صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۳۷۵,۴۷۴ ۸.۶۶ % ۲۵۱,۲۱۹ ۵.۷۹ % ۳,۶۸۶,۵۲۸ ۸۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۱۸ ۰.۵۴ % ۸۸۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۳۷۷,۰۴۱ ۸.۵۱ % ۲۵۰,۰۱۲ ۵.۶۵ % ۳,۶۹۶,۲۷۶ ۸۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۴۲,۶۸۰ ۰.۹۶ % ۶۲,۳۰۶ ۱.۴۱ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ۳۷۶,۹۹۷ ۸.۴۶ % ۲۵۰,۰۴۰ ۵.۶۲ % ۳,۷۲۳,۸۰۹ ۸۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۴۱,۶۹۹ ۰.۹۴ % ۶۲,۳۱۵ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۳۷۶,۹۵۴ ۸.۵۲ % ۲۵۰,۰۶۷ ۵.۶۵ % ۳,۷۲۳,۲۹۷ ۸۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۰۲ ۰.۲۵ % ۶۲,۳۲۵ ۱.۴۱ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۳۷۳,۶۲۸ ۸.۳۴ % ۲۵۶,۱۵۸ ۵.۷۱ % ۳,۸۲۲,۴۴۵ ۸۵.۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۰۰ ۰.۲۹ % ۱۵,۷۷۰ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۳۶۱,۹۴۷ ۸.۰۸ % ۲۵۱,۳۶۵ ۵.۶۱ % ۳,۸۱۹,۶۵۴ ۸۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۶,۰۳۰ ۰.۵۸ % ۲۲,۴۵۸ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۳۵۸,۵۴۶ ۷.۹۹ % ۲۵۳,۴۷۳ ۵.۶۴ % ۳,۸۲۷,۳۴۰ ۸۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۳۴,۵۷۹ ۰.۷۷ % ۱۵,۷۸۹ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۳۵۹,۴۴۳ ۸ % ۲۵۲,۹۲۰ ۵.۶۳ % ۳,۸۲۴,۴۴۷ ۸۵.۱ % ۰ ۰ % ۴۱,۶۰۱ ۰.۹۳ % ۱۵,۷۹۹ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۳۶۱,۸۱۰ ۷.۹۷ % ۲۴۱,۴۵۲ ۵.۳۲ % ۳,۸۲۹,۱۰۹ ۸۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۹۰,۶۸۵ ۲ % ۱۵,۸۰۸ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۳۶۱,۷۶۷ ۷.۹۷ % ۲۴۱,۴۸۰ ۵.۳۲ % ۳,۸۲۸,۵۴۶ ۸۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۹۰,۳۵۰ ۱.۹۹ % ۱۵,۸۱۸ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %