صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۰.۰۴ ۳.۳۵ ۱۵.۶ ۱۶,۸۵۶,۱۰۴
۱۴۲ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۰.۰۵ ۱.۲۳ ۱۹.۸۸ ۸,۵۹۸.۸۵
۱۴۳ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ۰.۱۱ ۳.۴۹ ۴۹.۰۶ ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸
۱۴۴ ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۱۴۵ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۱۴۶ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۲۴ ۱۹.۹۲ ۱۴۰.۶۵
۱۴۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۸۴ ۱۹.۹۳ ۱,۹۹۲.۰۵
۱۴۸ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۰.۰۵ ۱.۲۳ ۱۹.۹۴ ۸,۴۱۵.۳۹
۱۴۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۰.۰۴ ۰.۷۹ ۱۵.۶۶ ۱,۶۷۰.۱۴
۱۵۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۰.۱۱ ۰.۲۹ ۴۹.۲۵ ۱۸۴.۴۹
۱۵۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۱۵۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۶ ۰
۱۵۳ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۰.۰۳ (۲.۰۵) ۱۱.۵۵ (۹۹.۹۵)
۱۵۴ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۰.۰۵ (۰.۸۴) ۲۰ (۹۵.۳۲)
۱۵۵ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۰.۰۴ (۱.۴۷) ۱۵.۷۱ (۹۹.۵۵)
۱۵۶ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۹۳) ۲۰.۰۲ (۹۶.۶۹)
۱۵۷ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۰.۱۲ (۰.۰۹) ۵۴.۰۴ (۲۸.۵۴)
۱۵۸ ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۱۵۹ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰