صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۰.۰۳ (۰.۳۴) ۱۱.۴۲ (۷۱.۵۸)
۴۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰.۱۵ ۰.۸۹ ۷۱.۸۱ ۲,۴۶۰.۹۲
۴۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰
۴۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰
۴۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۰.۰۵ ۱.۶۲ ۱۹.۸ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۴۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۰۵ (۰.۰۴) ۱۹.۸۱ (۱۲.۶۱)
۴۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۰.۰۳ (۰.۸۳) ۱۱.۴۶ (۹۵.۲۹)
۴۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۰۶ ۰.۶ ۲۴.۲۴ ۷۷۳.۴۷
۴۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۱۴ ۰.۹۲ ۶۶.۰۱ ۲,۷۶۷.۵۱
۵۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۵۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۵۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۵۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۵۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰.۱۵ ۰.۴۱ ۷۲.۳۱ ۳۴۵.۲۵
۵۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۹.۹۱ ۲۸.۰۵
۵۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۰.۱۵ ۰.۰۷ ۷۲.۴۹ ۲۷.۶
۵۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۵۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۵۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۰.۰۵ (۰.۰۹) ۱۹.۹۵ (۲۹.۲۸)