صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/20 10,111 10,103 10,185 82 1,042,267 1,435,260,952 1,816,981 1,062,495,320 372,765,632 3,766,171,425,845
102 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/19 10,105 10,097 10,168 71 0 1,434,218,685 0 1,060,678,339 373,540,346 3,771,621,988,227
103 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/18 10,100 10,092 10,168 76 0 1,434,218,685 0 1,060,678,339 373,540,346 3,769,907,247,776
104 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/17 10,098 10,090 10,166 76 987,137 1,434,218,685 247,568 1,060,678,339 373,540,346 3,769,205,232,368
105 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/16 10,096 10,089 10,164 75 943,229 1,433,231,548 24,843,590 1,060,430,771 372,800,777 3,761,035,542,982
106 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/15 10,090 10,082 10,165 83 2,761,887 1,432,288,319 4,510,234 1,035,587,181 396,701,138 3,999,730,060,156
107 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/14 10,086 10,079 10,163 84 16,757,831 1,429,526,432 2,073,644 1,031,076,947 398,449,485 4,016,038,183,377
108 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/13 10,074 10,067 10,138 71 4,296,939 1,412,768,601 2,156,421 1,029,003,303 383,765,298 3,863,297,058,074
109 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/12 10,070 10,062 10,134 72 0 1,408,471,662 0 1,026,846,882 381,624,780 3,839,957,633,539
110 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/11 10,063 10,056 10,130 74 0 1,408,471,662 0 1,026,846,882 381,624,780 3,837,488,341,989
111 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/10 10,061 10,054 10,128 74 2,040,227 1,408,471,662 261,697 1,026,846,882 381,624,780 3,836,797,185,019
112 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/09 10,060 10,052 10,126 74 785,675 1,406,431,435 1,166,577 1,026,585,185 379,846,250 3,818,212,693,809
113 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/08 10,056 10,048 10,120 72 11,113,158 1,405,645,760 1,118,957 1,025,418,608 380,227,152 3,820,532,640,494
114 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/07 10,045 10,037 10,103 66 7,843,198 1,394,532,602 2,329,389 1,024,299,651 370,232,951 3,716,005,559,927
115 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/06 10,040 10,033 10,100 67 34,098,934 1,386,689,404 11,454,153 1,021,970,262 364,719,142 3,659,091,227,008
116 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/05 10,033 10,025 10,097 72 0 1,352,590,470 0 1,010,516,109 342,074,361 3,429,195,773,773
117 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/04 10,025 10,017 10,091 74 0 1,352,590,470 0 1,010,516,109 342,074,361 3,426,535,294,949
118 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/03 10,023 10,015 10,090 75 18,293,028 1,352,590,470 2,903,293 1,010,516,109 342,074,361 3,425,925,004,213
119 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/02 10,021 10,013 10,091 78 5,929,421 1,334,297,442 2,740,923 1,007,612,816 326,684,626 3,271,023,854,445
120 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/01 10,015 10,007 10,092 85 632,547 1,328,368,021 90,107 1,004,871,893 323,496,128 3,237,158,694,260