صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ %۰.۱۰۹ %۰.۳۷۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ %۰.۵۸۷ (۰.۲۴)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ %۱.۴۶۳ (۵.۶۲۵)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ %۵.۸۶۹ %۱۸.۲۲۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ %۱۰.۶۶۵ %۴۴.۰۳۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ %۲۱.۲۰۶ %۶۸.۲۳۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ %۳۵.۷۷۱ %۲۰۹.۱۹۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۷۱.۵۱ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۶۴.۵۶)% (۹۲.۵۲)%