صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
201 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/16 10,090 10,084 10,215 131 1,207,932 1,229,714,594 6,869,801 942,270,733 287,443,861 2,898,467,963,583
202 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/15 10,085 10,079 10,210 131 123,472 1,228,506,662 405,179 935,400,932 293,105,730 2,954,265,894,637
203 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/14 10,081 10,075 10,214 139 0 1,228,383,190 0 934,995,753 293,387,437 2,955,953,413,870
204 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/13 10,072 10,066 10,206 140 0 1,228,383,190 0 934,995,753 293,387,437 2,953,355,791,708
205 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/12 10,070 10,064 10,204 140 999,125 1,228,383,190 107,191 934,995,753 293,387,437 2,952,716,389,712
206 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/11 10,068 10,062 10,202 140 999,204 1,227,384,065 1,828,740 934,888,562 292,495,503 2,943,097,039,543
207 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/10 10,059 10,053 10,194 141 0 1,226,384,861 0 933,059,822 293,325,039 2,948,853,837,704
208 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/09 10,053 10,047 10,189 142 605,424 1,226,384,861 1,237,581 933,059,822 293,325,039 2,946,937,669,660
209 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/08 10,050 10,044 10,186 142 4,738,868 1,225,779,437 390,143 931,822,241 293,957,196 2,952,646,394,063
210 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/07 10,036 10,030 10,173 143 0 1,221,040,569 0 931,432,098 289,608,471 2,904,826,096,862
211 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/06 10,019 10,013 10,177 164 0 1,221,040,569 0 931,432,098 289,608,471 2,899,790,803,820
212 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/05 10,017 10,011 10,175 164 0 1,221,040,569 0 931,432,098 289,608,471 2,899,162,449,492
213 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/04 10,015 10,008 10,172 164 0 1,221,040,569 0 931,432,098 289,608,471 2,898,534,743,009
214 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/03 10,012 10,006 10,170 164 0 1,221,040,569 0 931,432,098 289,608,471 2,897,907,693,963
215 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/02 10,010 10,004 10,168 164 0 1,221,040,569 0 931,432,098 289,608,471 2,897,281,319,791
216 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/01 10,008 10,002 10,166 164 0 1,221,040,569 0 931,432,098 289,608,471 2,896,656,859,601
217 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/30 10,163 10,157 10,321 164 0 1,221,040,569 0 931,432,098 289,608,471 2,941,500,282,274
218 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/30 10,006 10,000 10,164 164 0 1,221,040,569 0 931,432,098 289,608,471 2,896,031,752,327
219 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/29 10,161 10,155 10,319 164 0 1,221,040,569 0 931,432,098 289,608,471 2,940,876,971,546
220 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/28 10,159 10,153 10,316 163 5,575,843 1,221,040,569 201,306 931,432,098 289,608,471 2,940,254,307,769