صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1341 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/08 10,062 10,047 10,138 91 260,798 23,203,472 0 1,806,158 21,397,314 214,984,792,336
1342 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/07 10,057 10,042 10,086 44 410,444 22,942,674 500 1,806,158 21,136,516 212,263,069,471
1343 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/06 10,052 10,037 10,074 37 476,849 22,532,230 1,967 1,805,658 20,726,572 208,035,840,032
1344 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/05 10,046 10,032 10,083 51 0 22,055,381 0 1,803,691 20,251,690 203,157,878,643
1345 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/04 10,015 10,001 10,005 4 0 22,055,381 0 1,803,691 20,251,690 202,531,092,029
1346 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/03 10,015 10,000 10,005 5 0 22,055,381 0 1,803,691 20,251,690 202,526,244,983
1347 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/02 10,015 10,000 10,004 4 0 22,055,381 0 1,803,691 20,251,690 202,521,411,721
1348 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/01 10,015 10,000 10,004 4 0 22,055,381 0 1,803,691 20,251,690 202,518,030,626
1349 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/29 10,014 10,000 10,004 4 472,813 22,055,381 25,701 1,803,691 20,251,690 202,511,991,037
1350 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/29 10,173 10,159 10,163 4 472,813 22,055,381 25,701 1,803,691 20,251,690 205,732,009,747
1351 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/28 10,172 10,157 10,002 -155 862,819 21,582,568 148,060 1,777,990 19,804,578 201,152,003,726
1352 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/27 10,166 10,151 10,039 -112 1,060,219 20,719,749 0 1,629,930 19,089,819 193,783,608,988
1353 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/26 10,161 10,145 9,970 -175 0 19,659,530 0 1,629,930 18,029,600 182,915,092,958
1354 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/25 10,145 10,130 9,986 -144 0 19,659,530 0 1,629,930 18,029,600 182,644,204,803
1355 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/24 10,144 10,130 9,986 -144 548,313 19,659,530 0 1,629,930 18,029,600 182,637,399,549
1356 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/23 10,144 10,129 9,980 -149 259,306 19,111,217 0 1,629,930 17,481,287 177,068,536,321
1357 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/22 10,139 10,124 9,991 -133 547,362 18,851,911 0 1,629,930 17,221,981 174,352,452,148
1358 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/21 10,131 10,116 9,999 -117 753,405 18,304,549 0 1,629,930 16,674,619 168,682,021,359
1359 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/20 10,126 10,111 9,991 -120 183,634 17,551,144 0 1,629,930 15,921,214 160,974,478,951
1360 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/19 10,116 10,101 10,072 -29 0 17,367,510 0 1,629,930 15,737,580 158,966,604,467