صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/24 10,111 10,102 10,108 6 0 1,719,986,260 0 1,264,849,990 455,136,270 4,597,669,721,159
2 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/23 10,108 10,099 10,122 23 0 1,719,986,260 0 1,264,849,990 455,136,270 4,596,420,384,541
3 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/22 10,106 10,097 10,120 23 2,115,990 1,719,986,260 492,221 1,264,849,990 455,136,270 4,595,468,940,653
4 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/21 10,104 10,095 10,118 23 2,324,583 1,717,870,270 1,243,022 1,264,357,769 453,512,501 4,578,107,479,372
5 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/20 10,098 10,089 10,112 23 3,214,828 1,715,545,687 1,064,512 1,263,114,747 452,430,940 4,564,538,063,036
6 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/19 10,095 10,085 10,107 22 754,110 1,712,330,859 3,593,346 1,262,050,235 450,280,624 4,541,284,666,055
7 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/18 10,091 10,081 10,085 4 2,814,024 1,711,576,749 3,410,934 1,258,456,889 453,119,860 4,568,110,966,556
8 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/17 10,085 10,076 10,101 25 0 1,708,762,725 0 1,255,045,955 453,716,770 4,571,699,928,228
9 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/16 10,075 10,066 10,101 35 0 1,708,762,725 0 1,255,045,955 453,716,770 4,567,109,857,522
10 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/15 10,073 10,064 10,099 35 2,326,041 1,708,762,725 971,575 1,255,045,955 453,716,770 4,566,167,093,313
11 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/14 10,071 10,062 10,097 35 0 1,706,436,684 0 1,254,074,380 452,362,304 4,551,467,194,360
12 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/13 10,064 10,055 10,090 35 1,913,114 1,706,436,684 551,914 1,254,074,380 452,362,304 4,548,384,911,304
13 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/12 10,062 10,053 10,088 35 2,986,141 1,704,523,570 908,180 1,253,522,466 451,001,104 4,533,743,744,549
14 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/11 10,060 10,050 10,087 37 3,082,634 1,701,537,429 11,877,473 1,252,614,286 448,923,143 4,511,717,388,447
15 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/10 10,056 10,047 10,083 36 0 1,698,454,795 0 1,240,736,813 457,717,982 4,598,481,013,609
16 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/09 10,040 10,031 10,069 38 0 1,698,454,795 0 1,240,736,813 457,717,982 4,591,540,502,305
17 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/08 10,038 10,029 10,067 38 2,109,386 1,698,454,795 13,181,872 1,240,736,813 457,717,982 4,590,642,154,363
18 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/07 10,036 10,027 10,064 37 3,618,354 1,696,345,409 2,279,901 1,227,554,941 468,790,468 4,700,749,607,341
19 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/06 10,029 10,020 10,057 37 0 1,692,727,055 0 1,225,275,040 467,452,015 4,683,885,038,963
20 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/05 10,031 10,023 10,062 39 41,800,656 1,692,727,055 4,637,808 1,225,275,040 467,452,015 4,685,126,253,250