صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۶۲ ۸۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۷۴ ۱۲ % ۵۵۳ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۸۶۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۰۱۵ ۴۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۸۴۵ ۵۳.۴۹ % ۵۵۳ ۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۱۸۶۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۵۳۴ ۹۹.۴۸ % ۵۲۹ ۰.۵۲ % ۰ ۰ %