صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۶۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۰.۰۶ (۲.۰۷) ۲۴.۴۲ (۹۹.۹۵)
۶۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۰.۰۵ (۰.۴۸) ۱۹.۹۸ (۸۲.۵۶)
۶۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۲۴.۴۵ ۲۵.۳۷
۶۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۰.۰۵ (۰.۲۸) ۲۰ (۶۴.۱۵)
۶۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۰.۰۶ (۱.۸۷) ۲۴.۴۷ (۹۹.۹)
۶۷ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۶۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۶۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۰.۱۴ ۰.۱۲ ۶۵.۴۸ ۵۷.۳۵
۷۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۰.۰۶ ۰.۳۸ ۲۴.۱۲ ۲۹۸.۰۲
۷۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۰.۰۹ ۲.۲۵ ۳۸.۳۲ ۳۳۴,۸۶۰.۹
۷۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۷۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۰.۱۵ (۰.۵۱) ۷۱.۸۲ (۸۴.۳۵)
۷۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰
۷۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۰.۰۵ (۰.۹۷) ۱۹.۸ (۹۷.۱)
۷۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۰.۰۶ ۱.۲۹ ۲۴.۲۲ ۱۰,۷۴۴.۵۴
۷۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۰.۰۵ ۰.۷۱ ۱۹.۸۲ ۱,۲۴۲.۴۵
۷۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۰.۰۵ ۲.۳۳ ۱۹.۸۳ ۴۴۱,۰۵۸.۹۹