صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/04 10,029 10,020 10,063 43 24,352,326 1,650,926,399 8,414,469 1,220,637,232 430,289,167 4,311,685,851,266
22 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/03 10,018 10,009 10,053 44 0 1,626,574,073 0 1,212,222,763 414,351,310 4,147,056,085,179
23 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/02 10,012 10,003 10,049 46 0 1,626,574,073 0 1,212,222,763 414,351,310 4,144,861,004,516
24 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/01 10,010 10,002 10,047 45 1,290,998 1,626,574,073 486,342 1,212,222,763 414,351,310 4,144,175,608,000
25 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/31 10,009 10,000 10,045 45 22,164,646 1,625,283,075 1,112,623 1,211,736,421 413,546,654 4,135,435,738,028
26 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/31 10,129 10,120 10,165 45 22,164,646 1,625,283,075 1,112,623 1,211,736,421 413,546,654 4,185,061,336,508
27 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/30 10,125 10,116 10,158 42 15,858,293 1,603,118,429 505,575 1,210,623,798 392,494,631 3,970,334,785,536
28 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/29 10,119 10,109 10,121 12 3,710,665 1,587,260,136 1,734,600 1,210,118,223 377,141,913 3,812,398,402,193
29 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/28 10,118 10,108 10,140 32 2,123,521 1,583,549,471 1,107,330 1,208,383,623 375,165,848 3,792,040,881,946
30 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/27 10,111 10,101 10,134 33 0 1,581,425,950 0 1,207,276,293 374,149,657 3,779,455,089,441
31 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/26 10,105 10,095 10,126 31 0 1,581,425,950 0 1,207,276,293 374,149,657 3,776,899,966,419
32 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/25 10,103 10,093 10,125 32 4,869,823 1,581,425,950 553,476 1,207,276,293 374,149,657 3,776,214,177,029
33 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/24 10,101 10,091 10,123 32 1,908,794 1,576,556,127 127,338 1,206,722,817 369,833,310 3,731,924,191,474
34 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/23 10,096 10,086 10,131 45 4,227,152 1,574,647,333 723,757 1,206,595,479 368,051,854 3,712,107,274,172
35 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/22 10,096 10,086 10,114 28 2,131,034 1,570,420,181 507,029 1,205,871,722 364,548,459 3,676,799,111,479
36 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/21 10,092 10,081 10,127 46 1,668,239 1,568,289,147 1,560,004 1,205,364,693 362,924,454 3,658,790,421,711
37 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/20 10,092 10,082 10,102 20 0 1,566,620,908 0 1,203,804,689 362,816,219 3,657,844,754,494
38 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/19 10,085 10,075 10,096 21 0 1,566,620,908 0 1,203,804,689 362,816,219 3,655,275,738,327
39 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/18 10,083 10,073 10,094 21 1,142,933 1,566,620,908 14,928 1,203,804,689 362,816,219 3,654,593,408,870
40 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/17 10,081 10,071 10,092 21 1,342,022 1,565,477,975 1,665,973 1,203,789,761 361,688,214 3,642,540,265,327