صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
321 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/20 10,136 10,133 10,477 344 307,007 1,012,887,466 248,526 747,274,004 265,613,462 2,691,435,898,230
322 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/19 10,135 10,131 10,475 344 503,152 1,012,580,459 726,243 747,025,478 265,554,981 2,690,459,139,968
323 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/18 10,133 10,129 10,480 351 1,419,343 1,012,077,307 548,576 746,299,235 265,778,072 2,692,067,387,246
324 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/17 10,130 10,127 10,495 368 3,245,855 1,010,657,964 2,121,537 745,750,659 264,907,305 2,682,630,452,603
325 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/16 10,124 10,121 10,463 342 10,746,170 1,007,412,109 4,168,656 743,629,122 263,782,987 2,669,624,793,629
326 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/15 10,121 10,117 10,472 355 0 996,665,939 0 739,460,466 257,205,473 2,602,267,848,294
327 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/14 10,114 10,111 10,444 333 0 996,665,939 0 739,460,466 257,205,473 2,600,535,100,445
328 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/13 10,113 10,109 10,442 333 2,617,453 996,665,939 1,700,955 739,460,466 257,205,473 2,600,154,397,830
329 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/12 10,111 10,108 10,442 334 2,365,969 994,048,486 1,759,946 737,759,511 256,288,975 2,590,502,341,436
330 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/11 10,105 10,102 10,437 335 3,014,785 991,682,517 8,298,086 735,999,565 255,682,952 2,582,817,182,178
331 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/10 10,097 10,093 10,416 323 4,284,862 988,667,732 9,876,196 727,701,479 260,966,253 2,634,029,527,701
332 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/09 10,078 10,074 10,400 326 1,024,862 984,382,870 6,942,021 717,825,283 266,557,587 2,685,411,494,313
333 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/08 10,064 10,061 10,377 316 0 983,358,008 0 710,883,262 272,474,746 2,741,315,031,680
334 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/07 10,052 10,048 10,373 325 0 983,358,008 0 710,883,262 272,474,746 2,737,919,651,549
335 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/06 10,051 10,047 10,372 325 2,549,893 983,358,008 611,308 710,883,262 272,474,746 2,737,544,069,678
336 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/05 10,049 10,046 10,373 327 1,716,703 980,808,115 697,253 710,271,954 270,536,161 2,717,686,240,934
337 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/04 10,041 10,037 10,334 297 774,573 979,091,412 6,575,581 709,574,701 269,516,711 2,705,256,210,704
338 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/03 10,030 10,026 10,315 289 10,119,310 978,316,839 3,283,218 702,999,120 275,317,719 2,760,382,722,563
339 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/02 10,027 10,024 10,326 302 3,247,543 968,197,529 10,647,637 699,715,902 268,481,627 2,691,213,806,062
340 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/01 10,010 10,006 10,297 291 0 964,949,986 0 689,068,265 275,881,721 2,760,521,942,876