صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۰.۰۴ (۰.۵۴) ۱۵.۵۲ (۸۶.۳۴)
۲۲۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۰.۰۵ (۱.۸۲) ۱۹.۷۷ (۹۹.۸۸)
۲۲۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۰.۰۹ ۰.۲۳ ۳۸.۴ ۱۲۹.۰۳
۲۲۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۰.۱ (۱.۱۸) ۴۳.۵۳ (۹۸.۷)
۲۲۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵ ۰
۲۲۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۶ ۰
۲۲۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۰.۰۵ ۰.۶۱ ۱۹.۸۳ ۸۱۴.۵۸
۲۲۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۰.۰۶ ۰.۹۳ ۲۴.۲۶ ۲,۸۰۱.۳۴
۲۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۰.۰۳ ۰.۲۴ ۱۱.۴۸ ۱۴۳.۱۱
۲۳۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۰.۰۵ (۰.۶۸) ۱۹.۸۶ (۹۱.۶۳)
۲۳۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۰.۰۸ ۳.۰۲ ۳۳.۶۵ ۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷
۲۳۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۲۳۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵ ۰
۲۳۴ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۰.۰۵ ۱.۶۲ ۱۹.۹ ۳۵,۴۶۵.۱۶
۲۳۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۰.۰۵ ۱.۰۸ ۱۹.۹۱ ۴,۹۰۹.۵۳
۲۳۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۰.۰۵ ۱.۵۸ ۱۹.۹۲ ۳۰,۰۲۰.۱۸
۲۳۷ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۰.۰۵ (۲.۵۷) ۱۹.۹۳ (۹۹.۹۹)
۲۳۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۰.۰۶ (۱.۳۱) ۲۴.۳۹ (۹۹.۱۹)
۲۳۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۵ ۰