صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ (۰.۷۰۴)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ %۰.۳۶ (۳.۰۲۷)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ %۱.۲۳۳ (۱.۸۲۹)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ %۴.۵۵۸ (۱۹.۱۲۵)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ %۹.۸۴۸ (۲۹.۶۲۹)%
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ %۲۵.۴۳۳ %۱۳۴.۴۰۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ %۶۷.۷۰۱ %۱۱۰۶.۰۹۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۰۹۳ %۱۰۰۴۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۴۴)% (۹۹.۷۸)%