صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۳ ۰
۱۰۲ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۰.۰۷ ۰.۴۶ ۲۸.۹۴ ۴۳۳.۷۴
۱۰۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۰.۰۷ ۰.۵۲ ۲۸.۹۶ ۵۶۸.۹۵
۱۰۴ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۰.۰۷ ۱.۵۹ ۲۸.۹۸ ۳۲,۰۰۲.۶۲
۱۰۵ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۰.۰۷ ۲.۹۳ ۲۹.۰۱ ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷
۱۰۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ ۰.۱۸ ۲.۳۹ ۹۲.۶۶ ۵۵۲,۴۷۹.۹۹
۱۰۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۱۰۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۱۰۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۰.۰۷ ۰.۴۳ ۲۹.۱ ۳۷۹.۳۴
۱۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۰.۰۷ (۰.۹۳) ۲۸.۴۲ (۹۶.۶۹)
۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۲۸.۴۴ ۵۶.۸۶
۱۱۲ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۰.۰۷ (۰.۱۸) ۲۸.۴۶ (۴۷.۷۷)
۱۱۳ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ ۰.۱۸ (۰.۸۲) ۹۰.۵۸ (۹۴.۹۶)
۱۱۴ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۴ ۰
۱۱۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۵ ۰
۱۱۶ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۰.۰۷ (۰.۲۳) ۲۸.۵۵ (۵۷.۱۳)
۱۱۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ۰.۰۸ (۰.۹۴) ۳۳.۲۸ (۹۶.۸۶)
۱۱۸ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ ۰.۰۷ ۰.۴۶ ۲۸.۶ ۴۳۰.۸۵
۱۱۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ۰.۰۷ (۰.۰۹) ۲۸.۶۲ (۲۷.۱)