صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1301 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/16 10,101 10,087 10,057 -30 379,968 38,603,597 525,300 5,865,436 32,738,161 330,227,607,625
1302 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/15 10,096 10,082 10,042 -40 0 38,223,629 252,176 5,340,136 32,883,493 331,516,300,247
1303 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/14 10,076 10,062 10,030 -32 0 38,223,629 0 5,087,960 33,135,669 333,397,716,611
1304 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/13 10,076 10,061 10,030 -31 0 38,223,629 0 5,087,960 33,135,669 333,384,647,185
1305 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/12 10,075 10,061 10,029 -32 89,459 38,223,629 0 5,087,960 33,135,669 333,371,604,783
1306 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/11 10,075 10,060 10,029 -31 580,397 38,134,170 38,247 5,087,960 33,046,210 332,457,309,662
1307 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/10 10,070 10,055 10,008 -47 738,357 37,553,773 200 5,049,713 32,504,060 326,838,489,408
1308 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/09 10,064 10,050 10,023 -27 492,286 36,815,416 662 5,049,513 31,765,903 319,247,633,265
1309 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/08 10,059 10,045 10,017 -28 0 36,323,130 54,749 5,048,851 31,274,279 314,137,437,696
1310 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/07 10,045 10,031 10,009 -22 0 36,323,130 0 4,994,102 31,329,028 314,255,764,142
1311 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/06 10,044 10,031 10,009 -22 1,834,723 36,323,130 0 4,994,102 31,329,028 314,246,123,364
1312 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/05 10,044 10,029 10,007 -22 1,379,564 34,488,407 24,653 4,994,102 29,494,305 295,808,865,896
1313 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/04 10,038 10,024 9,973 -51 1,448,080 33,108,843 809,067 4,969,449 28,139,394 282,055,178,971
1314 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/03 10,032 10,017 9,981 -36 934,524 31,660,763 129,157 4,160,382 27,500,381 275,468,868,738
1315 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/02 10,026 10,011 9,968 -43 191,171 30,726,239 1,969 4,031,225 26,695,014 267,235,167,823
1316 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/01 10,020 10,006 9,961 -45 0 30,535,068 0 4,029,256 26,505,812 265,206,309,248
1317 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/31 10,014 10,000 9,949 -51 0 30,535,068 0 4,029,256 26,505,812 265,052,364,216
1318 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/31 10,185 10,171 10,120 -51 0 30,535,068 0 4,029,256 26,505,812 269,584,858,068
1319 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/30 10,185 10,170 10,120 -50 577,737 30,535,068 4,930 4,029,256 26,505,812 269,577,264,078
1320 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/29 10,185 10,170 10,118 -52 1,151,236 29,957,331 198,929 4,024,326 25,933,005 263,735,582,122