صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۵۰۹ ۹۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۰۹ ۵.۲۳ % ۵۲۶ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۱۸۱۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۳۷۴ ۹۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۳۶ ۴.۳۱ % ۵۲۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۱۸۱۳ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۹۹۳ ۹۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۹,۸۸۲ ۳.۹۲ % ۵۲۰ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۱۸۱۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۹۸۱ ۹۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۹,۸۸۲ ۳.۹۲ % ۵۲۱ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۱۸۱۵ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۹۶۹ ۹۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۸,۲۲۱ ۳.۲۸ % ۵۲۲ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۱۸۱۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۹,۹۶۳ ۹۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۳۲ ۹.۱۹ % ۵۲۲ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۱۸۱۷ ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۷,۰۱۵ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۷۸ ۱۰.۴۱ % ۵۲۳ ۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۸۱۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۷,۰۰۳ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۷۸ ۱۰.۴۱ % ۵۲۴ ۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۸۱۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۹۹۱ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۷۸ ۱۰.۴۱ % ۵۲۴ ۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۸۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۹۷۹ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۷۸ ۱۰.۴۱ % ۵۲۵ ۰.۲۲ % ۰ ۰ %