صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/31 10,009 10,000 10,066 66 933,566 1,327,735,474 206,943 1,004,781,786 322,953,688 3,229,687,914,923
122 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/31 10,177 10,168 10,234 66 933,566 1,327,735,474 206,943 1,004,781,786 322,953,688 3,283,944,134,507
123 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/30 10,172 10,163 10,223 60 1,447,552 1,326,801,908 761,377 1,004,574,843 322,227,065 3,274,942,424,591
124 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/29 10,164 10,156 10,215 59 0 1,325,354,356 0 1,003,813,466 321,540,890 3,265,585,554,589
125 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/28 10,156 10,148 10,207 59 0 1,325,354,356 0 1,003,813,466 321,540,890 3,262,993,555,876
126 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/27 10,154 10,146 10,205 59 891,665 1,325,354,356 339,416 1,003,813,466 321,540,890 3,262,388,061,549
127 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/26 10,152 10,144 10,203 59 610,134 1,324,462,691 360,901 1,003,474,050 320,988,641 3,256,174,074,566
128 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/25 10,144 10,136 10,210 74 1,102,274 1,323,852,557 3,981,505 1,003,113,149 320,739,408 3,251,118,063,177
129 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/24 10,137 10,129 10,201 72 375,334 1,322,750,283 662,527 999,131,644 323,618,639 3,278,012,014,095
130 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/23 10,130 10,125 10,196 71 1,786,206 1,322,374,949 684,374 998,469,117 323,905,832 3,279,451,897,943
131 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/22 10,125 10,119 10,190 71 0 1,320,588,743 0 997,784,743 322,804,000 3,266,399,526,405
132 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/21 10,122 10,116 10,188 72 0 1,320,588,743 0 997,784,743 322,804,000 3,265,482,993,824
133 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/20 10,120 10,114 10,186 72 1,170,737 1,320,588,743 9,558 997,784,743 322,804,000 3,264,861,287,660
134 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/19 10,118 10,112 10,185 73 1,179,536 1,319,418,006 793,655 997,775,185 321,642,821 3,252,491,377,398
135 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/18 10,106 10,100 10,166 66 3,383,660 1,318,238,470 868,355 996,981,530 321,256,940 3,244,832,660,830
136 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/17 10,098 10,092 10,158 66 0 1,314,854,810 0 996,113,175 318,741,635 3,216,892,345,201
137 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/16 10,087 10,081 10,164 83 0 1,314,854,810 0 996,113,175 318,741,635 3,213,227,436,224
138 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/15 10,085 10,079 10,162 83 0 1,314,854,810 0 996,113,175 318,741,635 3,212,608,549,699
139 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/14 10,083 10,077 10,160 83 0 1,314,854,810 0 996,113,175 318,741,635 3,211,967,989,259
140 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/13 10,081 10,075 10,158 83 3,044,256 1,314,854,810 479,671 996,113,175 318,741,635 3,211,350,422,472