صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۲۴ ۱۹.۸ ۱۴۰.۵۶
۱۰۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۰.۰۴ ۰.۵۲ ۱۵.۵۶ ۵۶۰.۳۳
۱۰۳ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۰.۰۷ (۰.۵۹) ۲۸.۸۲ (۸۸.۵۳)
۱۰۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ۰.۰۴ (۱.۷۱) ۱۵.۵۸ (۹۹.۸۲)
۱۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ۰.۰۹ ۰.۲۵ ۳۸.۵۳ ۱۴۸.۵۴
۱۰۶ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۱۰۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۱۰۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۰.۱۱ (۰.۰۱) ۴۹.۰۲ (۲.۰۱)
۱۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۰.۰۶ ۰.۵۱ ۲۴.۳۳ ۵۴۲.۵۴
۱۱۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۷۸ ۱۹.۹۱ ۱,۵۸۱.۴۶
۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۰.۰۶ ۲.۰۴ ۲۴.۳۶ ۱۵۷,۴۲۸.۱۴
۱۱۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۰.۱۳ ۲.۴۱ ۶۰.۴۴ ۵۹۵,۳۳۴.۸۲
۱۱۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۱۱۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۵ ۰
۱۱۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ۰.۱ ۱.۷۸ ۴۳.۹۴ ۶۱,۴۳۷.۷
۱۱۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۰.۰۵ (۲.۱۷) ۱۹.۹۹ (۹۹.۹۷)
۱۱۷ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۰.۰۳ (۱.۷۴) ۱۱.۵۶ (۹۹.۸۳)
۱۱۸ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۰.۰۱ (۱.۹۷) ۳.۷۱ (۹۹.۹۳)
۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۰.۰۷ ۰.۱۹ ۲۹.۱ ۹۸.۵۹