صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/16 10,076 10,065 10,086 21 635,256 1,564,135,953 436,444 1,202,123,788 362,012,165 3,643,702,823,539
42 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/15 10,070 10,060 10,081 21 9,829,724 1,563,500,697 2,153,918 1,201,687,344 361,813,353 3,639,822,895,741
43 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/14 10,068 10,057 10,086 29 18,045,736 1,553,670,973 11,083,285 1,199,533,426 354,137,547 3,561,677,866,158
44 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/13 10,058 10,047 10,082 35 0 1,535,625,237 0 1,188,450,141 347,175,096 3,488,068,281,613
45 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/12 10,055 10,046 10,082 36 0 1,535,625,237 0 1,188,450,141 347,175,096 3,487,689,986,052
46 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/11 10,053 10,044 10,080 36 1,005,826 1,535,625,237 3,210,763 1,188,450,141 347,175,096 3,486,974,230,287
47 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/10 10,051 10,042 10,077 35 1,616,527 1,534,619,411 872,072 1,185,239,378 349,380,033 3,508,392,161,508
48 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/09 10,034 10,025 10,061 36 1,159,553 1,533,002,884 1,045,395 1,184,367,306 348,635,578 3,495,155,120,390
49 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/08 10,034 10,025 10,066 41 673,186 1,531,843,331 13,834,254 1,183,321,911 348,521,420 3,494,019,793,440
50 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/07 10,032 10,024 10,057 33 3,516,489 1,531,170,145 20,470,987 1,169,487,657 361,682,488 3,625,324,884,888
51 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/06 10,028 10,019 10,040 21 0 1,527,653,656 0 1,149,016,670 378,636,986 3,793,551,957,029
52 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/05 10,028 10,020 10,050 30 0 1,527,653,656 0 1,149,016,670 378,636,986 3,793,821,969,089
53 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/04 10,026 10,018 10,048 30 2,800,026 1,527,653,656 1,133,651 1,149,016,670 378,636,986 3,793,085,994,460
54 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/03 10,024 10,016 10,046 30 2,114,914 1,524,853,630 7,456,661 1,147,883,019 376,970,611 3,775,630,989,560
55 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/02 10,013 10,004 10,031 27 8,820,652 1,522,738,716 3,550,339 1,140,426,358 382,312,358 3,824,831,908,082
56 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/01 10,013 10,004 10,036 32 9,390,006 1,513,918,064 7,501,015 1,136,876,019 377,042,045 3,772,024,575,860
57 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/31 10,170 10,161 10,197 36 0 1,504,528,058 0 1,129,375,004 375,153,054 3,811,928,137,895
58 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/31 10,009 10,000 10,036 36 0 1,504,528,058 0 1,129,375,004 375,153,054 3,751,528,496,201
59 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/30 10,154 10,145 10,190 45 0 1,504,528,058 0 1,129,375,004 375,153,054 3,805,876,096,248
60 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/29 10,152 10,143 10,188 45 0 1,504,528,058 0 1,129,375,004 375,153,054 3,805,137,350,450