صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
221 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/27 10,156 10,150 10,317 167 4,487,171 1,215,464,726 452,364 931,230,792 284,233,934 2,885,047,311,602
222 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/26 10,138 10,132 10,276 144 3,044,381 1,210,977,555 521,215 930,778,428 280,199,127 2,839,039,681,382
223 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/25 10,131 10,125 10,264 139 10,806,080 1,207,933,174 612,323 930,257,213 277,675,961 2,811,382,201,203
224 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/24 10,129 10,123 10,256 133 986,385 1,197,127,094 1,653,392 929,644,890 267,482,204 2,707,754,587,740
225 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/23 10,119 10,113 10,247 134 0 1,196,140,709 0 927,991,498 268,149,211 2,711,707,762,940
226 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/22 10,119 10,112 10,287 175 0 1,196,140,709 0 927,991,498 268,149,211 2,711,575,710,495
227 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/21 10,116 10,110 10,285 175 2,159,714 1,196,140,709 21,651,847 927,991,498 268,149,211 2,710,959,945,014
228 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/20 10,114 10,108 10,271 163 619,808 1,193,980,995 574,463 906,339,651 287,641,344 2,907,358,413,007
229 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/19 10,108 10,102 10,277 175 1,514,855 1,193,361,187 4,065,724 905,765,188 287,595,999 2,905,275,242,560
230 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/18 10,101 10,095 10,254 159 442,015 1,191,846,332 1,589,955 901,699,464 290,146,868 2,928,971,251,286
231 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/17 10,081 10,075 10,241 166 1,466,188 1,191,404,317 774,446 900,109,509 291,294,808 2,934,904,995,410
232 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/16 10,074 10,070 10,237 167 0 1,189,938,129 0 899,335,063 290,603,066 2,926,410,723,066
233 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/15 10,065 10,061 10,230 169 0 1,189,938,129 0 899,335,063 290,603,066 2,923,770,106,236
234 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/14 10,063 10,059 10,228 169 4,886,720 1,189,938,129 3,124,134 899,335,063 290,603,066 2,923,148,800,145
235 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/13 10,060 10,057 10,227 170 835,250 1,185,051,409 3,540,236 896,210,929 288,840,480 2,904,796,123,897
236 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/12 10,056 10,053 10,220 167 395,164 1,184,216,159 1,483,754 892,670,693 291,545,466 2,930,798,685,457
237 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/11 10,053 10,049 10,216 167 404,905 1,183,820,995 839,814 891,186,939 292,634,056 2,940,667,275,966
238 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/10 10,050 10,047 10,214 167 793,240 1,183,416,090 2,217,500 890,347,125 293,068,965 2,944,339,939,858
239 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/09 10,050 10,047 10,215 168 0 1,182,622,850 0 888,129,625 294,493,225 2,958,626,999,649
240 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/08 10,043 10,039 10,213 174 0 1,182,622,850 0 888,129,625 294,493,225 2,956,483,637,699