صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۶۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۵ ۰
۶۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰.۰۸ ۰.۶۵ ۳۳.۳۴ ۹۵۸.۳۶
۶۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۰.۰۶ (۰.۶۴) ۲۴.۱ (۹۰.۳۸)
۶۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۰.۱۳ ۰.۴۴ ۵۹.۷۳ ۳۹۶.۷۱
۶۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۸ ۰
۶۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۸ ۰
۶۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۰.۰۶ ۰.۱۲ ۲۴.۱۷ ۵۶.۶۹
۶۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۰.۰۸ (۰.۰۳) ۳۳.۴۸ (۱۱.۷۴)
۷۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۰.۰۴ ۱.۴۸ ۱۵.۵۴ ۲۱,۵۷۳.۳۵
۷۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۰.۰۶ ۱.۱۴ ۲۴.۲۱ ۶,۲۱۰.۱۴
۷۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۰.۰۵ (۰.۸۸) ۱۹.۸۲ (۹۶.۰۴)
۷۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵ ۰
۷۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰
۷۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۲۸.۸۳ ۲۷.۳۶
۷۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۰.۰۳ ۲.۱۲ ۱۱.۴۷ ۲۱۳,۱۹۲.۴۹
۷۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۰.۱۲ ۰.۸۷ ۵۴.۴۷ ۲,۲۷۶.۶۶
۷۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۰.۰۵ (۰.۱۹) ۱۹.۸۸ (۵۰.۴۲)
۷۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۰.۰۶ (۰.۸۶) ۲۴.۳۲ (۹۵.۸)
۸۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۳ ۰