صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۰.۰۲
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۰.۲۳۷ (۹.۵۴۷)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۱.۴۴۸ (۱۲.۳۵۵)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۴.۴۳ (۲۷.۶۷۹)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۱۴.۳۹۳ %۷۷.۰۲۸
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۲۵.۹۶۷ %۳۶۱.۸۴۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۶۰.۷۰۸ %۱۳۳۶.۷۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۰۷.۳۱ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۵۱)% (۹۹.۸۸)%