صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۰.۰۵ ۰.۱۱ ۱۹.۷۶ ۴۹.۸۳
۱۶۲ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۰.۰۵ (۰.۰۱) ۱۹.۷۷ (۴.۸۵)
۱۶۳ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ۰.۰۵ (۰.۵) ۱۹.۷۸ (۸۴.۰۲)
۱۶۴ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ۰.۱۱ (۰.۱۴) ۴۸.۷۹ (۴۰.۸۲)
۱۶۵ ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰
۱۶۶ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵ ۰
۱۶۷ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۴۷ ۱۹.۸۲ ۴۵۸.۶۴
۱۶۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۰.۰۵ ۰.۷۴ ۱۹.۸۳ ۱,۳۸۰.۶۷
۱۶۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ۰.۰۵ (۰.۰۹) ۱۹.۸۴ (۲۷.۷۷)
۱۷۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۰.۰۴ (۰.۸۸) ۱۵.۵۹ (۹۶.۰۹)
۱۷۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۰.۱۴ ۰.۲۲ ۶۶.۱ ۱۲۱.۶۴
۱۷۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۱۷۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۳ ۰
۱۷۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۳ ۰
۱۷۵ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۰.۰۴ (۰.۳۷) ۱۵.۶۳ (۷۴.۰۲)
۱۷۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۰.۰۵ (۰.۲۵) ۱۹.۹۱ (۵۹.۹۷)
۱۷۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۰.۰۵ (۰.۶۷) ۱۹.۹۲ (۹۱.۲۵)
۱۷۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۰.۱۱ (۱.۱۶) ۴۹.۱۸ (۹۸.۶۱)
۱۷۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۵ ۰