صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۶۲۶,۶۹۴ ۱۴.۴۵ % ۳,۶۸۶,۵۲۸ ۸۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۱۸ ۰.۵۴ % ۸۸۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۶۲۷,۰۵۴ ۱۴.۱۶ % ۳,۶۹۶,۲۷۶ ۸۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۴۲,۶۸۰ ۰.۹۶ % ۶۲,۳۰۶ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۶۲۷,۰۳۸ ۱۴.۰۸ % ۳,۷۲۳,۸۰۹ ۸۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۴۱,۶۹۹ ۰.۹۴ % ۶۲,۳۱۵ ۱.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۶۲۷,۰۲۱ ۱۴.۱۷ % ۳,۷۲۳,۲۹۷ ۸۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۰۲ ۰.۲۵ % ۶۲,۳۲۵ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۶۲۹,۷۸۶ ۱۴.۰۵ % ۳,۸۲۲,۴۴۵ ۸۵.۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۰۰ ۰.۲۹ % ۱۵,۷۷۰ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۶۱۳,۳۱۲ ۱۳.۶۹ % ۳,۸۱۹,۶۵۴ ۸۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۶,۰۳۰ ۰.۵۸ % ۲۲,۴۵۸ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۶۱۲,۰۲۰ ۱۳.۶۳ % ۳,۸۲۷,۳۴۰ ۸۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۳۴,۵۷۹ ۰.۷۷ % ۱۵,۷۸۹ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۶۱۲,۳۶۴ ۱۳.۶۳ % ۳,۸۲۴,۴۴۷ ۸۵.۱ % ۰ ۰ % ۴۱,۶۰۱ ۰.۹۳ % ۱۵,۷۹۹ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۶۰۳,۲۶۳ ۱۳.۲۹ % ۳,۸۲۹,۱۰۹ ۸۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۹۰,۶۸۵ ۲ % ۱۵,۸۰۸ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۶۰۳,۲۴۷ ۱۳.۲۹ % ۳,۸۲۸,۵۴۶ ۸۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۹۰,۳۵۰ ۱.۹۹ % ۱۵,۸۱۸ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %