صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۳۷۹,۶۳۷ ۹.۳۱ % ۲۴۲,۷۱۹ ۵.۹۵ % ۳,۳۵۶,۵۸۶ ۸۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۳۸,۸۲۰ ۰.۹۵ % ۶۱,۷۵۸ ۱.۵۱ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۴۰۴,۰۱۹ ۹.۵۷ % ۲۴۳,۱۴۷ ۵.۷۵ % ۳,۴۹۷,۳۴۲ ۸۲.۸ % ۰ ۰ % ۶۳,۳۸۴ ۱.۵ % ۱۵,۹۳۲ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۴۰۵,۸۱۱ ۹.۶۵ % ۲۴۳,۸۶۳ ۵.۷۹ % ۳,۴۹۷,۸۹۸ ۸۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۴۳,۱۴۰ ۱.۰۳ % ۱۵,۹۴۱ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۴۰۵,۷۶۷ ۹.۶۵ % ۲۴۳,۸۸۲ ۵.۸ % ۳,۴۹۹,۲۸۴ ۸۳.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۹,۴۱۷ ۰.۹۴ % ۱۵,۹۵۱ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۴۰۵,۷۳۵ ۹.۶۵ % ۲۴۳,۸۹۷ ۵.۸۱ % ۳,۵۱۲,۲۱۶ ۸۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۵۳ ۰.۵۹ % ۱۵,۹۶۰ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۴۰۴,۲۸۰ ۹.۵۷ % ۲۵۰,۶۴۰ ۵.۹۳ % ۳,۵۱۰,۲۲۲ ۸۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۴۴,۲۱۸ ۱.۰۵ % ۱۵,۹۷۰ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۴۰۴,۸۲۶ ۹.۵۱ % ۲۵۰,۲۶۰ ۵.۸۸ % ۳,۵۰۸,۳۹۹ ۸۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۶۸,۹۵۴ ۱.۶۲ % ۲۳,۴۰۰ ۰.۵۵ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۴۰۳,۰۷۴ ۹.۴۶ % ۲۶۰,۴۵۶ ۶.۱۱ % ۳,۵۰۶,۸۰۰ ۸۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۵۷,۵۹۴ ۱.۳۵ % ۳۵,۰۱۱ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۴۰۰,۱۴۴ ۹.۴۴ % ۲۶۰,۴۲۲ ۶.۱۴ % ۳,۵۰۴,۳۸۷ ۸۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۳۹,۴۷۳ ۰.۹۳ % ۳۵,۰۰۷ ۰.۸۳ % ۰ ۰ %