صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1261 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/24 10,140 10,125 10,073 -52 1,370,456 75,076,389 0 14,020,906 61,055,483 618,196,496,872
1262 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/23 10,139 10,124 10,072 -52 1,087,156 73,705,933 633,591 14,020,906 59,685,027 604,275,467,372
1263 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/22 10,134 10,119 10,074 -45 1,594,633 72,618,777 265,607 13,387,315 59,231,462 599,360,692,028
1264 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/21 10,128 10,113 10,067 -46 856,725 71,024,144 797,296 13,121,708 57,902,436 585,588,101,084
1265 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/20 10,123 10,108 10,069 -39 1,647,725 70,167,419 1,101,977 12,324,412 57,843,007 584,670,319,975
1266 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/19 10,116 10,102 10,062 -40 0 68,519,694 927,262 11,222,435 57,297,259 578,800,548,220
1267 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/18 10,087 10,073 10,054 -19 0 68,519,694 0 10,295,173 58,224,521 586,482,748,572
1268 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/17 10,087 10,072 10,054 -18 0 68,519,694 0 10,295,173 58,224,521 586,455,711,263
1269 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/16 10,086 10,072 10,053 -19 0 68,519,694 0 10,295,173 58,224,521 586,428,720,524
1270 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/15 10,086 10,071 10,053 -18 0 68,519,694 0 10,295,173 58,224,521 586,401,778,101
1271 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/14 10,085 10,071 10,052 -19 788,444 68,519,694 0 10,295,173 58,224,521 586,374,889,226
1272 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/13 10,085 10,070 10,051 -19 2,662,028 67,731,250 36,995 10,295,173 57,436,077 578,396,604,809
1273 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/12 10,080 10,065 10,026 -39 0 65,069,222 118,628 10,258,178 54,811,044 551,661,144,388
1274 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/11 10,064 10,050 10,028 -22 0 65,069,222 0 10,139,550 54,929,672 552,035,496,973
1275 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/10 10,064 10,049 10,027 -22 612,599 65,069,222 0 10,139,550 54,929,672 552,008,081,935
1276 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/09 10,063 10,049 10,026 -23 318,086 64,456,623 179,795 10,139,550 54,317,073 545,816,157,348
1277 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/08 10,058 10,043 10,010 -33 2,163,934 64,138,537 56,958 9,959,755 54,178,782 544,124,211,383
1278 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/07 10,052 10,038 10,005 -33 1,300,564 61,974,603 79,519 9,902,797 52,071,806 522,687,580,347
1279 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/06 10,047 10,033 9,996 -37 1,534,338 60,674,039 14,100 9,823,278 50,850,761 510,164,313,024
1280 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/05 10,042 10,027 9,986 -41 0 59,139,701 268,173 9,809,178 49,330,523 494,641,948,402