صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ %۰.۰۲
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ %۰.۴۱۷ %۱.۰۰۱
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ %۱.۴۲۱ (۴.۷۷۴)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ %۴.۳۸۴ (۶.۲)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ %۹.۴۳ (۵.۸۳۴)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ %۱۶.۶۷ %۱۶.۳۴۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ %۷۱.۵۹۱ %۱۱۰۴.۴۶۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۰۴.۲۶ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۴۱)% (۹۹.۹۲)%