صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1281 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/04 10,026 10,012 9,978 -34 1,545 59,139,701 0 9,541,005 49,598,696 496,579,899,899
1282 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/03 10,026 10,012 9,977 -35 600,336 59,138,156 0 9,541,005 49,597,151 496,547,423,369
1283 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/02 10,026 10,011 9,976 -35 2,266,245 58,537,820 186,928 9,541,005 48,996,815 490,511,547,138
1284 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/01 10,020 10,005 9,970 -35 88,590 56,271,575 1,937,519 9,354,077 46,917,498 469,416,803,100
1285 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/31 10,015 10,000 9,964 -36 616,330 56,182,985 9,144 7,416,558 48,766,427 487,656,629,597
1286 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/31 10,186 10,171 10,135 -36 616,330 56,182,985 9,144 7,416,558 48,766,427 495,995,688,614
1287 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/30 10,180 10,165 10,134 -31 2,736,617 55,566,655 581,001 7,407,414 48,159,241 489,553,264,676
1288 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/29 10,175 10,159 10,119 -40 0 52,830,038 65,383 6,826,413 46,003,625 467,361,514,067
1289 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/28 10,159 10,144 10,125 -19 13,782 52,830,038 0 6,761,030 46,069,008 467,325,451,076
1290 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/27 10,158 10,144 10,125 -19 160,004 52,816,256 0 6,761,030 46,055,226 467,171,131,180
1291 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/26 10,158 10,143 10,124 -19 154,127 52,656,252 353,908 6,761,030 45,895,222 465,531,539,839
1292 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/25 10,153 10,138 10,113 -25 10,211,412 52,502,125 162,267 6,407,122 46,095,003 467,309,686,398
1293 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/24 10,147 10,129 10,098 -31 1,256,223 42,290,713 18,044 6,244,855 36,045,858 365,097,395,673
1294 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/23 10,140 10,122 10,100 -22 471,845 41,034,490 59,893 6,226,811 34,807,679 352,339,380,842
1295 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/22 10,134 10,119 10,091 -28 0 40,562,645 297,003 6,166,918 34,395,727 348,048,494,330
1296 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/21 10,119 10,104 10,086 -18 9,883 40,562,645 0 5,869,915 34,692,730 350,544,435,555
1297 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/20 10,118 10,104 10,086 -18 330,968 40,552,762 0 5,869,915 34,682,847 350,427,077,536
1298 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/19 10,118 10,103 10,085 -18 321,273 40,221,794 0 5,869,915 34,351,879 347,061,022,621
1299 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/18 10,112 10,097 10,063 -34 922,719 39,900,521 3,000 5,869,915 34,030,606 343,624,021,734
1300 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/17 10,107 10,092 10,065 -27 374,205 38,977,802 1,479 5,866,915 33,110,887 334,165,713,371