صاحبان واحدهاي ممتاز

 

رديف نام تعداد
1 شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)
999,000
2 شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص) 1000