صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۰.۰۴ ۰.۵۷ ۱۵.۵۲ ۷۰۸.۶۷
۱۸۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ۰.۰۴ (۰.۶۳) ۱۵.۵۳ (۸۹.۹۷)
۱۸۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۰.۰۸ (۰.۰۱) ۳۳.۴۹ (۲.۷۵)
۱۸۴ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰
۱۸۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۹ ۰
۱۸۶ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۲۴ ۱۹.۸ ۱۴۰.۵۶
۱۸۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۰.۰۴ ۰.۵۲ ۱۵.۵۶ ۵۶۰.۳۳
۱۸۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۰.۰۷ (۰.۵۹) ۲۸.۸۲ (۸۸.۵۳)
۱۸۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ۰.۰۴ (۱.۷۱) ۱۵.۵۸ (۹۹.۸۲)
۱۹۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ۰.۰۹ ۰.۲۵ ۳۸.۵۳ ۱۴۸.۵۴
۱۹۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۱۹۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۱۹۳ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۰.۱۱ (۰.۰۱) ۴۹.۰۲ (۲.۰۱)
۱۹۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۰.۰۶ ۰.۵۱ ۲۴.۳۳ ۵۴۲.۵۴
۱۹۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۷۸ ۱۹.۹۱ ۱,۵۸۱.۴۶
۱۹۶ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۰.۰۶ ۲.۰۴ ۲۴.۳۶ ۱۵۷,۴۲۸.۱۴
۱۹۷ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۰.۱۳ ۲.۴۱ ۶۰.۴۴ ۵۹۵,۳۳۴.۸۲
۱۹۸ ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۱۹۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۵ ۰