صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/04 10,027 10,021 10,124 103 0 1,247,861,821 0 950,966,952 296,894,869 2,975,147,278,904
182 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/03 10,018 10,012 10,115 103 0 1,247,861,821 0 950,966,952 296,894,869 2,972,489,953,281
183 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/02 10,016 10,010 10,113 103 3,713,724 1,247,861,821 2,357,487 950,966,952 296,894,869 2,971,832,036,572
184 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/01 10,013 10,007 10,111 104 359,799 1,244,148,097 649,710 948,609,465 295,538,632 2,957,581,950,246
185 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/31 10,006 10,000 10,103 103 383,657 1,243,788,298 726,861 947,959,755 295,828,543 2,958,195,833,610
186 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/31 10,171 10,165 10,268 103 383,657 1,243,788,298 726,861 947,959,755 295,828,543 3,007,007,543,205
187 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/30 10,166 10,160 10,268 108 322,908 1,243,404,641 315,424 947,232,894 296,171,747 3,009,232,489,264
188 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/29 10,157 10,151 10,236 85 1,083,829 1,243,081,733 435,349 946,917,470 296,164,263 3,006,363,648,582
189 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/28 10,152 10,146 10,247 101 0 1,241,997,904 0 946,482,121 295,515,783 2,998,411,802,217
190 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/27 10,147 10,141 10,250 109 0 1,241,997,904 0 946,482,121 295,515,783 2,996,751,642,933
191 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/26 10,144 10,139 10,248 109 619,468 1,241,997,904 603,821 946,482,121 295,515,783 2,996,096,960,167
192 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/25 10,142 10,136 10,245 109 444,339 1,241,378,436 304,413 945,878,300 295,500,136 2,995,280,632,817
193 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/24 10,132 10,126 10,235 109 725,741 1,240,934,097 301,155 945,573,887 295,360,210 2,990,797,426,378
194 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/23 10,126 10,120 10,237 117 438,391 1,240,208,356 76,725 945,272,732 294,935,624 2,984,732,908,022
195 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/22 10,119 10,113 10,234 121 1,310,247 1,239,769,965 585,229 945,196,007 294,573,958 2,979,088,882,172
196 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/21 10,114 10,108 10,238 130 0 1,238,459,718 0 944,610,778 293,848,940 2,970,301,240,343
197 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/20 10,105 10,099 10,233 134 0 1,238,459,718 0 944,610,778 293,848,940 2,967,689,273,051
198 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/19 10,103 10,097 10,231 134 1,662,512 1,238,459,718 764,399 944,610,778 293,848,940 2,967,038,762,711
199 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/18 10,101 10,095 10,229 134 1,935,245 1,236,797,206 655,095 943,846,379 292,950,827 2,957,312,491,837
200 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/17 10,095 10,089 10,220 131 5,147,367 1,234,861,961 920,551 943,191,284 291,670,677 2,942,656,223,495