صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1241 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/12 10,078 10,063 10,013 -50 781,253 87,263,084 141,869 22,408,616 64,854,468 652,655,075,419
1242 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/11 10,074 10,059 9,999 -60 286,956 86,481,831 228,153 22,266,747 64,215,084 645,930,216,086
1243 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/10 10,068 10,053 9,991 -62 565,398 86,194,875 261,882 22,038,594 64,156,281 644,986,303,698
1244 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/09 10,063 10,048 9,974 -74 0 85,629,477 166,435 21,776,712 63,852,765 641,588,198,988
1245 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/08 10,042 10,027 9,966 -61 0 85,629,477 0 21,610,277 64,019,200 641,939,027,708
1246 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/07 10,042 10,027 9,966 -61 976,443 85,629,477 0 21,610,277 64,019,200 641,924,824,757
1247 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/06 10,041 10,027 9,964 -63 830,387 84,653,034 126,268 21,610,277 63,042,757 632,106,206,551
1248 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/05 10,041 10,026 9,960 -66 781,712 83,822,647 170,819 21,484,009 62,338,638 625,019,784,932
1249 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/04 10,036 10,022 9,952 -70 1,443,642 83,040,935 574,435 21,313,190 61,727,745 618,611,199,199
1250 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/03 10,031 10,016 9,962 -54 1,202,832 81,597,293 3,190,658 20,738,755 60,858,538 609,543,400,799
1251 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/02 10,025 10,010 9,946 -64 0 80,394,461 1,403,169 17,548,097 62,846,364 629,095,560,684
1252 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/01 10,015 10,000 9,935 -65 0 80,394,461 0 16,144,928 64,249,533 642,489,333,543
1253 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/31 10,014 10,000 9,935 -65 773,747 80,394,461 0 16,144,928 64,249,533 642,466,288,974
1254 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/31 10,183 10,169 10,104 -65 773,747 80,394,461 0 16,144,928 64,249,533 653,324,460,051
1255 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/30 10,183 10,168 10,103 -65 958,243 79,620,714 29,226 16,144,928 63,475,786 645,445,416,196
1256 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/29 10,172 10,158 10,091 -67 693,553 78,662,471 848,550 16,115,702 62,546,769 635,326,772,497
1257 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/28 10,167 10,152 10,076 -76 2,892,529 77,968,918 322,171 15,267,152 62,701,766 636,568,173,697
1258 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/27 10,161 10,146 10,063 -83 0 75,076,389 924,075 14,944,981 60,131,408 610,114,390,519
1259 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/26 10,141 10,126 10,074 -52 0 75,076,389 0 14,020,906 61,055,483 618,248,639,496
1260 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/25 10,140 10,126 10,074 -52 0 75,076,389 0 14,020,906 61,055,483 618,222,538,318