صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
241 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/07 10,041 10,037 10,211 174 337,796 1,182,622,850 371,329 888,129,625 294,493,225 2,955,865,371,271
242 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/06 10,039 10,035 10,208 173 402,096 1,182,285,054 566,856 887,758,296 294,526,758 2,955,582,861,433
243 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/05 10,034 10,030 10,205 175 751,711 1,181,882,958 237,824 887,191,440 294,691,518 2,955,863,119,199
244 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/04 10,026 10,022 10,190 168 230,539 1,181,131,247 1,803,301 886,953,616 294,177,631 2,948,368,344,391
245 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/03 10,014 10,011 10,177 166 2,754,650 1,180,900,708 1,182,629 885,150,315 295,750,393 2,960,695,581,087
246 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/02 10,013 10,009 10,176 167 0 1,178,146,058 0 883,967,686 294,178,372 2,944,411,765,261
247 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/01 10,006 10,002 10,147 145 0 1,178,146,058 0 883,967,686 294,178,372 2,942,457,313,904
248 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/30 10,004 10,000 10,145 145 1,938,840 1,178,146,058 437,096 883,967,686 294,178,372 2,941,832,812,756
249 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/30 10,139 10,135 10,280 145 1,938,840 1,178,146,058 437,096 883,967,686 294,178,372 2,981,546,892,976
250 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/29 10,137 10,133 10,278 145 2,382,195 1,176,207,218 17,663 883,530,590 292,676,628 2,965,690,120,881
251 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/28 10,130 10,126 10,274 148 5,122,753 1,173,825,023 276,128 883,512,927 290,312,096 2,939,681,353,527
252 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/27 10,137 10,134 10,291 157 6,090,239 1,168,702,270 8,198,305 883,236,799 285,465,471 2,892,766,346,520
253 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/26 10,134 10,131 10,274 143 8,825 1,162,612,031 7,220,357 875,038,494 287,573,537 2,913,264,730,747
254 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/25 10,132 10,128 10,309 181 0 1,162,603,206 0 867,818,137 294,785,069 2,985,580,840,794
255 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/24 10,131 10,127 10,316 189 0 1,162,603,206 0 867,818,137 294,785,069 2,985,367,787,362
256 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/23 10,129 10,125 10,314 189 0 1,162,603,206 0 867,818,137 294,785,069 2,984,740,373,541
257 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/22 10,127 10,123 10,312 189 3,037 1,162,603,206 194,098 867,818,137 294,785,069 2,984,113,610,647
258 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/21 10,125 10,121 10,310 189 1,626 1,162,600,169 887,531 867,624,039 294,976,130 2,985,421,227,389
259 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/20 10,122 10,118 10,332 214 251,502 1,162,598,543 1,192,606 866,736,508 295,862,035 2,993,529,645,520
260 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/19 10,117 10,113 10,318 205 103,750 1,162,347,041 927,394 865,543,902 296,803,139 3,001,694,296,826