صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1321 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/28 10,169 10,154 10,115 -39 566,862 28,806,095 303,568 3,825,397 24,980,698 253,643,820,607
1322 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/27 10,163 10,149 10,106 -43 597,673 28,239,233 49,159 3,521,829 24,717,404 250,850,472,075
1323 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/26 10,158 10,143 10,079 -64 0 27,641,560 0 3,472,670 24,168,890 245,147,383,292
1324 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/25 10,137 10,123 10,069 -54 0 27,641,560 0 3,472,670 24,168,890 244,652,744,613
1325 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/24 10,137 10,122 10,069 -53 0 27,641,560 0 3,472,670 24,168,890 244,646,197,107
1326 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/23 10,137 10,122 10,069 -53 256,503 27,641,560 48,125 3,472,670 24,168,890 244,639,669,836
1327 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/22 10,137 10,122 10,068 -54 240,356 27,385,057 356,381 3,424,545 23,960,512 242,520,125,320
1328 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/21 10,131 10,117 10,064 -53 231,585 27,144,701 71,559 3,068,164 24,076,537 243,570,937,988
1329 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/20 10,126 10,111 10,071 -40 455,462 26,913,116 1,184,585 2,996,605 23,916,511 241,823,330,341
1330 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/19 10,120 10,106 10,072 -34 621,511 26,457,654 0 1,812,020 24,645,634 249,062,700,519
1331 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/18 10,115 10,100 10,080 -20 0 25,836,143 0 1,812,020 24,024,123 242,649,377,830
1332 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/17 10,100 10,085 10,140 55 0 25,836,143 0 1,812,020 24,024,123 242,289,288,961
1333 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/16 10,100 10,085 10,140 55 125,651 25,836,143 5,000 1,812,020 24,024,123 242,285,294,782
1334 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/15 10,100 10,085 10,140 55 2,276,948 25,710,492 862 1,807,020 23,903,472 241,062,676,631
1335 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/14 10,094 10,078 10,150 72 0 23,433,544 0 1,806,158 21,627,386 217,951,396,230
1336 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/13 10,063 10,049 10,138 89 0 23,433,544 0 1,806,158 21,627,386 217,322,904,678
1337 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/12 10,063 10,048 10,138 90 0 23,433,544 0 1,806,158 21,627,386 217,318,248,455
1338 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/11 10,063 10,048 10,138 90 0 23,433,544 0 1,806,158 21,627,386 217,313,606,014
1339 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/10 10,062 10,048 10,138 90 0 23,433,544 0 1,806,158 21,627,386 217,308,977,355
1340 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/09 10,062 10,048 10,137 89 230,072 23,433,544 0 1,806,158 21,627,386 217,304,362,476