صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۱۴۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۰.۰۳ (۱.۱۵) ۱۱.۴۹ (۹۸.۵۵)
۱۴۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۰.۰۷ (۱.۱۴) ۲۸.۹۲ (۹۸.۵۱)
۱۴۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۰.۰۴ (۱.۱۲) ۱۵.۶۳ (۹۸.۳۵)
۱۴۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۳ ۰
۱۴۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۱ ۰
۱۴۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۰.۰۸ ۰.۴۳ ۳۳.۷۵ ۳۸۵.۹۱
۱۴۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۰.۰۴ ۱.۳۲ ۱۵.۶۶ ۱۱,۹۰۹.۸۷
۱۴۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۰.۰۵ (۰.۰۷) ۱۹.۹۵ (۲۳.۸۵)
۱۵۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۰.۰۸ (۰.۹۶) ۳۳.۸۱ (۹۷.۰۳)
۱۵۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۰.۰۹ (۰.۶۴) ۳۸.۸۱ (۹۰.۳۴)
۱۵۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۶ ۰
۱۵۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۶ ۰
۱۵۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ (۱.۵۵) (۱.۰۳) (۹۹.۶۷) (۹۷.۷)
۱۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱.۶۷ ۰.۲۲ ۴۲,۵۹۸.۶۳ ۱۲۵.۶۱
۱۵۶ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۰.۰۹ (۰.۶۵) ۳۸.۱۹ (۹۰.۶۴)
۱۵۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۰.۰۵ (۰.۷۳) ۱۹.۷ (۹۳.۰۶)
۱۵۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۰.۰۵ (۰.۷۷) ۱۹.۷۱ (۹۴.۰۵)
۱۵۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۶ ۰