صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۴۰۸,۹۰۵ ۹.۲ % ۲۷۹,۱۵۹ ۶.۲۸ % ۳,۶۹۹,۸۱۶ ۸۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۱۱ ۰.۴۴ % ۳۸,۵۱۲ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۴۰۴,۱۸۹ ۹.۰۶ % ۲۹۷,۹۱۲ ۶.۶۸ % ۳,۶۹۸,۰۸۶ ۸۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۱۲ ۰.۲۷ % ۳۸,۵۰۶ ۰.۸۶ % ۸,۸۳۵ ۰.۲ %
۸۳ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۳۸۷,۰۴۰ ۸.۵۴ % ۲۹۰,۲۸۳ ۶.۴۱ % ۳,۶۹۷,۱۳۲ ۸۱.۶ % ۰ ۰ % ۴۹,۳۹۹ ۱.۰۹ % ۵۸,۷۱۵ ۱.۳ % ۴۸,۲۳۷ ۱.۰۶ %
۸۴ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ۳۹۶,۶۶۴ ۸.۴۱ % ۲۸۸,۱۵۳ ۶.۱ % ۳,۶۹۵,۲۵۲ ۷۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۴۶,۷۲۶ ۰.۹۹ % ۲۱۵,۵۹۳ ۴.۵۷ % ۷۶,۵۴۳ ۱.۶۲ %
۸۵ ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ۳۹۶,۵۲۲ ۸.۳۳ % ۳۳۳,۱۰۷ ۷ % ۳,۸۷۱,۳۴۱ ۸۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۳۳,۶۶۲ ۰.۷۱ % ۳۴,۹۵۶ ۰.۷۳ % ۸۸,۵۸۴ ۱.۸۶ %
۸۶ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ۳۹۶,۴۸۹ ۸.۳۳ % ۳۳۳,۱۱۵ ۷.۰۱ % ۳,۸۷۰,۶۱۷ ۸۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۳۳,۴۸۱ ۰.۷ % ۳۴,۹۵۳ ۰.۷۳ % ۸۸,۵۸۴ ۱.۸۶ %
۸۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۳۹۶,۴۵۶ ۸.۳۴ % ۳۳۳,۱۲۴ ۷ % ۳,۸۶۹,۸۹۳ ۸۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۹۸۵ ۰.۶۹ % ۳۴,۹۵۰ ۰.۷۳ % ۸۸,۵۸۴ ۱.۸۶ %
۸۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۳۹۶,۵۶۰ ۸.۰۲ % ۳۳۷,۲۰۷ ۶.۸۳ % ۳,۸۶۷,۹۲۷ ۷۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۴۳,۸۰۷ ۰.۸۹ % ۲۰۷,۷۳۷ ۴.۲ % ۸۸,۴۵۵ ۱.۷۹ %
۸۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۳۹۲,۴۶۴ ۷.۸۸ % ۳۴۲,۵۴۲ ۶.۸۸ % ۴,۰۶۱,۰۲۱ ۸۱.۵۳ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۹۹ ۱.۲۶ % ۳۴,۹۴۴ ۰.۷ % ۸۷,۴۱۴ ۱.۷۵ %
۹۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۳۸۷,۲۵۷ ۷.۷۶ % ۳۴۳,۶۳۶ ۶.۸۹ % ۴,۰۵۹,۲۶۰ ۸۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۷۷,۹۵۱ ۱.۵۶ % ۳۴,۹۴۰ ۰.۷ % ۸۵,۹۰۶ ۱.۷۲ %