صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/12 10,079 10,073 10,156 83 808,754 1,311,810,554 12,618,203 995,633,504 316,177,050 3,184,882,176,137
142 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/11 10,072 10,067 10,129 62 8,292,779 1,311,001,800 447,033 983,015,301 327,986,499 3,301,701,883,493
143 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/10 10,064 10,058 10,138 80 1,480,259 1,302,709,021 143,251 982,568,268 320,140,753 3,220,053,445,523
144 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/09 10,057 10,051 10,132 81 1,652,298 1,301,228,762 1,151,167 982,425,017 318,803,745 3,204,358,027,203
145 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/08 10,053 10,047 10,129 82 0 1,299,576,464 0 981,273,850 318,302,614 3,198,129,314,821
146 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/07 10,046 10,041 10,104 63 0 1,299,576,464 0 981,273,850 318,302,614 3,195,979,584,524
147 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/06 10,044 10,039 10,102 63 14,465,142 1,299,576,464 1,166,779 981,273,850 318,302,614 3,195,359,205,947
148 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/05 10,042 10,037 10,103 66 2,478,454 1,285,111,322 1,015,843 980,107,071 305,004,251 3,061,191,498,777
149 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/04 10,036 10,030 10,113 83 5,761,010 1,282,632,868 2,911,272 979,091,228 303,541,640 3,044,543,187,878
150 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/03 10,033 10,027 10,107 80 1,865,477 1,276,871,858 1,068,577 976,179,956 300,691,902 3,015,175,288,391
151 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/02 10,025 10,020 10,095 75 4,260,083 1,275,006,381 671,893 975,111,379 299,895,002 3,004,812,775,858
152 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/01 10,010 10,004 10,082 78 0 1,270,746,298 0 974,439,486 296,306,812 2,964,382,153,044
153 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/31 10,005 10,000 10,085 85 0 1,270,746,298 0 974,439,486 296,306,812 2,962,949,859,721
154 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/31 10,160 10,155 10,240 85 0 1,270,746,298 0 974,439,486 296,306,812 3,008,877,415,581
155 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/30 10,158 10,153 10,237 84 1,886,748 1,270,746,298 555,559 974,439,486 296,306,812 3,008,260,704,719
156 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/29 10,156 10,150 10,236 86 524,619 1,268,859,550 570,421 973,883,927 294,975,623 2,994,121,753,781
157 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/28 10,144 10,138 10,199 61 323,815 1,268,334,931 1,493,020 973,313,506 295,021,425 2,990,871,323,673
158 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/27 10,136 10,130 10,191 61 327,753 1,268,011,116 746,142 971,820,486 296,190,630 3,000,345,665,670
159 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/26 10,133 10,127 10,188 61 1,629,972 1,267,683,363 1,284,085 971,074,344 296,609,019 3,003,759,290,876
160 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/25 10,132 10,126 10,190 64 0 1,266,053,391 0 969,790,259 296,263,132 2,999,950,464,940