صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
281 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/29 10,165 10,162 10,391 229 0 1,113,364,153 0 818,673,523 294,690,630 2,994,647,012,358
282 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/28 10,150 10,147 10,387 240 4,295,551 1,113,364,153 921,955 818,673,523 294,690,630 2,990,139,937,659
283 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/27 10,148 10,145 10,388 243 0 1,109,068,602 0 817,751,568 291,317,034 2,955,410,067,531
284 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/26 10,131 10,128 10,379 251 0 1,109,068,602 0 817,751,568 291,317,034 2,950,532,784,333
285 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/25 10,130 10,127 10,378 251 1,824,564 1,109,068,602 1,033,861 817,751,568 291,317,034 2,950,041,809,864
286 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/24 10,128 10,125 10,376 251 5,164,097 1,107,244,038 10,078,099 816,717,707 290,526,331 2,941,540,024,685
287 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/23 10,116 10,112 10,368 256 268,233 1,102,079,941 94,002 806,639,608 295,440,333 2,987,595,026,552
288 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/22 10,104 10,101 10,357 256 2,211,236 1,101,811,708 1,581,683 806,545,606 295,266,102 2,982,476,936,775
289 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/21 10,092 10,088 10,354 266 7,077,669 1,099,600,472 763,271 804,963,923 294,636,549 2,972,440,648,715
290 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/20 10,087 10,084 10,367 283 0 1,092,522,803 0 804,200,652 288,322,151 2,907,459,869,387
291 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/19 10,074 10,071 10,358 287 0 1,092,522,803 0 804,200,652 288,322,151 2,903,560,474,878
292 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/18 10,072 10,069 10,356 287 3,039,916 1,092,522,803 784,209 804,200,652 288,322,151 2,903,163,093,338
293 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/17 10,071 10,068 10,357 289 1,249,389 1,089,482,887 434,762 803,416,443 286,066,444 2,880,046,596,474
294 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/16 10,065 10,062 10,354 292 1,182,670 1,088,233,498 413,519 802,981,681 285,251,817 2,870,075,912,145
295 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/15 10,062 10,059 10,356 297 1,740,574 1,087,050,828 234,463 802,568,162 284,482,666 2,861,554,706,406
296 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/14 10,053 10,050 10,347 297 2,009,314 1,085,310,254 805,012 802,333,699 282,976,555 2,843,856,939,954
297 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/13 10,052 10,049 10,347 298 0 1,083,300,940 0 801,528,687 281,772,253 2,831,405,206,571
298 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/12 10,047 10,044 10,354 310 0 1,083,300,940 0 801,528,687 281,772,253 2,830,104,936,264
299 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/11 10,046 10,043 10,353 310 8,582,841 1,083,300,940 165,080 801,528,687 281,772,253 2,829,710,395,701
300 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/10 10,045 10,041 10,361 320 11,572,521 1,074,718,099 218,694 801,363,607 273,354,492 2,744,759,238,142