صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۴ ۰
۱۴۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۱۴۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۰.۰۶ (۰.۱۹) ۲۴.۳۷ (۴۹.۲۶)
۱۴۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۰.۰۶ (۰.۰۳) ۲۴.۳۹ (۹.۹۹)
۱۴۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۰.۰۵ ۱.۱۸ ۱۹.۹۶ ۷,۱۲۸.۸۴
۱۴۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۰.۰۵ (۰.۱۱) ۱۹.۹۷ (۳۲.۹۵)
۱۴۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۰.۱۳ ۱.۹۵ ۶۰.۶ ۱۱۴,۴۳۸.۹۶
۱۴۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۱۴۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۱۵۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۰.۰۶ ۳.۰۸ ۲۴.۴۷ ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱
۱۵۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۰.۰۶ ۱.۲۹ ۲۴.۰۸ ۱۰,۷۴۱.۸۳
۱۵۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۰.۰۶ ۰.۷۶ ۲۴.۱ ۱,۵۰۷.۸۳
۱۵۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۰.۰۴ (۱.۰۶) ۱۵.۴۹ (۹۷.۹۷)
۱۵۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۰.۱۲ ۰.۹۵ ۵۴.۰۹ ۳,۰۶۴.۰۹
۱۵۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۱۵۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۸ ۰
۱۵۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۱۱ ۱۹.۷۷ ۴۸.۴۳
۱۵۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۰.۰۵ (۰.۲۹) ۱۹.۷۸ (۶۴.۹)
۱۵۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۰.۰۵ (۱.۹۱) ۱۹.۷۹ (۹۹.۹۱)