سقف درصد سرمایه گذاری مورخ 97.08.29 دریافت خبر 1397/09/18
6 تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: نصاب سرمایه گذاری مورخ 97.08.29 دریافت خبر 1397/09/18
7 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مورخ 29/08/1397 دریافت خبر 1397/08/29
8 دعوت به مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: نصاب سرمایه گذاری-افزایش سقف درصد سرمایه گزاری مورخ 97.08.29 دریافت خبر 1397/08/14
9 خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز در مجمع مورخ 96.12.19 دریافت خبر 1397/01/27
10 تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ 96/12/19 دریافت خبر 1397/01/27
11 افزایش هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس در مجمع مورخ 96.12.19 دریافت خبر 1396/12/28
12 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مورخ 1396/12/19 دریافت خبر 1396/12/19
13 دعوت به مجمع- سالانه، تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق ثابت نامی مفید مورخ 96.12.19 دریافت خبر 1396/12/08
14 مجمع موسسین صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 96.09.13 دریافت خبر 1396/11/07