صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۶۲۲,۳۵۷ ۱۵.۲۶ % ۳,۳۵۶,۵۸۶ ۸۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۳۸,۸۲۰ ۰.۹۵ % ۶۱,۷۵۸ ۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۶۴۷,۱۶۷ ۱۵.۳۲ % ۳,۴۹۷,۳۴۲ ۸۲.۸ % ۰ ۰ % ۶۳,۳۸۴ ۱.۵ % ۱۵,۹۳۲ ۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۶۴۹,۶۷۴ ۱۵.۴۴ % ۳,۴۹۷,۸۹۸ ۸۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۴۳,۱۴۰ ۱.۰۳ % ۱۵,۹۴۱ ۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۶۴۹,۶۵۰ ۱۵.۴۵ % ۳,۴۹۹,۲۸۴ ۸۳.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۹,۴۱۷ ۰.۹۴ % ۱۵,۹۵۱ ۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰ ۰ % ۶۴۹,۶۳۲ ۱۵.۴۶ % ۳,۵۱۲,۲۱۶ ۸۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۵۳ ۰.۵۹ % ۱۵,۹۶۰ ۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۰ ۰ % ۶۵۴,۹۲۱ ۱۵.۵ % ۳,۵۱۰,۲۲۲ ۸۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۴۴,۲۱۸ ۱.۰۵ % ۱۵,۹۷۰ ۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰ ۰ % ۶۵۵,۰۸۷ ۱۵.۳۹ % ۳,۵۰۸,۳۹۹ ۸۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۶۸,۹۵۴ ۱.۶۲ % ۲۳,۴۰۰ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰ ۰ % ۶۶۳,۵۳۱ ۱۵.۵۷ % ۳,۵۰۶,۸۰۰ ۸۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۵۷,۵۹۴ ۱.۳۵ % ۳۵,۰۱۱ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۰ ۰ % ۶۶۰,۵۶۶ ۱۵.۵۸ % ۳,۵۰۴,۳۸۷ ۸۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۳۹,۴۷۳ ۰.۹۳ % ۳۵,۰۰۷ ۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %