صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۰.۱۶۹ %۰.۴۳۳
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۰.۴۱۸ %۰.۰۴۹
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۱.۷۹۳ (۶.۱۷۲)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۵.۰۵۱ %۲۵.۹۶۵
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۹.۹۱۳ %۶۳.۲۰۹
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۱۸.۷۲۸ %۵۱.۱۹۴
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۵۵.۲۷۷ %۱۱۴.۲۰۸
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۱۰۳.۴۶۵ %۲۲۸۴.۹۷۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۱۰۹.۶۴۶ %۲۲۲۶.۰۷۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲.۹۵ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۰.۲۳)% (۱۰.۱۶)%