صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
301 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/09 10,044 10,040 10,391 351 382,442 1,063,145,578 171,405 801,144,913 262,000,665 2,630,473,365,727
302 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/08 10,034 10,030 10,382 352 2,495,322 1,062,763,136 39,097,666 800,973,508 261,789,628 2,625,782,313,692
303 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/07 10,030 10,026 10,336 310 2,078,259 1,060,267,814 844,104 761,875,842 298,391,972 2,991,805,142,374
304 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/06 10,025 10,022 10,330 308 0 1,058,189,555 0 761,031,738 297,157,817 2,978,069,215,803
305 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/05 10,017 10,014 10,323 309 0 1,058,189,555 0 761,031,738 297,157,817 2,975,762,904,443
306 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/04 10,016 10,013 10,321 308 2,764,372 1,058,189,555 100,903 761,031,738 297,157,817 2,975,371,448,738
307 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/03 10,015 10,011 10,323 312 2,881,495 1,055,425,183 6,638,584 760,930,835 294,494,348 2,948,305,420,894
308 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/02 10,009 10,006 10,311 305 4,050,440 1,052,543,688 932,835 754,292,251 298,251,437 2,984,270,889,311
309 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/01 10,006 10,002 10,308 306 20,178,290 1,048,493,248 6,143 753,359,416 295,133,832 2,952,030,912,155
310 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/30 10,004 10,000 10,371 371 5,128,784 1,028,314,958 1,805,877 753,353,273 274,961,685 2,749,709,628,566
311 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/30 10,204 10,200 10,571 371 5,128,784 1,028,314,958 1,805,877 753,353,273 274,961,685 2,804,701,965,566
312 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/29 10,185 10,181 10,562 381 0 1,023,186,174 0 751,547,396 271,638,778 2,765,628,681,314
313 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/28 10,173 10,169 10,504 335 0 1,023,186,174 0 751,547,396 271,638,778 2,762,359,800,985
314 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/27 10,171 10,168 10,502 334 4,503,570 1,023,186,174 1,327,019 751,547,396 271,638,778 2,761,970,990,626
315 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/26 10,170 10,166 10,505 339 1,634,906 1,018,682,604 148,360 750,220,377 268,462,227 2,729,271,794,052
316 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/25 10,167 10,163 10,506 343 1,207,382 1,017,047,698 700,666 750,072,017 266,975,681 2,713,248,224,426
317 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/24 10,163 10,159 10,495 336 1,476,045 1,015,840,316 1,277,279 749,371,351 266,468,965 2,707,118,765,745
318 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/23 10,150 10,146 10,487 341 1,476,805 1,014,364,271 820,068 748,094,072 266,270,199 2,701,596,804,764
319 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/22 10,148 10,144 10,489 345 0 1,012,887,466 0 747,274,004 265,613,462 2,694,472,681,018
320 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/21 10,138 10,134 10,478 344 0 1,012,887,466 0 747,274,004 265,613,462 2,691,819,393,780