صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
261 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/18 10,115 10,112 10,324 212 0 1,162,243,291 0 864,616,508 297,626,783 3,009,563,016,781
262 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/17 10,106 10,102 10,320 218 0 1,162,243,291 0 864,616,508 297,626,783 3,006,738,695,322
263 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/16 10,104 10,100 10,318 218 268,846 1,162,243,291 2,324,997 864,616,508 297,626,783 3,006,113,881,011
264 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/15 10,102 10,098 10,314 216 62,046 1,161,974,445 264,642 862,291,511 299,682,934 3,026,251,663,114
265 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/14 10,097 10,094 10,310 216 417,148 1,161,912,399 430,732 862,026,869 299,885,530 3,026,973,163,974
266 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/13 10,087 10,083 10,283 200 2,159,065 1,161,495,251 176,212 861,596,137 299,899,114 3,024,013,288,493
267 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/12 10,078 10,074 10,276 202 2,714,308 1,159,336,186 2,764,788 861,419,925 297,916,261 3,001,357,209,164
268 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/11 10,072 10,068 10,270 202 0 1,156,621,878 0 858,655,137 297,966,741 3,000,001,600,251
269 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/10 10,062 10,058 10,268 210 0 1,156,621,878 0 858,655,137 297,966,741 2,997,093,156,952
270 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/09 10,060 10,056 10,266 210 1,795,528 1,156,621,878 1,899,249 858,655,137 297,966,741 2,996,472,454,245
271 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/08 10,058 10,054 10,264 210 2,465,863 1,154,826,350 216,673 856,755,888 298,070,462 2,996,888,059,840
272 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/07 10,056 10,052 10,263 211 2,560,016 1,152,360,487 2,317,609 856,539,215 295,821,272 2,973,740,292,630
273 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/06 10,047 10,043 10,256 213 7,469,881 1,149,800,471 642,363 854,221,606 295,578,865 2,968,542,302,680
274 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/05 10,038 10,034 10,250 216 9,303,150 1,142,330,590 18,332,529 853,579,243 288,751,347 2,897,453,318,634
275 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/04 10,035 10,032 10,248 216 0 1,133,027,440 0 835,246,714 297,780,726 2,987,323,677,463
276 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/03 10,021 10,017 10,229 212 0 1,133,027,440 0 835,246,714 297,780,726 2,982,902,721,298
277 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/02 10,019 10,015 10,227 212 4,657,627 1,133,027,440 5,447,753 835,246,714 297,780,726 2,982,325,067,670
278 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/01 10,017 10,013 10,225 212 9,372,545 1,128,369,813 10,514,984 829,798,961 298,570,852 2,989,642,155,449
279 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/30 10,004 10,000 10,221 221 5,633,115 1,118,997,268 610,454 819,283,977 299,713,291 2,997,230,685,769
280 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/30 10,175 10,171 10,392 221 5,633,115 1,118,997,268 610,454 819,283,977 299,713,291 3,048,481,658,530