صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۰.۰۵ (۰.۰۶) ۱۹.۸۶ (۲۰.۶۱)
۲۰۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۰.۰۴ ۰.۶۳ ۱۵.۶ ۸۹۷.۲۴
۲۰۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۰.۱ (۰.۴) ۴۳.۷۳ (۷۶.۵)
۲۰۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۳ ۰
۲۰۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۳ ۰
۲۰۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۰.۰۶ (۱.۲۶) ۲۴.۳۵ (۹۹.۰۱)
۲۰۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۰.۰۵ (۰.۵) ۱۹.۹۲ (۸۳.۹۱)
۲۰۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۰.۰۵ (۰.۳) ۱۹.۹۴ (۶۶.۲۶)
۲۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۰.۰۴ ۰.۰۹ ۱۵.۶۶ ۴۱.۱۶
۲۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۰.۱۵ (۱.۹۶) ۷۲.۶۵ (۹۹.۹۳)
۲۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۲۱۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۶ ۰
۲۱۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰.۰۶ (۰.۷۴) ۲۴.۴۵ (۹۳.۴۴)
۲۱۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۰.۰۴ (۰.۱۸) ۱۵.۷۱ (۴۸.۸۴)
۲۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۰.۰۵ ۱.۴۶ ۲۰.۰۲ ۱۹,۴۷۹.۷۵
۲۱۶ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۰.۰۵ ۰.۲۵ ۱۹.۷۱ ۱۴۷.۷۷
۲۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۰.۱۴ (۱.۹۳) ۶۵.۵۶ (۹۹.۹۲)
۲۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۷ ۰
۲۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۸ ۰