صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ %۰.۰۳
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ %۰.۱۹۸ (۲.۸۸۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ %۱.۱۸۶ %۷.۲۶۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ %۳.۴۱ %۱۰۰.۰۶
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ %۱۵.۱۵۷ %۳۱۷.۸۸۴
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ %۲۶.۷۳۸ %۶۵۵.۷۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ %۵۷.۰۵۷ %۱۹۰۹.۶۹۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۰۹۳ %۱۰۰۴۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۴۴)% (۹۸.۶۲)%