صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/08 10,054 10,046 10,084 38 0 1,467,143,038 0 1,081,951,395 385,191,643 3,869,717,811,815
82 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/07 10,052 10,044 10,082 38 4,539,329 1,467,143,038 503,071 1,081,951,395 385,191,643 3,869,007,525,945
83 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/06 10,050 10,042 10,081 39 3,127,423 1,462,603,709 469,495 1,081,448,324 381,155,385 3,827,721,853,287
84 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/05 10,033 10,026 10,069 43 3,093,198 1,459,476,286 6,555,594 1,080,978,829 378,497,457 3,794,712,594,399
85 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/04 10,031 10,023 10,067 44 1,204,693 1,456,383,088 669,439 1,074,423,235 381,959,853 3,828,536,208,282
86 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/03 10,014 10,006 10,056 50 5,064,715 1,455,178,395 1,288,611 1,073,753,796 381,424,599 3,816,694,424,374
87 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/02 10,012 10,004 10,054 50 0 1,450,113,680 0 1,072,465,185 377,648,495 3,778,124,823,410
88 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/01 10,010 10,002 10,052 50 0 1,450,113,680 0 1,072,465,185 377,648,495 3,777,330,554,400
89 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/31 10,008 10,000 10,050 50 0 1,450,113,680 0 1,072,465,185 377,648,495 3,776,616,522,681
90 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/31 10,165 10,157 10,207 50 0 1,450,113,680 0 1,072,465,185 377,648,495 3,835,907,336,396
91 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/30 10,163 10,155 10,205 50 531,393 1,450,113,680 139,536 1,072,465,185 377,648,495 3,835,194,046,493
92 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/29 10,161 10,154 10,204 50 1,955,093 1,449,582,287 393,298 1,072,325,649 377,256,638 3,830,498,887,316
93 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/28 10,159 10,152 10,202 50 3,417,732 1,447,627,194 1,232,107 1,071,932,351 375,694,843 3,813,897,708,649
94 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/27 10,152 10,144 10,164 20 3,573,544 1,444,209,462 820,254 1,070,700,244 373,509,218 3,788,955,998,943
95 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/26 10,146 10,138 10,173 35 0 1,440,635,918 0 1,069,879,990 370,755,928 3,758,635,457,549
96 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/25 10,133 10,125 10,186 61 0 1,440,635,918 0 1,069,879,990 370,755,928 3,753,962,247,579
97 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/24 10,131 10,123 10,184 61 432,859 1,440,635,918 138,345 1,069,879,990 370,755,928 3,753,253,276,525
98 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/23 10,129 10,121 10,182 61 1,080,043 1,440,203,059 756,958 1,069,741,645 370,461,414 3,749,560,829,334
99 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/22 10,123 10,115 10,166 51 928,028 1,439,123,016 1,518,046 1,068,984,687 370,138,329 3,743,970,517,146
100 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/21 10,115 10,107 10,184 77 2,934,036 1,438,194,988 4,971,321 1,067,466,641 370,728,347 3,747,003,563,164