صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ %۰.۱۱۸ (۰.۴۱۱)%
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ %۰.۵۳۳ %۰.۵۲۳
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ %۲.۲۷۹
۳ ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ %۶.۷۲ %۰.۱۵۹
۶ ماه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ %۱۳.۲۵ %۰.۲۴
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ %۲۶.۶۷۵ %۶.۲۲۱
۳ سال اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ %۶۳.۶۱ %۶۸.۵۳۸
۵ سال اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ %۱۰۹.۳۹۹ %۷۶۸.۶۲۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ %۱۳۹.۰۹۲ %۲۱۳۵.۳۵۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲.۹۵ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۰.۲۳)% (۱۰.۱۶)%